Tilbage

Mænd fra gravene

(86)  Natten på vandet var forbi, og Jesus landede i den tidlige morgenstund med sine disciplene og de andre, som havde fulgt ham over søen. Men aldrig så snart var de gået i land, før to mænd, som var besatte af onde ånder løb dem vildt i møde, som om de ønskede at sønderrive dem. Nogle stykker af deres lænker, som de havde sønderbrudt, da de flygtede bort fra det sted, hvor de var bundet, hang endnu ved dem. De skar og sårede sig selv med skarpe stene og andre våben, som de kunne få fat på. De havde opholdt sig blandt gravene, og ingen rejsende turde gå forbi den vej; thi de løb efter dem som rasende djævle og forsøgte at dræbe dem. Deres øjne lyste vildt under deres lange, sammenfiltrede hår, og de lignede mere vilde dyr end mennesker. ret

(86)  Da disciplene og de andre så disse forfærdelige skabninger, som løb imod den, flygtede de forskrækkede. Men de mærkede snart, at Jesus ikke var med dem, og vendte sig om for at se hvad der blev af ham. Da så de, at han stod ganske rolig, hvor de havde forladt ham. Den, som havde stillet stormen og gået Satan i møde og overvundet ham, flyede ikke for disse onde ånder. Mændene skar med deres tænder, og frådet stod dem omkring munden; de var blot nogle få fod fra Jesus; da opløftede han den samme hånd, som havde gjort tegn til bølgerne, at de skulle være stille, og mændene kunne ikke komme nærmere til ham. De stod rasende, men hjælpeløse foran ham. ret

(87)  Med bydende stemme befalede han de urene ånder at fare ud af dem. Jesu ord trængte ind i mændenes formørkede sind, så at de dunkelt fattede, at der stod en for dem, som kunne frelse dem fra de onde ånder, som plagede dem. De faldt ned for Jesu fødder og tilbad ham; men da de åbnede deres mund for at bede om hjælp, talte den onde ånd gennem dem og råber hæftig: "Lad mig i fred, Jesus, du den højestes Guds Søn! Jeg besværger dig ved Gud, at du ikke piner mig." ret

(87)  Jesus spurgte; "Hvad er dit navn?" Han svarer ham: "Legion er mit navn; thi vi er mange." De onde ånder benyttede mændene som redskaber til at samtale med Jesus. De bad ham om ikke at sende dem bort, men at lade dem fare i en stor flok svin, som græssede nær ved. Jesus tilstedte dem det. Men aldrig så snart var de faret i svinene, før disse styrtede sig hovedkulds ned ad en stejl bakke og druknede i søen. Lyset oprandt nu i de mænds hjerter, som havde været besatte. Det vanvittige blik var forsvundet fra deres øjne, og de lyste af forstand. De ansigter som så længe havde været vanskabte og afspejlet Satans billede, blev pludselig milde. De blodbestænkte hænder blev rolige, og mændene prisede Herren for sin frelse fra de onde ånders magt. ret

(88)  Satans hensigt med de onde ånders bøn, da de bad om at fare i svinene, var at forhindre Jesu virksomhed på denne egn. Svinenes ødelæggelse bragte ejerne betydeligt tab, og sjælefjenden tog ikke fejl, da han tænkte, at denne omstændighed ville bringe Jesus i ugunst hos folket på denne egn. De, som vogtede svinehjorden, havde med forbavselse set på hele begivenheden. De havde set, hvorledes de gale mennesker pludselig blev forstandige og rolige. De havde set, hvorledes svinehjorden straks efter havde styrtet sig hovedkulds i søen og druknet. de var tvunget til at underrette ejerne om, hvad der var blevet af svinene, og de skyndte sig straks bort for at fortælle disse nyheder til deres herrer og til hele folket. Denne ødelæggelse af deres ejendom forekom ejerne at være et meget større tab end den vinding, der var, ved at de to besatte fik deres forstand igen og ikke længere udsatte fok, som kom i deres vej, for fare eller behøvede at bindes med lænker og bøjer. ret

