Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 3. Fra side 30.     Fra side 84 i den engelske utgave.tilbake

Hjemmemisjonsarbeid.

(30)Gud forventer personlig tjeneste av alle som Han har vist den tillit å gi kunnskap om sannheten for denne tid. Alle kan ikke reise som misjonærer til fremmede land, men alle kan være hjemmemisjonærer i sine familier og blant sine naboer. Det er mange måter menighetsmedlemmer kan bringe budskapet til sine naboer på. En av de mest suksessrike er å leve som hjelpsomme, uselviske, kristne. De som kjemper livets kamp med store for dem uforståelige erfaringer kan føle seg forfrisket og styrket ved små oppmerksomheter som ikke koster noe. Vennlige ord ytret i all enkelhet, små oppmerksomheter i all enkelhet vil feie bort fristelsenes og tvilens skyr som samles omkring sjelen. Det ekte hjertelige uttrykk for en Kristuslignende sympati, gitt ganske enkelt, har makt til å åpne hjertedører som trenger den enkle, følsomme berøring av Kristi Ånd. rett

(30)Kristus tar imot - å, med hvilken glede! - ethvert menneskelig redskap som overgir seg til ham. Han stiller det menneskelige sammen med det guddommelige for at han må kunne bringe verden den menneskeliggjorte kjærlighets mysterier. Tal om dette, be om dette, syng om dette, fyll verden med hans sannhets budskap og fortsett med å trenge ut til fremmede land. rett

(30)Himmelske krefter venter på å kunne samarbeide med menneskelige redskaper for å åpenbare for verden hva mennesker kan bli til og hva de ved sin innflytelse kan gjøre for å frelse sjeler som holder på å gå fortapt. Den som i sannhet er omvendt, vil være så full av Guds kjærlighet at han vil lengte etter å bringe andre den gleden han selv eier. Herren ønsker at menigheten skal vise verden hellighetens skjønnhet. Den skal åpenbare. kraften i den kristne religion. Himmelen skal gi gjenskinn 1 den kristnes karakter. De som er i mørke, skal høre lyd av takksigelse og lovsang. Ved å søke å gjøre godt mot andre skal vi gi uttrykk for vår takknemlighet for evangeliets glade budskap, for dets løfter og forsikringer. Når vi utfører dette arbeid, bringer vi stråler av himmelsk rettferdighet til trette, besværte, lidende sjeler. Det er liksom en kilde som blir åpnet for den trette, tørste vandringsmannen. Ved enhver barmhjertighetsgjerning og ved enhver kjærlighetshandling er engler fra Gud til stede. rett

(31)Vårt eksempel
Kristi virksomhet skal være til eksempel for oss. Stadig dro han omkring og gjorde godt. I tempelet og i synagogen, på gatene i byene, på torvet og i verkstedet, ved sjøbredden og ute blant fjellene forkynte han evangeliet og helbredet de syke. Han levde et liv i uegennyttig tjeneste, og dette livet skal være vår lærebok. Hans ømme, medlidende kjærlighet er en irettesettelse for vår selviskhet og hjerteløshet. rett

(31)Hvor som helst Jesus gikk omkring, spredte han velsignelser på sin vei. Hvor mange av dem som bekjenner seg til å tro på ham, har lært å undervise i vennlighet, medlidenhet, uegennyttig kjærlighet? Lytt til hans stemme når han taler til de svake, de trette, de hjelpeløse: "Kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!" Matt. 11, 28. Hans tålmodighet tok aldri slutt, hans kjærlighet ble aldri holdt tilbake. rett

(31)Kristus oppfordrer oss til å arbeide tålmodig og vedvarende for de tusener som omkommer i sine synder og som er spredt omkring i alle land som vrak på en øde kyst. De som skal få del i Kristi herlighet, må også få del i hans tjeneste. De må hjelpe de svake, de elendige og de motløse. rett

(32)De som tar opp dette arbeid, bør gjøre Kristi liv til sitt stadige studium. De må ta arbeidet meget alvorlig og gjøre bruk av enhver evne i Herrens tjeneste. Oppriktig, uegennyttig bestrebelse vil bringe dyrebare resultater. Hos den store Lærer vil arbeiderne få den høyeste utdannelsen som kan gis. Men de som ikke bringer det lyset de har tatt imot, videre til andre, kommer engang til å finne at de har lidd et fryktelig tap. rett

