Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 13. Fra side 125.     Fra side 125 i den engelske utgave.tilbake

En appell til legmenn

(125)Når arbeidere med erfaring gjør særskilte anstrengelser på et sted der vårt folk holder til, hviler det på de troende på dette sted en meget høytidelig forpliktelse til å gjøre alt de kan for å åpne vei for Herrens verk. De bør ransake sine egne hjerter under bønn og rydde vei for Kongen ved å legge bort enhver synd som kan hindre dem i å samarbeide med Gud og med deres brødre. rett

(125)Dette har man ikke alltid fullt ur forstått. Satan har ofte brakt inn en ånd som har gjort det umulig for medlemmer i menigheten å se anledninger til å gjøre tjeneste. Ikke sjelden har troende mennesker tillatt fienden å arbeide gjennom dem nettopp i en tid da de burde ha vært helt helliget til Gud og til å fremme hans verk. Uten selv å vite det har de gått langt bort fra rettferdighets vei. Ved å nære en kritisk og klandrende ånd og en fariseisk gudsfrykt og stolthet har de bedrøvet Guds Ånd og i høy grad sinket det arbeid som Guds sendebud utførte. rett

(125)Dette onde er blitt påpekt mange ganger og på mange steder. Til tider har det hendt at de som har næret en kritiserende, dømmende ånd, har angret og omvendt seg, og Gud har da kunnet bruke dem til ære og forherligelse for sitt navn. rett

(125)Vi lever i en særskilt tid i jordens historie. Et stort arbeid skal utføres i løpet av ganske kort tid, og enhver kristen må gjøre noe for å støtte denne virksomheten. Gud kaller på menn og kvinner som vil hellige seg til sjelevinnende arbeid. Når vi begynner å fatte hvilket offer Kristus brakte for å frelse en fortapt verden, vil det bli en veldig kamp for å frelse sjeler. Gid alle våre menigheter kunne innse og forstå Kristi usigelige offer.  rett

(126)En reformatorisk bevegelse
I nattens syner ble en stor reformatorisk bevegelse blant Guds folk fremstilt for meg. Mange priste Gud. De syke ble helbredet, og det skjedde andre under. En bønnens ånd, slik som den viste seg på pinsedagen, gjorde seg gjeldende. Man så hundrer og tusener besøke familier og åpne Guds Ord for dem. Hjerter ble overbevist ved den Hellige Ånds kraft, og en sann omvendelsens ånd ble synlig. Overalt ble dører åpnet for forkynnelsen av sannheten. Verden syntes å bli opplyst av den himmelske innflytelse. Guds sanne og ydmyke folk tok imot store velsignelser. Jeg hørte lyd av takksigelse og lovsang, og det syntes å foregå en reformasjon liksom den vi var vitne til i 1844.  rett

(126)Men noen nektet å omvende seg. De var ikke villige til å gå på Guds vei, og når det kom anmodninger om frivillige gaver til fremme av Guds verk, klynget noen seg egenkjærlig til sitt jordiske gods. Disse begjærlige sjeler ble skilt fra de troendes skare. rett

(126)Guds straffedommer hjemsøker jorden, og under innflytelse av den Hellige Ånd må vi forkynne det advarselsbudskap han har betrodd oss. Vi må forkynne dette budskap, linje på linje, bud på bud. Menneskene blir snart tvunget til å ta store avgjørelser, og det er vår plikt å passe på at de får anledning til å forstå sannheten for at de må kunne innta et forstandig standpunkt på den riktige siden. Herren oppfordrer sitt folk til å arbeide - arbeide med alvor og visdom - mens nådetiden varer. rett

(127)Betydningen av personlig arbeid
Medlemmene i våre menigheter burde utføre mer arbeid fra hjem til hjem med å holde bibellesninger og utbre vår litteratur. En kristelig karakter kan utvikles symmetrisk fullstendig bare når det menneskelige redskap betrakter det som en forrett å arbeide uegennyttig med å forkynne sannheten og med å støtte Guds sak med midler. Vi må så ved alle vann, bevare våre egne sjeler i Guds kjærlighet, arbeide mens det er dag og bruke de midlene Herren har gitt oss, til å gjøre hvilken som helst plikt som ligger oss nærmest. Hva som helst våre hender finner å gjøre, skal vi gjøre med troskap. Hvilket offer vi enn blir oppfordret til å bringe, skal vi bringe med glede. Når vi sår ved alle vann, kommer vi til å oppleve at "den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser". 2 Kor. 9, 6. rett