(88)  Disse egnnyttige mennesker bekymrede sig intet om, at de to ulykkelige mænd nu var fri, og at de sad rolige og forstandige ved Jesu fødder og lyttede til hans undervisning, opfyldte af taknemmelighed og pris til ham, som havde helbredt dem. De tænkte blot på den ejendom, de havde mistet, og de frygtede for, at endnu større ulykke kunne komme over dem, dersom denne fremmede vedblev at opholde sig iblandt dem. Der blev stor forfærdelse fjern og nær. Borgerne frygtede for at blive ruinerede. En stor mængde kom til Jesus og beklagede sig over de store tab, de havde lidt, og de bad ham om at forlade deres egne. De så med ligegyldighed på de besatte, som var blevet helbredte, og som samtalede forstandig med Jesus. De kendte dem meget godt; thi de havde længe været en skræk for alle folk. men disse mænds underfulde helbredelse syntes mindre vigtig for dem end deres egen interesse. De var meget forskrækkede over deres tab, og udsigten til, at Jesus ville blive iblandt dem, fyldte dem med bange anelser. De bønfaldt ham om, at han ville drage bort fra deres egne. Frelseren opfyldt deres forlangende. Han steg straks i skibet med sine disciple og overlod dem til deres vantro og gerrighed. ret

(89)  Disse folk havde set et kraftigt vidnesbyrd på Jesu barmhjertighed og magt; men de drev ham alligevel bort fra sig. De så de besatte, som havde fået deres forstand igen. Men de frygtede så meget for at miste deres jordiske ejendele, at Frelseren, som havde overvundet mørkets fyrste for deres øjne, blev behandlet som en uvelkommen gæst, og de drev himlens kostelige gave fra deres dør, og i deres blindhed stængte de til for hans nådige besøg. Vi har ikke lejlighed til at vende os bort fra Kristi person således som gardarenerne; men der er mange på vor tid, som nægtede at følge hans lære, fordi det vil bringe dem jordisk tab. Mange i livets forskellige stillinger vender deres hjerte bort fra Jesus af frygt for, at hans nærværelse vil koste dem for meget. Ligesom de egennyttige gardarner sætter de lille pris på hans nåde og driver hans ånd hensynsløst bort fra sig. På sådanne er hans ord anvendelige: "I kan ikke tjene Gud og mammon." ret

(89)  Nogle kan synes, at Jesu fremgangsmåde i dette tilfælde hindrede folket på denne egen fra at modtage hans lære, at den underfulde åbenbarelse af hans magt drev dem bort fra ham og forhindrede hans indflydelse iblandt dem. Men sådanne misforstår Frelserens plan. På samme tid, som gadarenerne bad Jesus om at forlade deres egn, bad også de besatte, som var helbredte, om at de måtte følge deres forløser. I hans nærværelse følte de sig trygge for de onde ånder, som havde plaget dem og ødelagt deres manddom De holdt sig nær til Jesus, da han var ved at stige i båden og bad ham om at tage dem med sig og undervise dem. Men Jesus bød dem at gå tilbage til deres venner og fortælle dem, hvor store ting Herren havde gjort for dem. ret

(90)  De fik således en gerning at udrette, nemlig at gå til et hedensk hjem og meddele deres venner det lys, som de havde fået af Jesus. De kunne have undskyldt sig med, at det var en stor prøve for dem så snart at adskilles fra deres Velgører, og at det stemmede bedre overens med deres følelser at følge med ham end at udsætte sig for de prøver og vanskeligheder, som de åbenbart gik i møde på den vej, som han anviste dem. De kunne også have anført, at deres lange udelukkelse fra samfundet gjorde dem uskikkede til en sådan gerning, som han overdrog dem. ret

(90)  Men i stedet for dette beredte de sig til at adlyde Jesus så snart han havde vist dem pligtens vej. De oplyste ikke blot deres egen familie og deres naboer om Jesus; men de forkyndte om hans magt til at frelse rundt omkring i Dekapolis blandt hedningerne og fortalte om Kristi undergerning, idet han uddrev de onde ånder. Folket på hin egn havde nægtet at tage imod Frelseren, fordi han var årsag til, at deres ejendom blev ødelagt. Men deres sind var dog ikke aldeles formørket; thi de havde ikke begået den synd, at de forkastede hans lære, eftersom de ikke havde hørt hvad han lærte, da de bad ham om at forlade deres egn. Livets ord havde ikke lydt for deres øren. Derfor udsendte han dem, som nylig havde været Satans redskaber, for at de skulle meddele disse arme mennesker det lys, de selv havde fået. De, som så nylig havde været repræsentanter for mørkets fyrste, blev omvendt til Gud, så at de kunne forkynde hans sandhed og tjene Guds Søn. ret

