Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 27. Fra side 227.     Fra side 227 i den engelske utgave.tilbake

En prøvetid ligger foran oss

(227)Seksjon 7 – Virksomheten for religionsfrihet
[I denne seksjon er deler av kun noen få (hittil ikke-offentliggjorte) manuskripter tilgjengelige. For andre betydningsfulle saker som har en direkte, livsviktig betydning for arbeidet med religionsfrihet, se Vitnesbyrd for Menigheten, bind 5, side 449-454, 467-476, 711-720; bind 6, side 394-410; også Den Store Striden, kapitlene 2, 16, 25, 36, 38-40.]
Utropefrigivelse i andet for alle Innbyggerne.Vær derfor kloke som slanger og harmløse som duer! 3.Mos 25,10; Matt 10,16

------------
rett

(227) En prøvetid ligger foran oss
En tid med stor prøvelse ligger foran oss. Det er på sin plass at vi nå bruker alle våre evner og gaver til å fremme Guds verk. De krefter Herren har gitt oss, skal brukes til å bygge opp, ikke til å bryte ned. De som i sin uvitenhet er blitt forført, skal ikke fortsatt være i denne tilstand. Herren sier til sine sendebud: Gå til dem og fortell dem hva jeg har sagt, enten de nå hører det eller ikke. rett

(227)Den tid er like foran oss da forfølgelse vil ramme dem som forkynner sannheten. Utsiktene er ikke lyse. Men la oss til tross for dette ikke slutte med våre anstrengelser for å frelse slike som er på vei til fortapelsen, og som himmelens fyrste ofret sitt dyrebare liv for å gjenløse. Når det ene middel svikter, så prøv det andre. Våre anstrengelser må ikke være døde og livløse. La oss arbeide for Gud så lenge livet blir spart. Gjennom hele menighetens historie har Guds utvalgte sendebud vært utsatt for skjendsel og forfølgelse for sannhetens skyld. Men hvor som helst Guds folk måtte bli nødt til å gå, selv om de på samme måte som den elskede (228) disippel skulle bli forvist til en øde ø, så kjenner Kristus til hvor de er, og han vil styrke og velsigne dem og fylle dem med fred og glede. rett

(228)Snart kommer en trengsel over hele verden. Enhver bør søke å lære sin Gud å kjenne. Vi har ikke noen tid å kaste bort. Med alvor og varme må vi forkynne budskapet: "Alle I som tørster, kom til vannene, og I som ingen penger har! Kom! kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!" "Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet! For min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. Salig er det menneske som gjør dette, det menneskebarn som holder fast ved det, som holder sabbaten, så han ikke vanhelliger den, som varer sin hånd, så den ikke gjør noe ondt." Es. 55, 1;56, 1.2. rett

(228)Guds kjærlighet til menigheten er uten grense. Hans omsorg for sin arv hører aldri opp. Han tillater ikke at det kommer noen trengsel over menigheten utenom det som er av vesentlig betydning for at den kan bli renset og for at det kan gå den vel både her og i evigheten. Han vil rense sin menighet liksom han renset tempelet ved begynnelsen og ved avslutningen av sin tjeneste på jorden. Enhver prøve han tillater å komme over menigheten, kommer for at hans folk må oppnå en dypere gudsfrykt og større styrke til å bringe korsets seier ut til alle deler av verden. Han har en oppgave for alle å utføre. Det må stadig være utvidelse og fremgang. Arbeidet må utvides fra by til by, fra land til land og fra folk til folk, det må stadig gå fremad og oppad, grunnfestet, styrket og befestet.

------------
rett

(229)Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, . . . full av nåde og sannhet. Men de som Kristus kom for å frelse, ville ikke ha noe med ham å gjøre. Han kom til (229) sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Joh. 1, 14. 11 Mens de overga seg til Satans herredømme, forkastet de Messias og søkte anledning til å slå ham i hjel. rett

(229)Satan og hans engler bestemte seg for å gjøre Kristi død så ydmykende som mulig. De fylte de jødiske lederes hjerter med bittert hat til Frelseren. Prestene og rådsherrene som var behersket av fienden, opphisset folkemengden til å ta standpunkt mot Guds Sønn. Bortsett fra Pilatus' erklæring om at han var uskyldig, var det ingen som talte et ord i hans favør. Og selv Pilatus, som visste at han var uskyldig, overlot ham til mishandling av mennesker som Satan hadde herredømme over. rett

(229)Lignende hendelser vil finne sted i en nær fremtid. Menneskene vil opphøye og strengt håndheve lover som direkte strider mot Guds lov. Selv om de med nidkjærhet innskjerper sine egne påbud, vil de vende seg bort fra et tydelig "så sier Herren". Mens de opphøyer en falsk hviledag, vil de søke å tvinge menneskene til å vanære Guds lov, som er avskriften av hans karakter. Guds tjenere må, til tross for at de ikke er skyldige i noen uriktig handling, lide ydmykelse og mishandling av slike som Satan inspirerer og fyller med avind og religiøs forblindelse.