(128)De som bekjenner seg til å være Kristi barn, må følge hans eksempel. Hjelp deres medmennesker i deres fysiske trang, så vil deres takknemlighet bryte ned skranker og gjøre det mulig for dere å nå inn i deres hjerter. Overvei denne sak alvorlig. Som menigheter har dere hatt anledning til å virke som Guds medarbeidere. Hvis dere hadde vært lydige mot Guds Ord og tatt opp dette arbeid, ville dere ha blitt velsignet og oppmuntret og ha oppnådd en rik erfaring. Som Guds redskaper ville dere med alvor ha arbeidet for en plan til å redde, til å gjenopprette og til å frelse. Denne planen ville ikke ha låst seg fast, men den ville vokse og gå fram fra nåde til nåde, fra kraft til kraft. rett

(128)Herren har vist meg det arbeid som må utføres i våre byer. De troende i disse byene skal arbeide for Gud i nærheten av sine hjem. De skal arbeide stille og ydmykt og bringe himmelens atmosfære med seg hvor som helst de ferdes. Dersom de holder selvet ute av syne og alltid henviser til Kristus, vil man merke kraften i deres innflytelse. rett

(128)Det er ikke Herrens hensikt at det skal overlates til predikanten å utføre den største delen av arbeidet med å så ut sannhetens såkorn. Menn som ikke er blitt kalt til å preke, skal arbeide for Mesteren med de forskjellige evner de har. Når en arbeider uforbeholdent gir seg over til Herrens tjeneste, far han en erfaring som setter ham i stand til å arbeide for Mesteren med større og større fremgang. Den innflytelsen som dro ham til Kristus, hjelper ham til å dra andre til Kristus. Oppgaven som offentlig taler blir kanskje aldri lagt på ham, men han er likevel en Guds tjener, og hans virksomhet vitner om at han er født av Gud. rett

(128)Kvinner så vel som menn kan ta del i arbeidet med å så sannheten på steder der den kan arbeide seg fram og bli åpenbar. De kan innta sin plass i arbeidet i denne krisen, og Herren vil virke gjennom dem: Dersom de forstår sin plikt og arbeider under innflytelsen av den Hellige Ånd, vil de komme til å eie nettopp den selvtillit som er nødvendig i denne tid. Frelseren vil la sitt åsyns lys stråle over disse selvoppofrende kvinner, og dette vil gi dem en kraft som overgår mennenes. I familier kan de utføre et arbeid som menn ikke kan gjøre, et arbeid som øver innflytelse på det indre liv. De kan påvirke hjerter som menn ikke kan nå. Deres arbeid er påkrevet. Taktfulle og ydmyke kvinner kan gjøre et godt arbeid ved å forklare sannheten for folk i deres hjem. Når Guds Ord på den måten blir forklart vil det virke som en surdeig, og ved dets innflytelse vil hele familier omvende seg. rett

(129)Mine brødre og søstre, tenk over deres planer. Grip enhver sjanse til a tale med deres naboer og med dem dere omgås, eller til å lese litt for dem av bøker som inneholder sannheten for vor tid. Vis dem at dere betrakter sjelers frelse for å være av den aller største viktighet - sjeler som Kristus har brakt et så stort offer for. rett

(129)Når dere arbeider for sjeler som holder på å gå fortapt, har dere engler med dere. Tusener ganger tusener og ti tusener ganger ti tusener venter på å samarbeide med .medlemmene i våre menigheter for å bringe det lyset som Gud sa gavmildt har gitt, for at et folk må bli beredt for Kristi komme. "Nå er en velbehagelig tid, se, nå er frelsens dag!" 2 Kor.6, 2. Enhver familie bør søke Herren i alvorlig bønn om hjelp til å gjøre Guds gjerning. rett