(32)Menneskene har ingen rett til å mene at det er en grense for de anstrengelser de skal gjøre i arbeidet med å frelse sjeler. Ble Kristus noen gang trett i sitt arbeid? Trakk han seg noen gang tilbake fra oppofrelse og møye? Medlemmene i menigheten skal gjøre de samme vedholdende, iherdige bestrebelser som han gjorde. De skal alltid være beredt til å gå til handling, lydige mot Mesterens befalinger. Hvor som helst vi ser et arbeid som venter på å bli gjort, skal vi ta fatt og gjøre det mens vi stadig ser hen til Jesus. Dersom våre menighetsmedlemmer ville følge dette råd, ville hundrer av sjeler bli vunnet for Jesus. Hvis hvert menighetsmedlem var en levende misjonær, ville evangeliet hastig bli forkynt i alle land, for alle slekter, stammer og tungemål. rett

(32)Følgen av helhjertet bestrebelse
La helligede evner bli satt i arbeid med å forkynne sannheten for vår tid. Dersom fiendens styrker går av med seieren nå, er det fordi menighetene forsømmer det arbeid Gud har gitt dem. I årevis er arbeidet blitt fremstilt for oss, men mange har sovet. Hvis syvendedags adventistene nå vil våkne og utføre det arbeid som er bestemt for dem, vil sannheten bli fremholdt i våre forsømte byer i klare, tydelige trekk og med Åndens kraft. rett

(33)Når helhjertet arbeid blir utført, vil virkningen av Kristi nåde komme til syne. Vekterne på Sions murer skal være lys våkne, og de skal vekke andre. Guds folk skal være så alvorlige og trofaste i sitt arbeid for ham at all egennytte i deres liv blir tatt bort. Da kommer hans arbeidere til å se øye mot øye, og Herrens arm vil bli åpenbart med den kraft som viste seg i Kristi liv. Tilliten blir gjenopprettet, og det blir enhet i menighetene overalt innenfor våre rekker. rett

(33)Forskjellig slags tjeneste
Herren kaller sitt folk til å utføre forskjellig slags arbeid. De som bor ved hovedveiene og de som bor på ensomme steder, skal høre evangeliets budskap. Menighetsmedlemmer skal utføre evangelisk arbeid hjemme hos naboene som ennå ikke har fått de fulle bevisene for sannheten for denne tid. rett

(33)Gud kaller på kristelige familier til å reise til steder som ennå er i mørke og villfarelse, for at de der skal arbeide med visdom og kjærlighet for Mesteren. Det krever selvoppofrelse å svare på dette kallet. Mens mange venter til enhver hindring er fjernet, går sjeler i døden uten håp og uten Gud i verden. Det er mange, svært mange, som bare for timelig fordel eller for å skaffe seg vitenskapelig opplysning, våger seg ut til helsefarlige strøk og tåler vanskeligheter og savn. Hvor er de som er villige til å gjøre dette for å kunne fortelle andre om Frelseren? Hvor er de menn og kvinner som vil reise til steder som trenger til evangeliet, for å vise dem som er i mørke, til Frelseren? rett

(33)Bring våre skrifter ut
Mange blant Guds folk skal gå ut med våre skrifter til steder der den tredje engels budskap aldri er blitt forkynt. Våre bøker må gis ut på mange forskjellige språk. Ydmyke, trofaste menn skal gå ut med disse bøker som kolportørevangelister og bringe sannheten til slike som ellers aldri fikk opplysning om den. De som tar fatt på denne arbeidsgren, bør være i stand til å utføre arbeid i helsemisjonen. De må hjelpe de syke og lidende. Mange som et slikt barmhjertighetsarbeid blir utført for, kommer til å høre livets ord og ta imot det. rett

(34)Kolportørevangelistens arbeid, hvis hjerte er gjennomsyret av Helligånden, er fylt med vidunderlige muligheter for det gode. Presentasjonen av sandheden, i kjærlighet og simpelhet, fra hus til hus, i harmoni med den belæring Kristus gav sine disipler da han sendte dem på deres første misjonstur. Mange vil nås ved ydmyke og hjertefølte bønner. Den guddommelige Medarbeider vil være til stede for at overbevise hjertet. »Jeg vil være med jer alle dage«, er hans løfte. Med forvisningen om at en sådan hjelper er der, kan vi arbeide med tro og håp og mod. rett

(34)Fra by til by fra land til land, skal de bringe skrifter med løftet om Frelserens snare komme. Disse skrifter skal oversettes til alle språk, så evangeliet kan forkynnes for hele verden. For enhver arbeider er Kristi løfter den guddommelige kraft der vil gjøre hans arbeide til en suksess. rett

