Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 16. Fra side 167.     Fra side 167 i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om evangelister i helsemisjonen

(167)(Manuskript lest foran delegatene ved generalkonferensen, Washington D.C., 1. juni 1909) rett

(167)(167) Vi lever i de siste dager. Alle tings ende er nær. De tegn som Kristus har forutsagt, går hurtig i oppfyllelse. Det er stormfulle tider foran oss, men la oss ikke ytre et eneste vantroens eller motløshetens ord. Han som forstår hva situasjonen krever, sørger for at arbeiderne på de forskjellige steder får slike fordeler som gjør dem i stand til på en mer virkningsfull måte å vekke folkets oppmerksomhet. Han vet hva de svakeste i hans hjord behøver, og han sender sitt eget budskap til veier og stier. Han elsker oss med en evig kjærlighet. La oss huske på at vi har et budskap om legedom til en verden som er full av syndbetyngede sjeler. Må Herren øke vår tro og hjelpe oss til å innse at han ønsker vi alle skal bli kjent med hans legedoms tjeneste og med nådestolen. Han ønsker at hans nådes lys skal stråle ut fra mange steder. rett

(167)Sanatorier i misjonens tjeneste
På mange steder er det sjeler som ennå ikke har hørt budskapet. Helsemisjonsarbeidet må heretter gå fram med et alvor som aldri før Dette arbeidet er den døren som sannheten skal få adgang gjennom til de store byene, og sanatorier bør opprettes på mange steder. rett

(167)Sanatorievirksomhet er et av de beste midler til å nå alle klasser i befolkningen. Våre sanatorier er evangeliets høyre hånd, som åpner veier, og gjennom disse veier kan lidende mennesker få det glade budskap om legedom (168) ved Kristus. I disse institusjonene kan de syke lære å overlate sin sak til den store Lege, som vil samarbeide med deres alvorlige bestrebelser for å vinne sunnheten tilbake ved å bringe dem sjelelig så vel som legemlig legedom. rett

(168)Kristus er ikke lenger personlig til stede her i verden for å gå gjennom våre byer og bygder og helbrede de syke. Men han har pålagt oss å fortsette det arbeid i helsemisjonen som han begynte. I dette arbeid skal vi gjøre vårt aller beste. Vi må opprette institusjoner der de syke kan få pleie, der menn og kvinner som lider av sykdom, kan være under omsorg av leger og sykepleiersker og bli behandlet uten medisiner [drugs]. rett

(168)Jeg er blitt undervist om at vi ikke må nøle med å utføre det arbeid som trenger til å bli gjort på helsereformens område. Ved dette arbeid skal vi nå fram til sjeler ved veiene og stiene. Jeg har fått særskilt lys om at mange i våre sanatorier vil ta imot og lyde den nærværende sannhet. I disse anstaltene skal menn og kvinner bli undervist om hvordan de skal ta vare på sine legemer, og samtidig om hvordan de kan bli sterke i troen. De skal lære hva det vil si å ete Guds Sønns kjød og drikke hans blod. Kristus sa: "De ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv." Joh. 6, 63. rett

(168)Våre sanatorier skal være skoler som gir undervisning på helsereformens område. Til syndbetyngede sjeler skal de bringe bladene fra livsens tre som kan gjengi dem fred og håp og tro på Jesus. rett

(168)La Herrens verk gå fremad. La helsemisjons- og opplysningsarbeidet bli fremmet. Jeg er overbevist om at (169) dette er vår store mangel - alvorlige, gudhengivne, intelligente, dyktige arbeidere. I hver eneste større by burde en virkelig helsemisjonsvirksomhet være representert. Mange bør nå spørre: "Herre! hva vil du at jeg skal gjøre?" Det er Herrens hensikt at hans helbredelsesmetoder uten bruk av medisiner skal bli kjent i alle store byer gjennom våre helseanstalter. Gud gir en hellig verdighet til dem som går videre og videre ut til hvert sted der det er mulig å få adgang. Satan vil gjøre arbeidet så vanskelig som mulig, men Guds kraft vil følge med alle iherdige arbeidere. La oss, ledet av vår himmelske Faders hånd, gjøre bruk av enhver anledning til å utvide Guds verk. rett

(169)Herren taler til alle helsemisjonærer og sier: Gå og arbeid i dag i min vingård for å frelse sjeler. Gud bønnhører alle som søker ham i sannhet. Han har den kraften som vi alle trenger til. Han fyller hjertet med kjærlighet, glede, fred og hellighet. Vi utvikler stadig en karakter. Vi har ikke råd til å bruke tiden til å arbeide i strid med Guds plan. rett

(169)Det finnes leger som på grunn av tidligere forbindelse med våre sanatorier syntes det er fordelaktig å slå seg til i nærheten av disse institusjonene, og de lukker sine øyne for det store, forsømte og ubearbeidede feltet der uegennyttig arbeid ville være til velsignelse for mange. Legemisjonærer kan øve en høynende, foredlende, helliggjørende innflytelse. Leger som ikke gjør dette, misbruker sin kraft og utfører et arbeid som Herren ikke godkjenner. rett

(169)Opplæring av arbeidere
Hvis Herren noen gang har talt gjennom meg, så taler han nå jeg sier at de arbeidere (170) som er ansatt i skolevirksomheten, i predikegjerningen eller i helsemisjonen, må stå som en enhet, slik at alle arbeider under overoppsyn av Gud, og den ene på den måten hjelper den andre, og enhver er til velsignelse for hverandre. rett