(129)Gå ikke forbi de små tingene for å søke etter et større arbeid. Kan hende du ville kunne utføre en liten gjerning, men kommer fullstendig til kort i et større arbeid og så blir overgitt til motløshet. Begynn hvor som helst du ser at det er noe som skal utføres. Enten du er rik eller fattig, stor eller liten, kaller Gud deg til aktiv tjeneste for ham. Hvis du med din kraft gjør alt det dine hender finner å gjøre, kommer du til å utvikle et talent og bli skikket for arbeidet. Hvis du forsømmer dine daglige anledninger, blir du ufruktbar og visner bort. Dette er grunnen til at det er så mange ufruktbare trær i Herrens have.  rett

(129)I hjemmets krets, i stuen hos din nabo eller ved den sykes leie kan du i stillferdighet lese Bibelen og tale et ord for Jesus og sannheten. På den måten kan du strø ut dyrebare såkorn som vil spire og bære frukt mange dager senere. rett

(130)Gi akt på forsynets åpne dører
Et misjonsarbeid kan utføres på mange steder som slett ikke ser så lovende ut. Det er nødvendig at våre sjeler blir grepet av misjonsånden, slik at vi blir inspirert til å arbeide for de menneskeklasser som vi ikke hadde planer å gjøre noe for, og på måter og steder der vi ikke tenkte på å arbeide. Herren har sin plan for såingen av evangeliets sæd. Når vi sår i overensstemmelse med hans vilje, blir sæden på den måten mangfoldiggjort, slik at hans ord vil kunne nå tusener som aldri har hørt sannheten. rett

(130)Anledninger tilbyr seg overalt. Treng inn på alle steder der forsynet åpner veien. Øynene trenger til å bli salvet med himmelsk øyensalve for å kunne se og oppfatte anledningene. Gud kaller på lysvåkne misjonærer. Det er veier og måter som vil åpne seg for oss. Vi skal kunne se og forstå disse forsynets åpne dører. rett

(130)Guds menighet har fått til oppgave å påbegynne nettopp det arbeid som Kristus utførte mens han var her på jorden. De skal ta fatt på enhver arbeidsgren som han var opptatt med. Med alvor og oppriktighet skal de fortelle menneskene om himmelens uransakelige rikdom og uforgjengelige skatt. De skal være fylt med den Hellige Ånd. De skal gjenta himmelens tilbud om fred og tilgivelse. De skal peke på portene i Guds stad og si: "Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden." Åp, 22, 14. rett

(130)Oppelsk selvfornektelsens ånd
Ethvert menighetsmedlem bør nære oppofrelsens ånd. I hvert hjem bør det undervises om selvfornektelse. Fedre og mødre, lær deres barn til å være sparsommelige. Oppmuntre dem til å spare på småskillingene til misjonsarbeid. Kristus er vårt eksempel. For vår skyld ble han fattig for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Han lærte at alle bør samles i kjærlighet og enighet for å arbeide slik som han arbeidet, oppofre slik som han oppofret, og for å elske liksom Guds barn. rett

(131)Mine brødre og søstre, dere må være villige til å omvende dere for å kunne øve Kristi selvfornektelse. Kle dere enkelt, men sømmelig. Bruk minst mulig til dere selv. La det i deres hjem være en forsagelsesbøsse, hvor dere kan legge de pengene dere sparer ved små selvfornektelser. Sørg hver dag for å få en klarere forståelse av Guds Ord, og bruk enhver anledning til å bringe andre den kunnskapen dere har fått. Bli ikke trette av å gjøre godt, for Gud gir dere stadig den store velsignelsen i sin Gave til verden. Samarbeid med Herren Jesus, så vil han gi dere de uvurderlige lærdommer om sin kjærlighet. Tiden er kort. Når tiden er inne, og det her nede ikke lenger er noen tid, skal dere få deres lønn. rett

(131)Jeg har fått i oppgave å si til dem som oppriktig elsker Gud og eier midler: Nå er tiden for dere til å bruke deres midler til å støtte Herrens verk. Nå er det tid til å holde predikantenes hender oppe i deres selvfornektende anstrengelser for å frelse sjeler som går mot fortapelsen. Når dere i de himmelske boliger møter de sjeler dere var med på å frelse, skal dere så ikke få en herlig lønn? rett

