Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 22. Fra side 199.     Fra side 199 i den engelske utgave.tilbake

Et kall for sorte arbeidere

(199)Seksjon 6 – Blant den sorte befolkning - “Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst.” - Mattheus 9,38. rett

(199)(199) Det burde legges bestemte planer til å utdanne og opplære sorte men og kvinner til å virke som misjonærer i sørstatene i Amerika. Kristne sorte elever burde berede seg til å forkynne sannheten for sine landsmenn. Disse, som legger Herrens frykt til grunn for sin visdom og tar imot erfarne menns råd, kan utføre en velsignet gjerning blant negerne ved å meddele sitt eget folk den nærværende sannhets lys. Enhver arbeider som virker i ydmykhet og harmoni med sine brødre, vil bli en lysbærer for de mange som sitter i uvitenhetens og overtroens mørke. rett

(199)La våre sorte brødre og søstre som går og tenker på om de ikke også er i stand til å virke blandt den hvite befolkning, oppta missionsgjerningen blandt de sorte. Der gis ypperligere anledninger for intelligente sorte menn og kvinner til å virke for sine egne landsmenn. Der er ennå meget å gjøre i Sørstaterne. Især bør det virkes i de større byene. I alle disse byene finnes det tusenvis av negere og disse må få en anledning til å høre nådens advarende budskap. La misjonsånden bli vakt i de sorte menighetsmedlemmers hjerter. La det bli virket trofast for dem, som ikke kjenner sannheten. rett

(200) (200) Til enhver sort bror og søster har jeg dette å si: Se på situasjonen som den er. Spør deg selv: "Når jeg betrakter de mange anledninger og fordeler som er gitt meg, hvor meget skylder jeg så Herren? Hvordan kan jeg på bes mulig måte forvalte den kunnskap som det har behaget Gud å gi meg? Burde jeg ikke gå til mine landsmenn med bibelens ord og forkynne sannheten for dem? Går ikke tusener til grunne av mangel på den kunnskap som jeg kunne ha meddelt dem dersom jeg ville underkaste meg Guds vilje, slik at han kunne bruke meg som sitt redskap? Har jeg ikke en gjerning å gjøre for mine undertrykte og motløse medbrødre?" rett

(200)Misjonsfeltet i Sørstatene lider på grunn av mangel på arbeidere. Vil dere gå forbi deres egne uten å gjøre noen anstrengelse for å hjelpe dem, eller vil dere ydmyke dere og virke for å frelse de fortapte? Dere kan gjøre denne gjerning, når dere ydmyker dere for Gud. I deres tillit til ham vil dere finne fred og trøst; men går dere deres egne veier deres egen vilje, vil dere finne torner og tistler på veien og miste belønningen. rett

(200)Tiden er kort og det dere gjør, må dere gjøre snart. Bestem dere for å kjøpe den beleilige tid. Søk ikke deres eget behag. Ta dere sammen! Grip fatt i arbeidet med nye forsetter. Herren vil rydde veien for dere. Gjør dere umak til det ytterste i å ligne Jesus i deres gjerning og stol i ydmykhet og saktmodighet på ham, slik at dere kan få den styrke dere trenger. Forstå den gjerning som Herren gir dere å gjøre, og i full tillit til Gud vil dere vokse i styrke og nåde og få evne til å virke flittig og iherdig for deres landsmenn mens det ennå er dag; for natten kommer og da kan ingen arbeide. rett

(200)Det er det størstet behov for misjonsarbeide av alle slag i sørstatene. Uten den mindste nøling bør arbeiderne (201) utdannes til å tre inn på dette misjonsfelt. Vårt samfunn burde opprette et fond til utdanning av menn og kvinner i Sørstatene, slike som er vant til klimaet og kan virke der uten skade for helsen. rett

(201)Lovende unge menn og kvinner bør utdannes til å bli lærere. Disse burde ha de beste vilkår. Skolehus og forsamlingslokaler burde oppføres på forskellige steder og lærere ansettes. rett

