Tilbage

Kristi apostle

(2)  Til læseren
Til alle som er interesserede i Guds tjeneste, og fremgangen for menigheden på jorden, apostlenes arbejdes historie giver særlig opmærksomhed til et kapitel. Det siges at historien gentager sig selv. Således gentager kirkens erfaring sig selv; og i apostlenes erfaringer læser vi, i mange enkeltheder, vor egen erfaring. Til dem som har læst denne serie pamfletter om Kristi liv, af samme forfatter, skal vi ikke sige noget den enkle og udtryksfulde stil, som sagen bringes i, den behøver heller ikke nye og slående tanker, som den uopmærksomme tænker ikke bemærker. Vi anbefaler dette den læser som en værdifuld hjælp til at forstå de lektier Skrifterne vil lære os, hvor de har optegnet disse Guds tjeneres livs og erfaring.
udgiverne ret

(3)  

Pinsen

Da Jesus åbnede disciplens forståelse for profetiernes betydning om sig selv, forvissede han dem om at al magt vil blive givet ham i Himlen og på jorden, og bad dem gå ud og forkynde evangeliet for al skabningen. Disciplene spurgte med en pludselig genoplivelse af deres gamle håb om at Jesus ville tage sin plads på Davids trone i Jerusalem: "Vil du at på dette tidspunkt atter genoprette Israels rige?" Frelseren kastede en usikkerhed over deres tanker om at besvare med at det var ikke op til dem "at kende tider eller stunder, som Faderen har lagt i sin egen magt." ret

(3)  Disciplene begyndte at håbe på at Helligåndens forunderlige glæde ville påvirke det jødiske folk til at acceptere Jesus. Frelseren afholdt sig at forklare mere, for han vidste at når Helligånden skulle komme ned over dem i fuldmålestok ville deres sind oplyses og de ville forstå det arbejde de havde foran sig til fulde, og påtage sig det præcis der hvor han havde forladt det. ret

(3)  Disciplene var forsamlet i værelset der oppe. Bad sammen med den troende kvinde, sammen med Maria Jesu moder, og med hans brødre. Disse brødre, som ikke havde været troende, var nu helt satte i deres tro på scenerierne under korsfæstelsen, og ved Herrens genopstandelse og himmelfart. Der var samlet omkring et hundrede og tyve. Medens de vente på at Helligånden steg ned, erstattede de embedet som Judas havde gjort ledigt. To mænd blev udvalgt, som efter de troendes omhyggelige vurdering var bedst kvalificeret til stedet. Men disciplene, der ikke stolede på deres evner til at afgøre yderligere ved spørgsmålet, henviste til Ham som kendte alles hjerter. De søgte efter Herren i bøn til at forvisse sig om det de to mænd bedre egnede sig til, til den vigtige betroede stilling, som en Kristi apostel. Guds ånd udvalgte Mattias til embedet. ret

(4)  Begge mænd som var blevet udvalgt blev betragtet som personer med hård renhed, og på enhver måde værdig til den ledige stilling, men selvom disciplene godt kendte til dem, følte de at deres egen dømmekraft var ufuldkommen, og stolede kun på Herrens udvælgelse, hvis øjne kunne læse hjertes skjulte hemmeligheder. I denne hændelse er der en lektie for vor tid. Mange er tilsyneladende godt kvalificeret til at arbejde for Gud, opfordres til at gå ind i tjenesten, uden egentlig at have tænkt over deres sag, og bliver til sidst en forfærdelig byrde for menigheden i stedet for at bære byrder. Hvis menigheden nu vil handle ligeså forsigtigt og klogt som apostlene gjorde med at udfylde den ledige plads iblandt dem, ville megen rådvildhed og alvorlig skade kunne spares for Guds sag. Arbejdet har ofte lidt meget ved sætte personer frem og gøre det som de ikke er i stand til at gøre. ret

(5)  Efter at have udfyldt tomrummet i den apostolske række, gav disciplene deres tid til meditation og bøn, var ofte i templet, bevidnede om Kristus, og priste Gud. Pinsen var en fest der blev fejret syv uger efter påsken. Ved disse anledninger blev jøderne pålagt at udbedre templet og bringe hele høstens førstegrøde, og derved anerkende deres afhængighed af den store Giver for alt godt, og deres forpligtelse at give tilbage til Gud, i gaver og ofre der støtter hans sag, som han har betroet dem. På den guddommeligt udpegede dag, udgød Herren allernådigst sin Ånd på den lille gruppe troende, som var den Kristne menigheds førstegrøde. ret

(5)  “Da pinsedagen var kommet, var de alle samlede med hverandre. Da lød der med ét fra Himmelen en susen som af et vældigt åndepust, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og der viste sig for dem tunger som af ild, og de fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt med Helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde." Helligånden påtog sig en form af ildtunger delt i spidser, og hvilede over dem der var samlet, var et emblem på den gave, som var givet dem at tale flere forskellige sprog med lethed, som de tidligere ikke kendte til. Og udseende af ild tilkendegav den brændende iver som de ville arbejde med, og den kraft som ville følge med deres ord. ret