(131)La ikke noen holde sine ører tilbake, og la dem som har meget, glede seg over at de i himmelen kan samle seg en skatt som ikke svikter. De penger som vi nekter å bruke i Herrens verk, kommer til å forgå. Av dem vil det ikke bli noen renter i himmelens bank. rett

(132)I følgende ord skildrer apostelen Paulus dem som holder tilbake fra Gud det som hører ham til: "De som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennomstunget seg selv med mange piner." 1 Tim. 6, 9. 10. rett

(132)Det har meget å si at vi sår ved alle vann. Det betyr at vi stadig gir gaver og offer. Gud vil sørge for hjelpemidler slik at den tro husholder over hans betrodde midler skal få nok av alt til å være i stand til å ha rikelig til all god gjerning. "Som skrevet er: Han strødde ut, han ga de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet." 2 Kor. 9, 9. 10. Den sæden som blir sådd ut med rund og gavmild hånd, tar Herren vare på. Den som gir sæd til såmannen, gir Guds tjener det som setter ham i stand til å arbeide med ham som gir sæden. rett

(132)Herren oppfordrer nå syvendedags adventister på ethvert sted til å hellige seg til ham og til å gjøre alt de kan i overensstemmelse med de forhold de er under, for å støtte hans verk. Han vil at de ved sin rundhåndethet med gaver og offer skal vise at de setter pris på hans velsignelser og være takknemlige for hans miskunnhet.  rett

(132)Mine kjære brødre og søstre, alle de penger vi har, hører Herren til. Jeg appellerer til dere i Herrens navn at dere slutter dere sammen for lykkelig å gjennomføre de oppgaver som ved Guds veiledning er blitt påbegynt. La ikke arbeidet med å opprette minnesmerker for Gud på mange steder bli gjort vanskelig og besværlig fordi dere holder tilbake de nødvendige midler. La ikke dem som strever med å bygge opp viktige foretagender, enten de nå er store eller små, bli motløse fordi vi er for trege til å slå oss sammen for å få disse foretagender slik at de kan gjøre den best mulige tjeneste. La hele vårt folk stå opp og se hva de kan gjøre. La dem vise at det er enighet og styrke hos syvendedags adventistene.  rett

(133)Betingelser for tilfredsstillende tjeneste
Som et folk må vi komme inn i et hellig og inderlig samfunn med Gud. Vi trenger til at himmelens lys skal skinne inn i våre hjerter og inn i sinnets kammer. Vi trenger til den visdommen som Gud alene kan gi, dersom det skal lykkes oss å bringe budskapet til disse byene. La våre menigheter overalt ta stilling i rekkene. La ingen som ved dåpen har forpliktet seg til å leve for å tjene Gud og for å ære hans navn, vike fra sin forpliktelse. Det er en verden å frelse. La denne tanken mane oss til større oppofrelse og til mer alvorlig arbeid for dem som farer vill. rett

(133)Når dere følger prinsippene i Guds Ord, vil deres innflytelse bli verdifull for enhver menighet og enhver organisasjon. Dere skal komme "Herren til hjelp, Herren til hjelp blant kjempene> [Dom. 5, 23]. All tom tale, all lettsindighet og spøk er fiendens lokkemidler for å berøve dere åndelig styrke. Rust dere mot dette onde i Israels Guds navn. Dersom dere vil ydmyke dere for Gud, vil han gi dere et budskap til dem som bor ved veiene og ved gjerdene, og til dem i fremmede land som behøver deres hjelp. Gjør lampene i stand og hold dem brennende slik at dere i tale og i ferd, hvor som helst dere kommer, kan åpenbare dyrebare lysstråler. rett

(134)Dersom vi vil overgi oss til å tjene Herren, vil han undervise oss om hva vi skal gjøre. Dersom vi vil tre inn i et inderlig forhold til Gud, vil han samarbeide med oss. La oss ikke bli så opptatt med oss selv og med våre egne interesser at vi glemmer dem som klatrer på kristenlivets stige og som trenger vår hjelp. De evner Gud har gitt oss, må vi være beredt til å bruke i Herrens verk. Vi må være ferdige til å tale i tide og utide - ord som kan være til hjelp og til velsignelse. rett

