Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 19. Fra side 184.     Fra side 184 i den engelske utgave.tilbake

Enhet i Kristus Jesus

(184)Loma Linda, California, - 24. august, 1905
Til våre brødre som er tilknyttet forlagsvirksomheden i College View
rett

(184)(184) Da jeg var til stede ved rådslagningsmøtet i Generalkonferensens styre i september 1904, var mitt sinn sterkt opptatt med tanken om den enheten som bør følge med vår virksomhet. Jeg kunne ikke være til stede ved alle møtene, men i nattens timer ble den ene scenen etter den andre fremstilt for meg, og jeg følte at jeg hadde et budskap å gi vårt folk på mange steder. rett

(184)Det gjør meg vondt i hjertet når jeg ser at vi med slike vidunderlige tilskyndelser til å bringe våre krefter og evner fram til den aller høyeste grad av utvikling er tilfreds med å være dverger i Kristi verk. Det er Guds vilje at alle hans arbeidere skal vokse opp til fullkomne menn og kvinner i Kristus. Hvor det er liv, er det vekst. Og veksten vitner om vitalitet. Ord og gjerninger bærer et levende vitnesbyrd for verden om hva kristendommen gjør for Kristi etterfølgere. rett

(184)Når dere utfører det arbeid dere har fått, uten å øve strid eller kritikk mot andre, vil dette bli fulgt av en frihet, et lys og en kraft som vil gi preg og innflytelse til de institusjoner og foretagender som dere er knyttet til. rett

(184)Husk på at dere aldri er på sikker grunn når dere er opprørt og når dere føler det som deres plikt å skulle rette på hver eneste sjel som kommer i deres nærhet. Dersom dere gir etter for fristelsen til å kritisere andre, peke på deres feil og bryte ned det de utfører, så vær overbevist om at dere ikke blir i stand til å gjøre deres egen del edelt og godt. rett

(185)(185) Dette er en tid da hver mann i en ansvarsfull stilling og hvert medlem i menigheten bør sørge for at hver eneste side av deres arbeid blir i nøye samklang med Guds Ords lære. Ved utrettelig aktpågivenhet, ved inderlig bønn og ved Kristus-pregede ord og handlinger skal vi vise verden hva Gud ønsker at hans menighet skal være. rett

(185)Fra sin høye stilling så Kristus, herlighetens Konge, himmelens Majestet, hvilken tilstand menneskene var i. Han, hadde medynk med de menneskelige vesener i deres svakhet og syndighet og kom til jorden for å åpenbare hva Gud er for menneskene. Han forlot de kongelige boliger, byttet sin guddom med menneskelighet og kom selv til verden for på våre vegne å danne en fullkommen karakter. Han valgte ikke sin bolig blant de rike på jorden. Han ble født i fattigdom, var av lav herkomst og bodde i den foraktede landsbyen Nasaret. Så snart han var gammel nok til å bruke verktøy, hjalp han til med å sørge for familien. rett

(185) Kristus' fornedret seg selv for å stå i spissen for menneskeheten og møte de fristelser og utholde de prøvelser som menneskene må møte og gjennomgå. Han måtte vite hva menneskene skulle komme til å møte fra den falne fiende, for at han skulle kunne vite hvordan han skulle kunne hjelpe dem som blir fristet. rett

(185)Og Kristus er blitt satt til å være vår dommer. Faderen er ikke dommeren. Englene er det heller ikke. Han som tok på seg menneskelighet og som her i verden levde et fullkomment liv, skal dømme oss. Han alene kan være vår dommer. Vil dere huske dette, brødre? Vil dere huske det, predikanter? Vil dere huske det, fedre og mødre? Kristus tok på seg menneskelighet for at han kunne være vår dommer. Ingen av dere er satt til å være dommer over andre. Alt dere kan gjøre, er å holde dere selv under disiplin. I Kristi navn ber jeg dere gi akt på det pålegg han (186) gir dere, aldri å sette dere i dommersetet. Dag etter dag har dette budskapet lydt i mine ører: "Stig ned fra dommersetet. Stig ned i ydmykhet." rett

(186)Aldri har det vært en tid da det er viktigere for oss å fornekte oss selv og daglig ta korset opp, enn det er nå. Hvor megen selvfornektelse er vi villige til å øve? rett

(186)Et liv i nåde og fred
I det første kapittel i Peters annet brev finner vi løftet om at nåde og fred skal bli oss mangfoldig til del, hvis vi setter all vår iver inn på "i vår tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avhold tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle". 2 Pet. l, 5-7. Disse dyder er vidunderlige skatter. De gjør "en mann mer dyrebar enn gull, ja, et menneske mer enn Ofirs gulltunge". Es. 13, 12 [eng. bibel]. rett