(201)De som i årevis har virket for den sorte befolkning er i stand til å gi råd med hensyn til opprettelsen av slike skoler. Så langt som mulig ville det være mest fordelagtig å etablere disse skolene utenfor byene. Men i byene finnes der mange barn som ikke kunne gå til skoler som ligger ute på landet; og for at disse også kan få anledning til skolegang, bør skoler opprettes i byene likesom på landet. rett

(201)Barna og ungdommen i disse skolene skal lære mere enn bare å læse. Undervisning i håndverk bør gis i disse skolene. Elevene bør også gis anledning til å lære et eller annet yrke som kan tjene til deres levebrød. rett

(201)Våre menigheter i Nordstaterne såvel som i Sørstaterne burde gjøre hva de kan for å støtte skolevirksomheden for barna i den sorte befolkning. De skoler som allerede er opprettet bør støttes, og etbleringen av nye skoler vil kreve ennå flere midler. La alle våre brødres og søstre gjøre sin del av hele sitt hjerte for at disse skolene kunne bli etablert på en sunn basis. rett

(201)I tillegg til denne denne skolevirklsomheten kan våre sorte brødre også gjøre et velsignet arbeide ved å etablere søndags og sabbatsskoler blandt sine landsmenn – skoler hvor de unge kan bli undervist av lærere som av hjertet er fylt av av kjærlighet til arme syndere. rett

(202)Anledninger til denne slags missionsarbeide tilbyr seg stadig i sørstaterne og mange forstandige, kristne sorte menn vil bli kallet ud i arbeidet. Men av visse grunner er det mest hensigtsmessig å sette hvite brødre til ledere. Vi er alle lemmer på et og samme legeme og vi er fullkomne kun i Jesus Kristus, som vil løfte sitt folk og fra den usselhet som synden har trukket dem ned i og stille dem på høyder, hvor de kan bli godtatt i de himmelske saler som Guds medarbeidere. rett

(202)Det er arbeid å udføre på mange vanskelige steder og fra disse vanskelige steder vil det komme dyktige arbeidere. Virksomheten må drives på en slik måte at sorte brødre kan bli utrustet til å virke for sine egne. Blandt de sorte finnes mange som er utrustet med evner og dyktighet. La oss oppsøke disse menn og kvinner og lære dem til å virke for sjelenes frelse. Gud vil samvirke med dem og gi dem fremgang. rett

(202)Medarbeidere sammen med Gud
Herren hører de rop som stiger opp fra dem som står i hans tjeneste. Han har lovet: +Jeg vil gi råd med mitt øye. Sal 32,8 Vandre ydmygt med deres Gud og be ham om å gjøre deres plikt klar for dere. Når han taler til sine representanter og pålegger dem å være hans medarbeidere, så vil de utføre den samme gjerning som Jesus henviste til som sin gjerning, da han stod opp i synagogen i Nazareth for å lese. Han åpnet profeten Jesajas bok og leste: Herrens Ånd er over meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger,for å sette de bundne fri. Jes 61,1 rett

(203)(203) Sannheten fordunkles nå på jorden av villfarelsens skyer som henger over menneskene. Den som kan påvirke endog de ringeste og vinne dem for Kristus, samarbeider med guddomelige instanser i arbeidet for å redde de fortapte. Idet vi viser synderen veien til Frelseren som tilgir synd, og drevet av Kristi kjærlighet rekker ut en medfølende hånd for å hjelpe en fallen, og med den andre hånd ved troen holder oss fast til Kristus, danner vi forbindelsesleddet mellem synderen og Frelseren. rett

(203)Verdens ende er nær og vi må alle vandre varlig, ydmygt og saktmodig sammen med Kristus. Vår kjære Frelser, fra ham som enhver sannhetsstråle utgår fra til hele jorden, ønsker ikke at vi skal sette vår lit til fyrster eller noen annen hvor det ingen redning er, men til ham alene. Han sier: Uten meg kan dere intet gjøre. Joh 15,5 Vi må hele tiden feste blikket på Jesus slik at han kan sette sitt eget guddommelige preg på vår karakter. Vi må se på det Guds Lam som bærer verdens synd. Da vil vi kunne åbenbare Kristus for våre medmennesker. rett

neste kapitel