(34)Dem som har kjent sannheten lenge behøver at oppsøke Herren aller alvorligst, så deres hjerter kan blive fylt med en besluttsomhet for at arbeide for deres naboer. Mine brødre og søstere, besøk dem som bor i nærheten av deg og søk å nå deres hjerter ved sympati og vennlighet. Sørg for at arbeide på en måte som vil fjerne fordommer i stedet for at skape dem. Og husk at dem som kjenner sandheden for denne tid og ennå arbeider innen for deres egne menigheter, men avviser at arbeide for deres uomvendte naboer, vil blive satt til regnskap for deres ikke oppfylte plikter. rett

(35)Lån dere naboer noe av våre mindre bøker. Vis dem Ord som lever. Fortell dem og dens historie og spør om de ikke ønsker et eksemplar. Hvis de allerede har et, så spør dem om de ikke ønsker at lese andre bøker av samme slags. Hvis der er mulighet for det, så prøv at få en anledning til at lære dem sandheden. I skal så sannhetens frø ved alle vande, selv om man ikke ved om det er det ene eller annet der skal blomstre. rett

(35)Arbeid i hjemmene
I mange stater er det kolonier med arbeidsomme, velhavende bønder som aldri har hørt sannheten for denne tid. Slike steder bør bli opparbeidet. La våre legmedlemmer ta fatt i denne tjenesten. Våre legmedlemmer kan gjøre meget i sine egne nabolag ved å låne ut eller selge bøker, ved å utbre blader og ved å holde bibellesninger. Hvis de er fulle av kjærlighet til sjeler, kan de forkynne budskapet med slik kraft at mange blir omvendt. rett

(35)To bibelarbeidete satt hos en familie. Med Bibelen liggende åpen foran seg fremholdt de Herren Jesus Kristus som den syndstilgivende Frelser. Alvorlig bønn ble sendt opp til Gud, og ved innflytelse av Guds Ånd ble hjerter påvirket og bløtgjort. Det var friskhet og kraft i' deres bønner. Mens de forklarte Guds Ord, så jeg et mildt, klart lys stråle over Skriften, og jeg sa: "Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, for at mitt hus kan bli fullt!" Luk. 14,23. rett

(36)Det dyrebare lyset ble brakt videre fra nabo til nabo. Familiealtre som hadde vært brutt ned, ble reist opp igjen, og mange omvendte seg. rett

(36)Mine brødre og søstre, overgi dere til Herren for å gjøre tjeneste. La ingen anledning til å utføre noe gå fra dere. Besøk de syke og lidende og vis dem vennlig interesse. Hvis det er mulig, så gjør noe for deres velbefinnende på denne måten kan dere påvirke hjertene og tale et ord for Kristus. rett

(36)Bare evigheten kan åpenbare hvor vidtrekkende et slikt arbeid kan bli. Andre veier til å gjøre nytte vil åpne seg for dem som er villige til å utføre den plikten som ligger dem nærmest. Det vi nå behøver, er ikke lærde, dyktige talere, men ydmyke, kristne menn og kvinner som hos Jesus fra Nasaret har lært å være saktmodige og ydmyke, og som i tillit til hans styrke vil gå ut på veiene og ved gjerdene med innbydelsen: "Kom! for nå er det ferdig." Luk. 14, 17. rett

(36)De som forstår seg på å dyrke jorden, og slike som kan bygge enkle, billige hus, vil kunne være til hjelp. De kan gjøre godt arbeid og på samme tid ved sin karakter åpenbare det høye ideal som det er dette folks forrett å kunne oppnå. Bønder, forretningsmenn, byggmestre og slike som er dyktige i forskjellige andre sysler, bør reise til forsømte steder for å hjelpe opp jordbruket, opprette industri, bygge beskjedne hjem til seg selv og bringe sine naboer kunnskap om sannheten for denne tid. rett

(36)Arbeid for kvinner
Det er et omfattende arbeidsfelt for kvinner så vel som for menn. Den dyktige kokken, sydamen", sykepleiersken - alles hjelp er nødvendig. Lær medlemmene i fattige hjem å lage mat, å sy og reparere sine egne klær, å pleie de syke og å ta vare på hjemmet på den rette måten. Også barna bør læres opp til å gjøre en eller annen barmhjertighetsgjerning for slike som er ulykkeligere stilt enn de selv er. rett

(37)Hjemmet en misjonsmark
Det er et stort arbeid å utføre for hvert eneste par hender. Enhver handling bør gjøre sitt til å høyne menneskene. Det er så mange som trenger hjelp. Hjertet hos den som ikke lever for å være seg selv til behag, men for å være til velsignelse for dem som nyter så få velsignelser, vil banke av tilfredshet. Enhver lediggjenger bør våkne opp og stille seg ansikt til ansikt med livets virkeligheter. Ta Guds ord og gransk innholdet av det. Dersom dere er ordets gjørere, kommer livet i sannhet til å bli en levende virkelighet for dere, og dere skal finne at belønningen er stor. rett