(170)De som er knyttet til våre skoler og sanatorier, skal arbeide med alvor og villighet. Det arbeid som blir gjort under den Hellige Ånds tjeneste, vil bære den guddommelige påskrift og gjøre sitt inntrykk på menneskenes sinn. rett

(170)Herren oppfordrer de unge blant oss til å gå på våre skoler og hurtig forberede seg til å tjene. På forskjellige steder bør det utenfor byene bli opprettet skoler der vår ungdom kan få en utdannelse som gjør dem i stand til å gå ut og utføre evangelisk arbeid og drive virksomhet i helsemisjonen. rett

(170)Herren må få anledning til å vise menneskene deres plikt og til å virke på deres sinn. Ingen skal binde seg til å tjene i en årrekke under ledelse av en bestemt gruppe menn eller i en bestemt gren av Mesterens verk, for Herren selv vil kalle menn liksom han fordum kalte uanselige fiskere, og han vil gi dem opplysning angående arbeidsfeltet og de metoder de bør følge. Han vil kalle menn fra plogen og fra andre sysler til å gi den siste advarsel til fortapte sjeler. Det er mange måter vi kan arbeide for Mesteren på, og den store Lærer vil åpne disse arbeideres forstand og gjøre dem dyktige til å se underfulle ting i hans ord. rett

(170)Sykepleiere som evangelister
Kristus, den store legemisjonær, er vårt eksempel. Om ham er det skrevet at han "gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og (171) all skrøpelighet blant folket". Matt. 4, 23. Han helbredet de syke og forkynte evangeliet. I hans tjeneste var helbredelse og undervisning nøye knyttet sammen. I vår tid skal de ikke skilles at. rett

(171)De som i våre institusjoner blir undervist i sykepleie, skal rustes ut til å gå ut som evangelister i helsemisjonen. Der skal de forene ordets tjeneste med legemlig helbredelse. rett

(171)Vi må la vårt lys skinne i det moralske mørke. Når de ser gjenskinnet av ham som er verdens lys, vil mange som nå er i mørke, forstå at det er håp om frelse for dem. Ditt lys er kanskje lite, men husk på at det er hva Gud har gitt deg, og at han holder deg ansvarlig for at du lar det skinne. En eller annen vil kanskje tenne sitt lille lys med ditt, og hans lys kan bli et middel til å lede andre ut fra mørke. rett

(171)Overalt omkring oss er dørene åpne til tjeneste. Vi bør bli kjent med våre naboer og søke å dra dem til Kristus. Når vi gjør dette, vil det behage Gud, og han vil samarbeide med oss. rett

(171)Ofte hendte det at innbyggerne i en by der Kristus arbeidet, ønsket at han skulle bli hos dem og arbeide videre blant dem. Men til tider måtte han da si til dem at han måtte gå til andre byer som ikke hadde hørt de sannhetene han fremholdt. Etter at han hadde forkynt sannheten for folket på det ene stedet, overlot han til dem å bygge videre på det han hadde gitt dem, mens han dro til et annet sted. De som han har overlatt sitt arbeid til, bør følge hans arbeidsmetoder i dag. Vi skal gå fra sted til sted med budskapet. Så snart sannheten er blitt forkynt på et sted, skal vi gå for å advare andre. rett

(171)Grupper bør organiseres og få den grundigste utdannelse til å arbeide som sykepleiersker, som (172) evangelister, som predikanter, som kolportører, som evangelister elever, for å fullkomme en karakter etter den guddommelige lignelse. Å berede oss til å få en høyere utdannelse i skolen hisset skal nå være vårt mål. rett

(172)Ifølge den undervisning Herren gang på gang har gitt meg, vet jeg at det burde være arbeidere som i den evangeliske helsesaks interesse foretar reiser til byer og mindre steder. De som utfører dette arbeid, kommer til å samle en rik høst av sjeler både fra de høyere og de lavere klasser i samfunnet. Veien for dette arbeid blir på beste måten forberedt ved de bestrebelser den trofaste kolportør gjør. rett

(172)Mange kommer til å bli kalt ut på feltet for å arbeide fra hjem til hjem, holde bibellesninger og be med slike som er interessert. rett

(172)Våre predikanter som har oppnådd en erfaring i å forkynne ordet, bør lære å gi enkle syke behandlinger og deretter arbeide på en forstandig måte som evangelister i helsemisjonen. rett

(172)I denne tid er det behov for arbeidere - evangeliske helsemisjonærer. Dere har ikke råd til å bruke mange år til forberedelse. Dører som er åpne for sannheten, kommer snart til å bli lukket for alltid. Gå ut med budskapet nå. Vent ikke slik at fienden får anledning til å innta de arbeidsmarkene som nå ligger åpne for dere. Små grupper bør gå ut for å utføre det arbeid som Kristus bestemte for sine disipler. La dem arbeide som evangelister, utbre våre skrifter og tale om sannheten til dem de kommer sammen med. La dem be for de syke, hjelpe dem i deres nød, ikke ved hjelp av medisiner [drugs], men med naturens legemidler, og lære dem hvordan de kan vinne sunnheten tilbake og unngå sykdom.

-----------
rett

neste kapitel