Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 25. Fra side 223.     Fra side 223 i den engelske utgave.tilbake

Aktelse for de sorte misjonsarbeiderne

(223)Bibelens religion anerkjenner hverken kaste eller hudfarge. Den ignorerer status, rikdom og verdslig ære. Gud bedømmer menneskene som mennesker. Hos ham er det karakteren som er bestemmer deres verdi. Og vi må anerkjenne Kristi Ånd, i hvem den enn åpenbares. Ingen bør skamme seg for å tale med en ærlig sort mann eller å trykke hans hånd når han møter ham. Den som lever i et inderlig samfunn med Kristus vil bli undervist av Gud og lære å verdsette menn etter Hans målestokk. rett

(223)Våre sorte predikanter bør behandles med tilbørlig aktelse. Dette har man ikke alltid gjort. Disse brødre bør oppmuntres til å sette seg grundig inn i denne nærværende sannhet. De må opplæres til på den beste måte å fremholde sannheten for andre. Og når de trofast utfører deres gjerning i Guds verk, bør de også få lønn deretter. Kom i hu at de må ha sitt daglige brød. rett

(223)Herren ønsker at hans folk i de nordlige stater skal vise all mulig velvilje over for sine sorte brødre og søstre. Vær ikke for rask med å peke på deres feil. Vi må ikke vente at de i alle henseender skal være lik dem som har hatt større fordeler. Husk under hvilke uheldige forhold de sorte har levd. Deres omgivelser har vært helt forskjellige fra de hvites. I Nordstatene har folk levd i en renere moralsk atmosfære enn de sorte i Sørstatene. Vi kan ikke vente at de i alle ting skal ha en klar oppfattelse av moralske spørsmål. Var Kristus blant oss i dag, ville han ha undervist den sorte befolkning på en måte som hadde overasket oss. Han vil at vi skal huske at selv de mennesker som har hatt store fordeler på mange områder ofte blir såret (224) dersom deres feilgrep stilles utilbørlig til skue og råd og formaninger gis på en kald og hjerteløs måte. rett

(224)Når noe av tvilsom karakter skjer blant de sorte, må vi huske Herren vil at vi skal handle med visdom som trofaste hyrder. Glem aldri at mildhet utretter mere enn skarp irettesettelse. La de sorte søsken få å se at deres brødre ønsker at de skal få den best mulige utdannelse og at de står rede til å hjelpe dem. Og om de sorte kommer til kort i noe, vær da ikke snar til å fordømme dem og avsette dem fra deres gjerning. rett

(224)Full og upartisk rettferdighet må utøves mot de sorte. Kristus vil at hans tjenere skal være barmhjertige mot de lidende, sympatiske mot de uheldig stilte og hensynsfulle mot dem som forser seg.

-----------
rett

(224)De fattige er ikke unntatt fra privilegiet å kunne gi. De så vel som de rike kan ta del i denne gjerning. Leksen Kristus gav i forbindelse med enkens skjerv viser at de minste ofrene gitt av de fattige, dersom det er gitt ut fra kjærlighet, er av like stor verdi som de største gavene fra de rike. I helligdommens vektskål er de fattiges gaver gitt ut fra kjærlighet til Kristus ikke vurdert ut fra beløpet som er gitt men ut fra den kjærlighet som har motivert offergaven.

-----------
rett

neste kapitel