(37)Herren har en plass for enhver i sin store plan. Talenter som ikke er nødvendige, blir ikke gitt. Om talentet enn er lite, så har Gud plass til det. Og hvis dette ene talentet blir brukt med troskap, vil det utføre nettopp det arbeid Gud har bestemt det til. I arbeidet fra hjem til hjem er det bruk for den beskjedne arbeidsmanns talenter. I dette arbeid kan de utrette mer enn glimrende evner klarer. rett

(38)Tusen anledninger til å gjøre nytte ligger åpne foran oss. Vi beklager at hjelpemidlene for tiden er så knappe, mens forskjellige og inntrengende krav blir stilt til oss om midler og menn. Hvis vi virkelig tok saken alvorlig, kunne vi allerede nå øke hjelpemidlene hundrefold. Egennytte og selviske hensyn stenger veien. rett

(38)Menighetsmedlemmer, la lyset skinne frem. Lad dere stemmer bli hørt i ydmyke bønner, i vitne mod umåteholdenhet, denne verdens dårskap og fornøyelser og i proklamasjonen av sannheten for denne tid. Dere stemmer, dere innflytelse, dere tid - alle disse er gaver fra Gud og skal brukes til å vinne sjeler for Kristus. rett

(38)Besøk dere naboer og vis en interesse for deres sjeler frelse. Vekk enhver åndelig kraft til aktivitet. Fortel dem som I besøker at alle tings ende er nær. Herren Jesus Kristus vil åpne deres hjerters dører og vil gjøre varige inntrykk i deres sinn. rett

(38)Strev etter å vekke menn og kvinner fra deres åndelige sløvhet. Fortell dem hvordan du fant Jesus og hvor velsignet du har været siden du fik erfaringer i hans tjeneste. Fortell dem hvilke velsignelser der kommer til deg idet du sidder ved Jesu føtter og lærer dyrebare lektier fra hans ord. Fortell dem om den glede og lykke der er i det kristne liv. Dere varme, inderlige ord vil overbevise dem om at dere har funnet perlen av høy pris. La dere glade, oppmuntrende ord vise at dere med vishet har funnet den høyere vei. Dette er ekte misjonsarbeid og når det bliver utført, vil mange våkne opp som fra en drøm. rett

(39)Til og med når Guds folk er opptatt med sitt daglige arbeid, kan de lede andre til Kristus. Og mens de gjør dette, kan de ha den dyrebare forsikringen om at Frelseren er nær. De behøver ikke å tenke at de er overlatt til å stole på sine egne svake anstrengelser. Kristus vil gi dem ord å tale, ord som kan vederkvege, oppmuntre og styrke stakkars kjempende sjeler som er i mørke. Deres egen tro blir styrket når de føler at Gjenløserens løfte blir oppfylt. De er ikke til velsignelse bare for andre, men det arbeid de utfører for Kristus, bringer velsignelse til dem selv. rett

(39)Det er mange som kan og som bør gjøre det arbeid jeg har omtalt. Min bror, min søster, hva gjør du for Kristus? Søker du å være til velsignelse for andre? Kommer det vennlige, medlidende ord fra dine leper? Gjør du alvorlige anstrengelser for å vinne andre for Frelseren? rett

(39)Følgen av å svikte oppgaven
Det blir utført forholdsvis lite misjonsarbeid. Og hva er følgen av dette? De sannhetene Kristus ga, blir ikke fremholdt. Mange blant Guds folk vokser ikke i nåden. Mange er i en ubehagelig klagende sinnstilstand. De som ikke hjelper andre til å innse betydningen av sannheten for denne tid, må være misfornøyd med seg selv. Satan gjør bruk av dette trekk i deres erfaring og får dem til å kritisere og finne feil. Dersom de var travelt opptatt med å søke å kjenne Guds vilje og å gjøre etter den, ville de føle en slik byrde for fortapte sjeler og en ,slik uro i sitt sinn at de ikke ville la være å etterkomme befalingen: "Ga ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!" Mark. 16; 15. rett

(40)Et opprop om utrettelig virksomhet
Herren oppfordrer sitt folk til å stå opp av søvne. Alle tings ende er nær. Når de som kjenner sannheten, blir Guds medarbeidere, vil rettferdighetens frukter komme til syne. Når Guds kjærlighet kommer til syne i misjonsforetagender, kommer mange til å våkne opp og innse det syndige i deres egen handlemåte. De kommer til å innse at deres tidligere egenkjærlighet har gjort dem ubrukbare som Guds medarbeidere. Når Guds kjærlighet blir åpenbart, slik som den kommer til syne i uegennyttig tjeneste for andre, blir den et middel som får mange sjeler til å tro på Guds ord nettopp som det lyder. rett