(134)Hundrer av vårt folk som burde være ute på arbeidsmarken, gjør lite eller slett ikke noe for å fremme budskapet. De som har hatt alle fortrinn med hensyn til å kjenne sannheten, og som har tatt imot undervisning, linje på linje, bud på bud, litt her og litt der, har et stort ansvar overfor de sjeler som aldri har hørt det siste evangeliebudskap.  rett

(134)Dersom medlemmene i menigheten i denne gunstige tid vil komme til Gud i ydmykhet og gi avkall på alt som er urett i deres hjerter og søke råd hos ham for hvert skritt, vil han åpenbare seg for dem og gi dem mot i ham. Og mens menighetsmedlemmene utfører sin del med troskap, vil Herren hjelpe og veilede sine utvalte tjenere og styrke dem i deres viktige arbeid. La oss alle sammen forene oss i megen bønn for å holde deres hender oppe og for å hente klare stråler fra den himmelske helligdom. rett

(135)Enden er nær og lister seg snikende og umerkelig inn på oss liksom en tyv som kommer lydløs i natten. Måtte Herren hjelpe oss til at vi ikke lenger må sove slik som de andre, men at vi må vike og være edru. Sannheten vil snart oppnå en herlig seier, og alle som velger å være Guds medarbeidere, vil seire med den. Tiden er kort. Snart kommer natten da ingen kan arbeide. La dem som gleder seg i den nærværende sannhets lys, nå skynde seg med å bringe sannheten til andre. Herren spør: "Hvem skal jeg sende?" De som ønsker å ofre noe for sannhetens skyld, må nå svare: "Her er jeg, send meg'" Es. 6, 8. 

-----------
rett

(135)La de som bærer ansvar huske at det er den hellige Ånd som bestemmer utformingen. Det er Herren som styrer. Det er ikke vår gjerning å danne dem vi virker for etter våre idéer; men la Kristus gjøre pregingen. Han følger ikke noe menneskelig mønster. Han virker i overensstemmelse med sitt eget sinn og sin Ånd. Det er menneskets gjerning å åpenbare for verden det som Kristus har satt i hans hjerte; gjennom hans nåde får menneskene “Del i den guddommelige natur idet de flykter bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten”. De edlere egenskaper styrkes og adles hos den som tar imot Kristus; han mottar skikkethet til å virke for Gud. rett

(135)Mange av verdens lærde har fått en så høy utdannelse at de ikke kan bevege alminnelige folk. Deres kunnskap er komplisert. Den svever høyt, men finner ingen ankerplass. De mest opplyste forretningsmenn ønsker enkel sannhet slik som Jesus forkynte den, da han (136) var på jorden, den sannhet, som han sier er ånd og liv. Hans ord er som bladene på livets tre. Hva verden trenger i dag, er å se lyset fra Kristi eksempel gjenspeilet i livene til Kristus-like menn og kvinner. Det mest innflytelsesrike intellektet til fordel for sannheten, er det intellektet som Kristus kontrollerer, foredler og renser gjennem Åndens helliggjørelse.

-----------
rett

(136)Kristus har gitt sitt oppdrag: “gå ut i all verden”. Mark 16,15. Alle må få anledning til å høre advarselsbudskapet. En herlig belønning loves dem som løper det kristne løp. De som holder ut, vil få en livets krone som aldri visner.

-----------
rett

(136)Oppelsk en rolig væremåte, og betro deres sjelers varetekt til Gud som en trofast Skaper. Han vil ta vare på det som er overdratt til hans forvaring. Han er ikke tilfreds med at vi dekker hans alter med våre tårer og klager. Dere har allerede nok å prise Gud for, om dere ikke ser andre sjeler omvendes. Men det gode arbeidet vil gå videre hvis dere bare vil gå fremad og ikke prøve å tilpasse noe etter deres egne ideer. La Guds fred herske i deres hjerter og vær takknemlige. La Herren ha rom til å arbeide. Blokker ikke hans vei. Han kan og vil arbeide hvis vi vil tillate ham det.

-----------
rett

(136)Selv om store planer blir lagt, må det vises stor omhyggelighet for at arbeidet i hver gren av verket er harmonisk forent med det i andre grener, og slik utgjør et fullstendigt hele. rett

neste kapitel