Tilbage

Kristi lære

(2)  En note til læseren
Denne lille bog får offentligheden som en hjælp til at studere Kristi lære som det står i Bibelen. Skriveren har brugt mange år på at studere disse hellige lektier, hjulpet af særlig oplysning af Guds ånd, bringer deres store sandheder frem i særlig grad, og bruges i praksis i livets enkle opgaver.
udgivernde
ret

(3)   Da tjenesten var endt, stod Jesus op med rolig værdighed og bad om, at man ville bringe ham profeten Esajas' bog. "Da gav de ham, profeten Esajas' bog, og da han slog bogen op, fandt han det sted hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, derfor salvede ham mig; han har sendt mig til at kundgøre evangelium for de fattige, at helbrede dem, som har et sønderknust hjerte, at forkynde de fagne, at de skal lades løs, og at de blinde skal få syn, at udlade de plagede i frihed, at forkynde et nådeår fra Herren. Og han lukkede bogen sammen og gav tjeneren den igen og satte sig, og alles øjne i synagogen stirrede på ham. Og han begyndte at sige til dem: I dag er denne skrift gået i opfyldelse for jeres øre. Og de gav ham alle pris og forundrede sig over de livsalige ord, som udgik af hans mund". ret

(3)  

Jesus i Nazaret


Hurtig efter Kristi fristelse i ørknen, og de sejre han fik over Satan, viste han sig i sin sande karakter i Nazaret, hvor han var kendt som en beskeden håndværker. Han gik ind i synagogen om sabbaten. Efter sædvane læste forstanderen et stykke af profetierne og formanede folket at vedblive at håbe på den kommende Frelser, som skulle oprette en herlig regering og afskaffe al undertrykkelse. Han forsøgte at oplive jødernes tro og frimodighed, idet han oplæste beviser for Messias' snare komme, og han dvælede især ved den kongelige magt og herlige majestæt, som ville ledsage hans komme. Han fremholdt for sine tilhørere den idé, at Kristi regering ville blive på en jordisk trone i Jerusalem, og at hans rige ville blive et timeligt rige. Han lærte dem, at Messias skulle åbenbares som en mægtig fyrste for at overvinde hedningerne og frelse Israel fra deres fjendes undertrykkelse. ret

(4)  Det skriftsted, som Jesus læste, blev forstået af alle således, at det henviste til den kommende Messias og hans gerning, og da Frelseren forklarede ordene, som han havde læst, og fremhævede Messias' hellige embede, som den, der skulle ophjælpe de undertrykte, udfri de fangne, helbrede de lidende, skaffe de blinde deres syn og åbenbare sandhedens lys for verden, forbavsedes folket over hans ords visdom og kraft og gav deres velbehag tilkende, idet de sagde amen og lovede Herren. Jesus var ikke oplært i rabbinernes skoler; men den mest lærde rabbiner kunne ikke tale med større tillid og myndighed end denne unge galilæer. ret

(4)  Den indtryksfulde måde, hvorpå han talte, den store betydning af hans ord og det guddommelige lys, som strålede af hans åsyn, bevirkede, at en kraft, som folket aldrig før havde kendt, gennemstrømmede dem, idet Jesus stod for dem som en levende fortolker af profetiens ord angående ham selv; men da han sagde: "I dag er denne skrift gået i opfyldelse for jeres øre," blev tilhørernes tanker henvendt til at overveje, hvad ret denne mand havde til at give ude for Messias, til det højeste embede, som noget menneske kunne få. ret

(5)  Der var vakt stor interesse i forsamlingen, og deres hjerter var bevægede af glæde; men Satan var også nær med sine indflydelser for at vække tvivl og vantro, og de erindrede, hvem det var, der tiltalte dem som blinde og fanger i trældom, der behøvede hjælp. Mange af de tilstedeværende var kendt med Jesu ringe liv som en tømmermands søn, der arbejdede med sin fader Josef ved samme håndværk. Han havde ikke gjort fordring på nogen fortrinlighed eller nogen storhed, og hans hjem var blandt de fattige og ringe ret

(5)  Den Messias, som jøderne forventede, stod i en stærk modsætning til denne ringe mand. De troede, at han ville komme med ære og herlighed og oprette Davids trone med våbenmagt, derfor knurrede de nu og sagde: Denne kan ikke være den, som skal forløse Israel. Er ikke denne Jesus, Josefs søn, hvis fader og moder vi kender? Og de ville ikke tro på ham, med mindre han gav dem et særligt tegn. De gav vantroen i hjertet og blev fyldt med fordom, som formørkede deres dømmekraft, så at de glemte det bevis, som de allerede havde fået, idet deres hjerter fyldtes med overbevisning om, at det var deres forløser som talte til dem. ret

