Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 28. Fra side 232.     Fra side 232 i den engelske utgave.tilbake

Søndagsarbeid

(232)(232) Sanitarium, California, 17. august, 1902.
Kjære bror!
Jeg vil forsøke å svare på ditt spørsmål om hva dere bør gjøre i tilfelle av at søndagslover blir håndhevet. rett

(232)Det lys som ble gitt meg i en tid da vi ventet nettopp en slik krise som den dere syntes å stå overfor, var at når folket ble påvirket av en makt fra det dype til å gjennom tvinge søndagshelligholdelse, bør syvendedags adventistene vise sin klokskap ved å holde seg fra regulært arbeid på den dagen og heller bruke den til å gjøre misjonsarbeid. rett

(232)Å trosse søndagslovene vil bare skjerpe forfølgelsen som blir satt i gang av de religiøse ivrere som søker å håndheve disse lovene. La dem ikke få anledning til å kalle dere lovbrytere. Hvis de må nøye seg med å passe på menn som hverken frykter Gud eller mennesker, vil det snart miste nyhetens interesse for dem, og de kommer til å innse at det hverken er konsekvent eller passende for dem å være så nøyeregnende med hensyn til søndagshelligholdelsen. Fortsett bare med deres misjonsarbeid, med Bibelen i deres hender, så vil fienden se at han har skadet sin egen sak. Man tar ikke dyrets merke fordi om man viser at man forstår det kloke i å bevare freden ved å holde seg fra arbeid som vekker anstøt, når man på samme tid utfører et arbeid av den største betydning. rett

(232)Når vi bruker søndagen til misjonsarbeid, tar vi svøpen ut av hendene til vilkårlige ivrere, når det ville ha vært mer kjært for dem å ydmyke syvendedags adventistene. Når de ser at vi er opptatt på søndagen med å besøke folket og åpne Skriftene (233) for dem, kommer de til å innse at det ikke nytter å forsøke å hindre vår virksomhet ved å utstede søndagslover. rett

(233)Søndagen kan brukes til forskjellig slags arbeid som vil fremme Herrens sak. På den dag kan man holde friluftsmøter og møter i hjemmene. Man kan utføre arbeid fra hjem til hjem. De som skriver, kan bruke dagen til å skrive artikler. Når det er mulig, bør man alltid holde religiøse møter på søndagen. Gjør disse møtene i høyeste grad interessante. Syng ekte vekkelsessanger og tal med kraft og overbevisning om Frelserens kjærlighet. Tal om avhold og om sann religiøs erfaring. På den måten. kan dere lære meget med hensyn til hvordan dere skal arbeide, og dere vil komme til å nå mange sjeler. rett

(233)La lærerne i våre skoler bruke søndagen til misjonsarbeid. Det ble sagt til meg at de på den måten ville være i stand til å tilintetgjøre fiendens hensikter. La lærerne ta elevene med seg for å holde møter for slike som ikke kjenner sannheten. På den måten vil de kunne utrette langt mer enn de kan på noen annen måte. rett

(233)Gud har gitt oss tydelige anvisninger angående vårt arbeid. Vi skal forkynne sannheten om Herrens sabbat for å sette i stand det bruddet som er gjort i hans lov. Vi skal gjøre alt vi kan for å opplyse de uvitende, men vi skal aldri slutte oss sammen med verden for å ta imot finansiell hjelp. rett

(233)Om Israels barn leser vi: .Og jeg ga dem mine bud og kunngjorde dem mine lover; for det menneske som holder dem, skal leve ved dem. Også mine sabbater ga jeg dem, så de skulle være til et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren, som helliger dem. Men Israels (234) hus var gjenstridig mot meg i ørkenen; de fulgte ikke mine bud og forkastet mine lover, enda det menneske som holder dem, får leve ved dem, og mine sabbater vanhelliget de grovelig. Da sa jeg at jeg ville utøse min harme over dem i ørkenen og gjøre ende på dem. rett

