Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 21. Fra side 195.     Fra side 195 i den engelske utgave.tilbake

Tyske og skandinaviske konferanser.

(195)Loma Linda, Californien, 1. september, 1905
Kjære brødre,
Noen av våre predikanter har skrevet til meg der de spør om det ikke var best om virksomheten blandt tyskerne og skandinverne ble drevet av særskilte konferanser for de respektive folk. Denne saken har blitt lagt fram for meg flere ganger. Da jeg var i College View, ga Herren meg et klart vithesbyrd om dette, og siden den gang har denne saken igjen blitt forelagt meg. rett

(195)En gang fikk jeg et syn hvor jeg var med i et rådsmøte hvor disse spørsmålene ble drøftet. En som hadde myndighet stod midt blant de i forsamlingen og framholdt de grunnleggende prinsipper som burde følges under fremskundelsen av Guds verk på jorden. Det ble framholdt at dersom en slik adskillelse skulle finne sted, ville ikke dette være til noen hjlp i å fremme arbeidet blant de forskjellige folkeslag. Dettew skritt vil heller ikke bidra til den høyeste åndelige utvikling. Murer ville bli oppført som i nær framtid ville måtte rives ned igjen. rett

(195)I følge lyset Gud har gitt meg vil særskilte konferanser kun bidra til splittelse i stedet for å skape enhet. Dersom brødre søkte Herren sammen i ydmykhet, ville de som mener at adkilte konferanser for tyskerne og skandinaverne innse at det Herren ønsker er at de skal arbeide sammen som brødre. rett

(195)Dersom de som søker å splitte guds verk skulle få fullbyrdet sine hensikter, ville noen opphøye seg selv til å gjøre en gjerneing som aldri skulle ha vært utført. Og dette vil være et stort hinder for Guds sak. Dersom vi skal lykkes i størst mulig grad med arbeidet, må de evner og krefter som finnes (196) blandt britene og amerikanerne være forent med den dyktighet som finnes blant alle andre nasjonaliteter. Og hvert folk bør virke iherdig for sjelers frelse blant andre folk. Det er bare èn Herre, èn tro. Våre anstrengelser burde være et gjensvar til Kristi bønn for sine disipler, at de ville være ett. rett

(196) “Hellige dem i Din sannhet. Ditt ord er sannhet. Slik som Du har utsendt Meg til verden. Har også jeg utsendt dem til verden. For deres skyld helliger Jeg Meg selv for dem for at de også skal bli helliget ved sannheten. rett

(196)Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til trop å meg ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far er i Meg og Jeg i Deg, at også de kan være ett I Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. rett

(196)Det bør være forstått at Guds verk ikke kan frmmes uten at fullkommen enighet råder blant arbeiderne. For å kunne bevare freden I blant oss, må vi alle søke visdom hos den store mester. La oss alle være varsomme slik at vi ikke frmmer ambisiøse forslag som vekker splid. rett

(196)Vi bør være underordnet hverandre. Ingen er I seg selv et fullkomment hele. Ved å overgi vårt sinn og vår vilje til Den Hellige Ånd vil vi alltid være lærlinger under den store mester. rett

(196)Les det andre kapittel i apostlenes gjerninger nøye. I den første kristne menighet virket Den Hellige Ånd kraftig gjemnom dem som var forent i harmoni. På pinsefestens dag var de alle samlet på same sted. rett

(196)Gjennom oss skal det bli åpenbart for verden at mennesker av alle folkeslag er et i Jesus Kristus. La oss derfor fjerne enhver mur som skiller oss og slutte oss sammen til enhet i mesteren tjeneste. rett

(197) (197) Å opprette skillemurer ville være å fremstille for verden en menneskelig innretning som Gud aldri kan godkjenne. Apostelen Paulus skriver dette til dem som som gjør dette: “Dere er jo fortsatt kjødelige. For når det er misunnelse, strid og splittelse mellom dere, erdere ikke da kjødelige og lever på menneskelig vis? For når èn sier : “Jeg hører til Paulus”, o gen nnen: “Jeg hører til Apollos”, er dere dere ikke da kjødelige? Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Er vi ikke tjeneresom derekom til tr oved, og det etter som Herren ga hver enkelt? Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er da den som planter ingenting, heller ikke den soomvanner, men Gud gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, og hver av dem skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åker, dere er Guds bygning. rett

(197)Et eksempel på broderkjærlighet:
Da våre brødre i Skandinavia ble utsatt for en finansiell krise, ble det åpenbart gjennom profetiens ånd at vi ikke burde la våre brødre stå for verden som mennesker som har gått konkurs. Det ville ha vært en vanære for Gud.Og våre aerikanske brødres prompte og rause hjelp var en anerkjennelse av prinsippet om at forskjell i nasjonalitet ikke løste dem fra plikten til å hjelpe hverandre i Guds verk. “Dere er alle brødre” Matt 23:8 Vi er alle ett i sannhetens enhet. rett

(197)Vi bør nå ved iherdige, selvoppofrende anstrengelser vandre I Kristi kjærlighet, I Åndens samfunn, gjennom helliggjørelse i sannheten. Ingen halvgjort gjerning vil være tilstrekkelig til å oppfylle det mål Kriustus uttrykte i sin bønn. Vi må leve i overnstemmelse med Herrens ord her på jorden. I himmelen er det der et stort og herlig forsamlingssted for alle. rett

(197)Jeg er nødt til å skrive tydelig om oppførelsen (198) av en skillemur I Guds verk. Det er blitt vist meg at dette er en villfarelse, et menneskelig påfunn. Det er ikke Herrens plan at hans folk skiller seg og danner egne grupper på grunn av ulikheter i nasjonalitet og spark. Gjorde de det ville deres ideer bli snevreog deres innflytelse ville blitt kraftig redusert. Gud kaller til harmonisk forening av forskjellige evner og talenter. rett

(198)Igjen gjentar jeg Kristi ord: Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som om ved deres ord kommer til tro påmeg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de måvære ett io ss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett. Joh 17, 20-23 rett

(198)Kristus har satt opp et skille mellom sitt folk og verden; men de som vil sette opp nasjonale skranker gjør med dette en gjerning som Herren ikke hark alt noen til å gjøre. rett

(198)Kjære brødre, forèn dere til ett, slutt dere tett sammen, legg alle menneskelige påfunn til side og følg Jesus nøye, han som er vårt lysende eksempel. rett

neste kapitel