(5)  Dog gav Jesus dem et tegn på sin guddommelige magt, idet han åbenbarede deres skjulte tanker. "Og han sagde til dem: I vil sikkert sige mig dette ordsprog: Læge, læg dig selv; så store ting, som vi har hørt at der skete i Kapernaum, gør også her i dit fædreland. Men han sagde: sandelig siger jeg eder, at ingen profet er vel antaget i sit fædre land. Men jeg siger eder i sandhed: der er mange enker i Israel i Elias' dage, da himlen var lukket i tre år og seks måneder, den gang, der var en stor hunger i det ganske land; og til ingen af dem blev Elias sendt uden Sarepte ved Sidon, til en enke. Og der var mange spedalske i Israel ud i Elias', profetens tid, og ingen af dem blev renset uden syreren Naman." ret

(6)  Jesus læste sine tilhøreres hemmeligste tanker og imødegik deres spørgsmål, idet han anførte begivenheder i profeternes liv. Disse mænd, som Gud havde udvalgt til at udrette et stort og vigtigt værk, fik ikke lov til at arbejde for et hårdhjertet og vantro folk. Men de, som havde hjerter til at føle og nåde til at tro, blev særlig begunstigede med beviser på Guds magt, som åbenbaredes gennem hans profeter. ret

(6)  Jesus skildrede den sande tilstand af de mennesker, som han talede til, idet han beskrev Israels frafald i Elias' dage. Det gamle jødiske folks vantro og stolthed gjorde, at Gud gik forbi de mange enker, som var i Israel, og de mange fattige og nødlidende for at finde et tilflugtssted for deres tjener blandt et hedensk folk og lade en hedensk kvinde sørge for ham. Men hun, som således blev særligt begunstiget, havde levet i overensstemmelse med det lys, hun havde. Gud gik også forbi de mange spedalske, som var i Israel, fordi de var vantro og misbrugte de dyrebare fortrin, Gud havde givet dem, hvilket bragte dem ind i en stilling, hvor Gud ikke kunne åbenbare sin magt for dem. Derimod var der en hedensk højbåren mand, som trofast fulgte sin overbevisning om ret og uret, og levede i overensstemmelse med det lys, Gud havde givet ham, men følte, at han trængte meget til hjælp, og hans hjerte var åbnet til at modtage profetens undervisning. Derfor var han Guds øjne mere værdig til at få nåde, og han blev renset fra sin spedalskhed så vel som oplyst om guddommelig sandhed. ret

(7)  Disse Jesu ord indeholder en vigtig lærdom, som bør modtages af alle, der bekender hans navn, indtil verdens ende. Det er denne, at endog hedninger, som lever overensstemmende med det lys, de har, og gør ret så langt, som de er i stand til at skelne ret og uret, er mere behagelige for Gud end de, som har større lys og påstår, at de er mere gudfrygtige, men hvis daglige liv strider imod deres bekendelse. Således stod Jesus rolig for jøderne og åbenbarede deres hemmelige tanker og foreholdt dem den bitre sandhed og deres uretfærdighed. Hvert ord skar dem som en kniv, idet deres fordærvede liv og udgudelighed og vantro blev fremsat for dem. De foragtede nu den tro og ærbødighed, som Jesus ord først havde oplivet hos dem, og de nægtede at erkende, at denne mand, som var opvokset i fattigdom og ringhed, var mere end et almindeligt menneske. De ville ikke anerkende nogen konge, der kom til dem uden rigdom og ære og ikke som anfører for ærefrygtbydende skarer. ret

(7)  Deres vantro fødte ondskab. Satan styrede deres sind, og de råbte mod Frelseren med vrede og had. Forsamlingen blev forstyrret, og ugudelige mænd lagde hånd på Jesus og kastede ham ud af synagogen og ud af staden; de ville have dræbt ham, hvis de havde været i stand til det. Alle synes at være begærlige efter at dræbe ham. De hastede med ham hen til kanten på et stejlt fjeld i den hensigt at styrte ham hovedkulds ned. Råb og forbandelser fyldte luften; nogle kastede sten og smuds på ham. Men han forsvandt pludselig fra dem, uden at de kunne forstå, hvorledes det gik til, eller hvornår det skete. Guds engle ledsagede Jesus midt i den rasende hob og bevarede hans liv. De himmelske sendebud var ved hans side i synagogen, medens han talte, og de fulgte med ham, medens han blev bortdrevet fra de vantro, rasende jøder. Disse engle tillukkede øjnende på den forbitrede skare og førte Jesus til et sted, hvor han var uden fare. ret

næste kapitel