(234)Men det jeg gjorde, det gjorde jeg for mitt navns skyld, for at det ikke skulle bli vanhelliget for de folks øyne for hvis øyne jeg hadde ført dem ut. Men jeg løftet også min hånd for dem i ørkenen og svor at jeg ikke ville la dem komme inn i det land som jeg hadde gitt dem, det land som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land, fordi de forkastet mine lover og ikke fulgte mine bud og vanhelliget mine sabbater; for deres hjerte fulgte deres motbydelige avguder. Men jeg viste dem skånsel og ødela dem ikke; jeg gjorde ikke aldeles ende på dem i ørkenen; og jeg sa til deres barn i ørkenen: Følg ikke eders fedres bud og hold ikke deres lover og gjør eder ikke urene med deres motbydelige avguderi Jeg er Herren, eders Gud;. følg mine bud og hold mine lover og gjør etter dem! Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellom meg og eder, for at l skal vite at jeg, Herren, er eders Gud." Esek. 20, 10-20. rett

(234)Sabbaten er Herrens prøve, og ikke noe menneske, det være seg konge, prest eller hersker, er bemyndiget til å tre inn mellom Gud og mennesket. De som søker å være samvittighet for sine medmennesker, setter seg over Gud. De som er under innflytelse av en falsk religion og holder en uekte hviledag, vil sette til side det mest avgjørende bevis anglende den sanne sabbat. De vil søke å tvinge mennesker til å lyde de lover de selv har skapt, lover som er i direkte strid med Guds lov. Guds vrede vil falle på (235) dem som fortsetter på denne veien. Hvis de ikke gjør en forandring, kan de ikke unngå straffen. rett

(235)Loven om å holde den første dag i uken er kommet i stand av en frafallen kristenhet. Søndagen er et barn av pavedømmet, noe som den kristne verden har opphøyet over Guds hellige hviledag. Ikke i noe tilfelle skal Guds folk hylle den. Men jeg ønsker de skal forstå at de ikke gjør Guds vilje når de viser trossig motstand mens han ønsker at de skal unngå det. På den måten skaper de en fordom så bitter at man umulig kan forkynne sannheten. Gjør ingen demonstrasjon på søndagen for å trosse loven. Hvis dere gjør dette på et sted og blir ydmyket, vil det samme bli gjort på et annet sted. Vi kan bruke søndagen som en dag til å fremme det arbeid som har betydning for Kristi sak. Vi skal gjøre vårt beste og arbeide i all saktmodighet og ydmykhet. rett

(235)Kristus advarte sine disipler med hensyn til hva de kom til å møte i sitt arbeid som evangelister. Han visste hva de ville komme til å lide, hvilke prøvelser og vanskeligheter de ville bli kalt til å gjennomgå. Han ville ikke la dem være uvitende om hva som skulle møte dem, for at trengselen, når den kom uventet, ikke skulle rokke deres tro. "Nå har jeg sagt eder det før det skjer, for at I skal tro når det skjer." Joh. 14,29. Når prøvelsen kom, skulle deres tro bli styrket i stedet for å bli svekket. De kunne da si til hverandre: "Han fortalte oss at dette ville komme, og hva vi skulle gjøre for å møte det." "Se, jeg sender eder som får midt iblant ulver," sa Kristus, "vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer!" "I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst." Matt. 10, 16. 22. De hatet Kristus uten (236) årsak. Er det da noe å undre seg over at de hater dem som bærer hans tegn, som gjør hans tjeneste? De blir betraktet som jordens utskudd. rett

(236) "Når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre Det er ikke Guds vilje at deres liv skal ofres på en ,likegyldig måte. .Sannelig sier jeg eder: I skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer." Matt. 10, 23. rett

(236)Folket må høre sannheten, den likefremme, positive sannhet. Men denne sannhet skal fremholdes i Kristi ånd. Vi skal være som får midt iblant ulver". De som ikke for Kristi skyld vil gi akt på de advarsler han har gitt, og ikke vil vise tålmodighet og selvbeherskelse, kommer til å gå glipp av dyrebare anledninger til å arbeide for Mesteren. Herren har ikke gitt sitt folk den oppgaven å angripe dem som overtrer hans lov. Ikke i noe tilfelle skal vi holde klappjakt på de andre kirkesamfunn. La oss huske på at som et folk som er betrodd en hellig sannhet, har vi vært forsømmelige og avgjort utro. Virksomheten har vært innskrenket til noen få sentrer, helt til befolkningen der er blitt forherdet mot evangeliet. Det er vanskelig å gjøre inntrykk på dem som har hørt sannheten så ofte og likevel forkaster den. rett