(91)  Menneskene forundrede sig, da de lyttede til de underfulde nyheder. De blev interesserede og længtes efter at få del i det rige, som Jesus forkyndte. Intet kunne have vækket folkets interesse i disse egne så grundig som denne begivenhed, der forefaldt midt iblandt dem. De havde omsorg for deres fordel i denne verden, men havde næppe tænkt på deres evigheds sag. Jesus sørgede meget mere for deres sande vel, end de selv gjorde. Han opfyldte djævlens bøn, og følgen deraf var, at folkenes ejendom blev ødelagt. Dette tab vakte deres vrede, og derved blev den almindelige opmærksomhed henvendt på Jesus. Selvom de bad ham om at forlade dem, så hørte de alligevel de mennesker, som han havde helbredt. Da disse mænd, som havde været en forfærdelse for deres medmennesker, forkyndte sandheden og lære frelsen i Kristus, fik de stor indflydelse og underviste folket på disse egne om, at Jesus var Guds Søn. ret

(91)  De sendte Jesus bort fra deres egen, fordi de frygtede for at tabe mere af deres ejendom, selvom de, som var kommet over søen med Frelseren, fortalte dem om, hvorledes de havde været i fare om natten, og om det mirakel, som Frelseren udførte, da han stillede stormen. Men deres øjne, som var forblindede af kærlighed til den nærværende verden, så intet andet end det store tab, de havde lidt. De undlod at betænke, hvor stor fordel det ville være for dem at have en iblandt sig, som endog kunne stille elementerne når han opløftede sin finger, og uddrive onde ånder og helbredte de syge og hjælpeløse med et ord eller ved at berøre dem med sin hånd. Satans kraft viste sig også synlig iblandt dem. Livets fyrste og mørkets fyrste mødtes, og alle, som var til stede, så, hvorledes den ene herskede over den anden. Men selvom de så dette, bad de dog Guds Søn om at drage bort fra dem. Han opfyldte deres bøn; thi han trængte sig aldrig ind, hvor man ikke ønskede hans nærværelse. ret

(92)  Satan er denne verdens gud. Han forvirrer sanserne og leder menneskets tanker til ondt, så at han driver sine ofre til at begå voldsgerninger og forbrydelser. Han udøver strid og splid og formørker forstanden. Kristi værk er at nedbryde hans magt over menneskets børn. Men hvor mange der er i livets forskellige stillinger, i hjemmet, i forretningerne og i menigheden, som driver Jesus bort og lader djævelen komme ind! ret

(92)  Det er intet under, at vold og forbrydelse tiltager på jorden, og at menneskene i stæder og byer omhylles af moralsk mørke som af et ligklæde. Satan hersker over mange familier, folk og menigheder. Han passer nøje på alle steder, hvor moralsk fordærvelse viser sig, og indfører sine underfundige fristelser, hvorved han med flid fører menneskene til mere og mere ondt, indtil de bliver helt fordærvede. Den eneste vej til frelse er at våge og bede for at undgå hans onde anslag; thi han går omkring i de sidste dage som en brølende løve, søgende, hvem han kan opsluge. Jesu nærværelse er det bedste beskyttelsesmiddel mod hans angreb. retfærdighedens sol åbenbarer sjælefjendens afskyelige mørke, og han flyr fra Guds Ånds nærværelse. ret

(93)  Mange, som bekender sig til at være kristne på vor tid, viser Jesus bort fra sig for jordisk fordels skyld. De bruger måske ikke netop de samme ord som gadarenerne; men deres handlinger vidner tydelig, at de ikke ønsker Jesu nærværelse i deres forskellige livsstillinger. Verden ophøjer sig over Guds nåde. Lyst til vinding driver Kristi kærlighed ud. De agter ikke på hans advarsler; de tilsidesætter hans tilrettevisninger. Ved uærlighed og pengegærrige planer beder de virkelig den kære Frelser om at drage bort fra sig. ret

næste kapitel