(186) "Når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus". 2 Pet. 1, 8. rett

(186)Skal vi ikke anstrenge oss for å gjøre best mulig bruk av våre evner den lille tiden vi har igjen her i livet, for å føye nåde til nåde, kraft til kraft, og således gjøre det klart at vi har en kraftkilde i himmelen hisset? Kristus sier: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord." Matt. 28, 18. I hvilken hensikt er denne makt gitt ham? For oss. Han ønsker at vi skal forstå at han har vendt tilbake til himmelen som vår eldre Bror, og at den umåtelige makt som er gitt ham, er blitt stilt til vår rådighet. rett

(186)De som i sitt liv vil rette seg etter den undervisningen (187) som er gitt menigheten gjennom apostelen Peter, får kraft fra det høye. Vi skal leve etter addisjonsplanen og sette alt inn på å gjøre vårt kall og vår utvelgelse fast. Vi skal være en fremstilling av Kristus i alt vi sier og gjør. Vi skal leve hans liv. De prinsipper han ble ledet etter, skal prege vår ferd blant dem vi omgås. rett

(187)Når vi er sikkert forankret i Kristus, har vi en makt som ikke noe menneske kan ta fra oss. Hva er årsaken til det? Det kommer av at vi tar del i den guddommelige natur og har unnflydd fordervelsen i verden, som skyldes det onde begjær. Vi er blitt delaktige i hans natur, han som kom til denne jord iført menneskers kledning, for at han måtte kunne stå i spissen for menneskeslekten og utvikle en karakter som ikke var plettet eller besmittet av synd. rett

(187)Hvorfor er mange av oss så svake og udyktige? Det kommer av at vi ser på selvet og stanser ved vår egen natur og undres på hvordan vi kan oppnå en plass for oss selv, for vår individualitet, våre eiendommeligheter, i stedet for å oppholde oss ved Kristus og hans karakter. rett

(187)Brødre som ellers kunne arbeide harmonisk sammen hvis de ville lære av Kristus og glemme at de er amerikanere eller europeere, tyskere eller franskmenn, svensker, dansker eller nordmenn, syntes å være preget av den følelsen at dersom de skulle blande seg med folk av andre nasjonaliteter, ville noe av det som er særpreget for deres eget land og folk, gå tapt, og noe annet ville komme i stedet. rett

(187)Mine brødre, la oss legge alt slikt til side. Vi har ingen rett til å holde våre tanker festet ved oss selv, vår forkjærlighet og våre forestillinger. Vi skal ikke søke å hevde en særegen personlig identitet, en personlighet, en individualitet som kan skille oss fra våre medarbeidere. Vi har en karakter som vi må opprettholde, og det er Kristi (188) karakter. Når vi har Kristi karakter, kan vi sammen utføre Guds oppgave. Kristus i oss vil møte Kristus i våre brødre, og den Hellige Ånd vil gi dem hjertets og handlingens enhet som vitner for verden at de er Guds barn. Må Herren hjelpe oss til å av dø fra selvet og bli født på ny, slik at Kristus kan bo i oss, et levende, virksomt prinsipp, en kraft som vil bevare oss i hellighet.

-----------
rett

(188) Streb alvorlig etter enighet. Be om den, arbeid for den. Den vill bringe åndelig sunnhet, opphøyde tanker, en edel karakter, et himmelsk sinn og gjøre dere i stand til å seire over egoisme og ond mistanke. Den vil føre til at dere kan mer enn seire ved ham som elsket dere og ga seg selv for dere. Korsfest selvet. Akt andre høyere enn dere selv. På den måten kan dere oppnå enhet med Kristus. Overfor det himmelske univers og overfor menigheten og verden kan dere da bære et urokkelig vitnesbyrd om at dere er Guds sønner og døtre. Gud blir herliggjort ved det eksempel dere gir. rett

(188)Verden trenger til å se et bevis på det under som binder Guds folks hjerter sammen i kristelig kjærlighet. Den trenger til å se Herrens folk sitte sammen i det himmelske i Kristus. Vil dere ikke gi deres liv som et bevis på hva Guds sannhet kan gjøre for dem som elsker og tjener ham? Gud vet hva dere kan bli. Han vet hva guddommelig nåde kan gjøre for dere dersom dere får del i den guddommelige natur.

-----------
rett

neste kapitel