(40)Gud ønsker å oppfriske sitt folk ved den Hellige Ånds gave ved a døpe dem på ny i sin kjærlighet. Det er ikke nødvendig at Ånden skal mangle i menigheten. Etter Kristi himmelfart kom den Hellige Ånd over de ventende, bedende, troende disipler med en fylde og en kraft som trengte inn i hvert eneste hjerte. I fremtiden skal jorden bli opplyst av Guds herlighet. En hellig innflytelse skal gå ut til verden fra dem som er helliget ved sannheten. Jorden skal bli omsluttet av en nådens atmosfære. Den hellige Ånd skal arbeide på menneskehjertene, ta det som hører Gud til, og vise det til menneskene. rett

(40)Misjonærfamilier.
Meget mer kunne gjøres for Kristus, hvis alle som har sannhetslyset ville praktisere sannheten. Det finnes hele familier som kunne ha vært misjonærer, tatt del i personlig arbeid, idet de arbeider for Mesteren med travle hender og aktive hjerner som tenker ut nye metoder, så Herrens gjerning kan lykkes. Det finnes oppriktige, kloke, varmhjertede menn og kvinner som kunne gjøre meget for Kristus, hvis de bare ville overgi seg til Gud, dra nær til Ham og søke Ham av hele sitt hjerte. rett

(41)Mine brødre og søstrer ta aktiv del i sjelevinning. Dette arbeid vil gi liv og økt styrke til deres mentale og åndelige krefter. Lys fra Kristus vil skinne inn i hjertet. Frelseren vil bo i deres hjerter, og i Hans lys vil dere få se lys. rett

(41)Hellige dere helt til Guds gjerning. Han er deres styrke, Han vil være ved deres høyre hånd, hjelpe dere å fortsette å dele ut av Hans barmhjertighets undere. Forsøk ved personlig arbeid å nå frem til dem som er omkring dere. Bli kjent med dem. Forkynnelse vil ikke utrette det som trenger å bli gjort. Guds engler vil følge deg til de boliger som du besøker. Dette arbeid kan ikke gjøres av en stedfortreder. Penger lånt eller gitt kan ikke erstatte det. Predikener kan ikke gjøre det. Ved å besøke folk, tale, be og vise dem sympati vil du vinne hjerter. Dette er det beste misjonsarbeid, du kan utføre. For å gjøre det trenger du besluttsom, utholdende tro, utrettelig tålmodighet og dyp kjærlighet til sjeler. rett

(41)Skap kontakt med de mennesker som bor omkring deg i ditt naboskap. Når du forteller dem om sannheten, bruk ord fylt med forståelse og varme som likner på Kristi sympati. Husk på, at Herren Jesus er Mester Arbeideren. Han vanner sæden som er sådd. Han legger i ditt sinn ord som vil nå hjerter. Forvent at Gud vil støtte den helligede, uselviske arbeider. Lydighet, barnlig tro, tillit til Gud – dette vil bringe fred og glede. Arbeid uselvisk, elskelig, tålmodig for enhver du blir brakt i kontakt med. Vis aldri utålmodighet. Tal aldri et uvennlig ord. La Kristi kjærlighet bo i deres hjerter og la vennlighetens lov komme til uttrykk på deres lepper. rett

(42)Det er et mysterium, at det ikke er hundreder i arbeid der det nå bare er en. Det himmelske univers er forbauset over den apati, den kulde, den likegyldighet som de som bekjenner seg til å være sønner og døtre av Gud viser. I sannheten er det en levende kraft. Gå frem i tro og forkynn sannheten som om du trodde på den. La dem du arbeider for se, at for deg er den en levende realitet. rett

(42)Utvikling Gjennom Tjeneste.
De som vier sine liv til Kristuslignende tjeneste kjenner betydningen av sann lykke. Deres interesser og deres bønner strekker seg høyt over selvet. De vokser selv, mens de forsøker å hjelpe andre. De blir kjent med de største planer, de mest spennende foretak, og hvordan kan de annet enn gro, når de plasserer seg selv i den guddommelige kanal for lys og velsignelse? Sådanne får visdom fra himmelen. De blir mer og mer til eet med Kristus i alle Hans planer. Det er ingen mulighet for åndelig stillstand. Selviske ambisjoner og selvrealisering er utelukket ved konstant kontakt med altoppslukende interesser, opphøyede mål som hører med til høye og hellige aktiviteter. rett

neste kapitel