(236)Alt dette er nå imot oss. Hvor meget lenger virksomheten nå ville ha nådd dersom vi hadde gjort alvorlige anstrengelser for å nå slike som, hvis de hadde omvendt seg, ville gi en riktig fremstilling av hva den nærværende sannhet ville gjøre for menneskene! Det er ikke riktig at noen få steder skal ha alle fortrinn mens andre blir forsømt.

------------
rett

(236)Ved vår skole i Avondale i nærheten av Cooranbong, Australia, skulle man avgjøre spørsmålet om søndagsarbeid. Det (237) så ut som at nettet snart ville bli trukket så tett omkring oss at vi ikke ville kunne arbeide om søndagen. Skolen vår lå dypt inne i skogen, langt borte fra noen landsby eller jernbanestasjon. Ingen bodde så nær at de på noen måte kunne bli forstyrret av det vi foretok oss. Likevel ga man akt på oss. Embetsmenn fikk i oppdrag å ferdes omkring for å inspisere våre omgivelser, og de kom. De kunne ha sett meget hvis de hadde ønsket å anklage oss, men de syntes ikke å legge merke til dem som var i arbeid. De hadde så stor tillit til oss som et folk og så stor aktelse for oss på grunn av hva vi hadde utrettet i kommunen, at de trodde de kunne stole på oss hvor som helst. rett

(237)Mange erkjente det faktum at hele distriktet var blitt forvandlet etter at vi kom dit. En kvinne som ,ikke holdt sabbaten, sa til meg: "De ville ikke tro meg hvis jeg fortalte Dem alt angående den forandringen som har foregått her i strøket som følge av at De kom hit og opprettet denne skolen og holdt disse små møtene." rett

(237)Da våre brødre ble truet av forfølgelse og ble forlegne med hensyn til hva de skulle gjøre, ble derfor det samme rådet gitt som ble gitt som svar på spørsmålet om spill [games]. Jeg sa: "Bruk søndagen til å gjøre misjonsarbeid for Gud. Lærere, gå sammen med deres elever. Ta dem med ut i utmarken og besøk folk i deres hjem. La dem få vite at dere interesserer dere for deres sjelers frelse." Dette gjorde de, og som følge av dette høstet de selv stor fordel og var dessuten i stand til å hjelpe andre. Guds velsignelse hvilte over dem når de gransket Skriften (238) for å lære hvordan de skulle fremholde Ordets sannheter på en slik måte at disse sannhetene fikk en gunstig mottagelse.

------------
rett

(238)En gang spurte de som var ansvarlig for vår skole i Avondale meg og sa: "Hva skal vi gjøre?" Lovens embedsmenn har befalt arrestordrepå dem som arbeider på søndagen." Jeg svarte: "Det vil være meget lett å unngå denne vanskelighet. Gi søndagen til Herren som en dag til å utføre misjonsarbeide. Ta de studerende med ut for å holde møter forskellige steder og for å gjøre legemisjonsarbeide. De vil finne folk i hjemmene og vil ha en glimrende anledning til å gi sannheten videre. Denne måte å bruke søndagen på er alltid anerkjent av Gud .

------------
rett

(238) Vi skal gjøre alt vi kan for å fjerne den fordommen, mange har mot vårt arbeid og mot Bibelens sabbat.

------------
rett

(238)Lær folket opp til i alle ting å rette seg etter lovene i deres land, når de kan gjøre det uten å komme i konflikt med Guds lov.

------------
rett

(238)Forfølgeres hjerter er til tider mottagelige for guddommelige inntrykk, slik som tilfellet var med apostelen Paulus' hjerte før han ble omvendt.

------------
rett

neste kapitel