------------
rett

(229)Religiøse krefter, som ifølge sin bekjennelse er knyttet til himmelen, og som gir seg ut for å eie Lammets preg, vil ved sine handlinger vise at de har en drages hjerte og at de blir oppmuntret og behersket av Satan. Den tid kommer da Guds folk vil merke forfølgelsens hånd fordi de holder den syvende dag hellig. Satan har fått i stand en forandring av sabbaten i håp om å kunne gjennomføre sin hensikt om å tilintetgjøre Guds plan. Han søker å gi Guds befalinger mindre (230) gyldighet i verden enn menneskelige lover. Syndens menneske, som tenkte på å forandre tider og lover, og som alltid har undertrykt Guds folk, vil sørge for at let blir utgitt lover som tvinger menneskene til å feire den første dag i uken. Men Guds folk skal stå fast på Herrens side. Og han vil arbeide til beste for dem og tydelig vise at han er gudenes Gud.

------------
rett

(230)Herren har; sagt: "Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellom meg og eder fra slekt til slekt." 2 Mos. 31, 13. Ingen bør være ulydig mot hans befaling for å unngå forfølgelse, men alle bør tenke over Kristi ord: "Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre!. Matt. 10, 23. Hvis det kan unngås, så kom ikke i menneskers vold, for de er ledet av antikristens ånd. Vi bør gjøre alt som kan gjøres, for at de som er villige til å lide for sannhetens skyld, blir spart for undertrykkelse og grusomhet. rett

(230)Kristus er vårt eksempel. Den beslutning antikrist tok om å gjennomføre det opprøret han begynte i himmelen, vil fortsatt øve sin virkning i ulydighetens barn. Deres avind og hat mot dem som lyder det fjerde bud, vil bli mer og mer bittert. Men Guds folk skal ikke skjule sitt banner. De skal ikke ignorere Guds bud og for behagelighets skyld følge mengden i det som er ondt. rett

(230)Herren oppmuntrer alle som søker ham av hele sitt hjerte. Han gir dem sin Hellige Ånd, åpenbarelsen av hans nærvær og velbehag. Men han vil forlate dem som forlater Gud for å redde sitt liv. Når de søker å frelse sitt liv ved å gi avkall på sannheten, mister de det evige liv. rett

(230)Prøvelsens natt er snart til ende. Satan gjør bruk av sin mesterlige kraft fordi han vet at hans tid er kort. Guds straffedom er over verden for å oppfordre alle som kjenner sannheten, til å skjule seg i klippens kløft og betrakte Guds herlighet. Det må nå ikke bli lagt noen demper på sannheten. Man må føre en tydelig tale. Sannheten må fremholdes utilhyllet, i brosjyrer og traktater, og disse må bli spredt som løvet om høsten.

------------
rett

(231)Den siste menighet vil bli ført inn i stor prøvelse og nød. De, som holder Guds bud og Jesu tro, vil komme til å merke dragens og dens hærskarers vrede. Satan regner verdens beboere som sine undersåtter og han har vunnet herredømme over de frafalne menigheter; men her er en liten flokk som står imot hans overhøyhet. Kunne han utslette dem fra jorden, ville hans seier være fullstendig. Likesom han påvirket de hedenske nasjoner til å ødelegge Israel, vil han i nær fremtid opphisse jordens onde makter til å ødelegge Guds folk. Det vil bli krevd av alle at de skal vise lydighet mot menneskelige påbud og overtre den guddommelige lov. De som viser troskap mot Gud og mod plikten, vil bli truet, marginalisert og gjort fredløse. De vil bli forrådt endog »av foreldre og brødre og slektninger og venner.« Luk.21,16. Vitnesbyrd for menigheten bind 5 472-473

------------
rett

(231)Hør på meg dere som kjenner rettferd, du folk med min lov i ditthjerte, frykt ikkemenneskers hån, vær ikke redd for deres spott! Som en kledning skal møll fortære dem, Orm fortærer dem som ull. Men min frelse varer evig, min rettferd opphører aldri. Jesaja 51, 7.8.6.

------------
rett

neste kapitel