(6)  Under denne himmelske oplysning fremstod de skriftsteder, som Kristus havde forklaret for dem, frem i deres tanker med livagtig begær og elskelig i klarhed og kraftfuld sandhed. Det slør som havde forvansket dem fra at se afslutning af det som var ophævet, var nu fjernet, og formålet med Kristi mission og naturen af hans rige kunne nu fattes fuldkomment klart. ret

(6)  Jøderne var blevet spredt til næsten alle nationer, og talte forskellige sprog. De var kommet langvejs fra til Jerusalem, og havde taget midlertidigt ophold der, for at forblive der under de religiøse fester, der var i gang, og overholde det de krævede. Da de var samlet, havde de ethvert kendt tungemål. Denne forskellighed af sprog var en stor forhindring for Guds tjenere at udbrede Kristi lære til jordens yderste dele. Om Gud skulle dække apostlenes mangelfuldhed på en mirakuløs måde, var den mest fuldkomne bekræftelse over for folket, for vidnesbyrdet fra disse Kristi vidner. Helligånden havde gjort det for dem som de ikke selv kunne udrette et helt liv; de kunne nu sprede evangeliets sandhed vidt omkring, tale akkurat deres sprog som de arbejdede for. Denne mirakuløse gave var det højeste bevis på at de kunne bringe verden at deres opgave bar himlens seglmærke. ret

(7)  Men i Jerusalem boede der gudfrygtige jødiske mænd fra alle folkeslag under himmelen. Da nu den lyd kom, strømmede mængden sammen og blev forvirret, fordi de hver især hørte dem tale på deres eget sprog. Og de var ude af sig selv af forundring og sagde: »Se, er de, der taler, ikke alle sammen galilæere? Hvor kan vi så høre dem tale, hver på vort eget modersmål, hvor vi er født?” 6 Præsterne og øversterne var meget ophidset over denne forunderlige manifestation, som der var efterretninger udover hele Jerusalem og omegn; men de turde ikke give deres ondsindethed frit løb, af frygt for at udsætte dem selv for folkets had. De havde lagt mesteren i døden, men her var hans tjenere, ulærte mænd fra Galilæa, ved at udlægge den forunderlige opfyldelse af profetien, og Jesu lære og doktrin i de sprog der blev talt den gang. De talte kraftfuldt om Frelserens forunderlige gerninger, og udfoldede frelsens plan for deres tilhørere, om Guds søns nåde og opofrelse. Deres ord overbeviste og omvendte dem der lyttede. De traditioner og den overtro præsterne havde regnet ind, blev fejet bort fra deres tanker, og de accepterede Guds ords rene lære. 7 For at redegøre for disciplenes mirakuløse kræfter på en naturlig måde erklærede præsterne og øversterne at de var simpelthen for fordrukne af den nye vin fra festen. Nogle af de mest uvidne tog denne antydning som sandheden; men de mere forstandige vidste at det var forkert; og dem der talte forskellige sprog bevidnede om akkuratesse som disciplene brugte. Og som svar på denne nedrige anklage fra præsterne sagde Peter disse ord til forsamlingen:— 7 “Jødiske mænd og alle I, som bor her i Jerusalem! Det skal I vide, og mærk jer mime ord: Disse mænd er ikke berusede, sådan som I mener; det er jo kun den tredje time på dagen. Nej, her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel: »Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde af mim Ånd over alt kød; og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme, drømme. ret

(8)  Virkningen af Peters ord var meget markant; og mange som havde hånet Jesu religion var nu overbevist om dens sandhed. Det var helt sikkert ufornuftigt at tro at der var mere end hundrede personer der blev berusede ved den ubelejlige time om dagen, og i forbindelse af en højtidelig religiøs fest. Denne forunderlige tilkendegivelse var før det sædvanlige måltid, hvor der blev drukket vin. Peter viste dem at denne manifestation var en direkte opfyldelse af Joels profeti, hvor han forudsagde at der ville en sådan kraft over Guds mænd så de kunne gøre et særligt arbejde. ret

(8)  Peter sporede Kristi afstamning tilbage i direkte linje til Davids ærværdige hus. Han brugte ikke noget af Jesu lære til at bevise hans sande position, fordi han vidste at deres fordomme var så store at det ikke ville have virkning. Men han henviste dem til David, som jøderne betragtede som deres nations ærværdige patriark. ret

(8)  Ved denne mindeværdige lejlighed blev, de mange som hidtil havde latterliggjort tanken en så beskeden person som Jesus skulle være Guds Søn, helt overbevist om sandheden, og anerkendte ham som deres Frelser. Tre tusinde sjæle blev føjet til menigheden. Apostlene talte ved Helligåndens kraft; og deres ord kunne ikke diskuteres, for de blev bekræftet ved mægtige mirakler, udført ved Guds Ånds udgydelse. Disciplene blev selv forbavset over resultaterne af denne hjemsøgelse, og den hurtige og overmådelige sjælehøst. Hele folket blev fyldt af forbavselse. Dem som ikke gav efter for deres fordomme og blinde tro blev så imponeret at de ikke ved stemme eller vold turde forsøge at modstå de mægtige gerninger, og samtidig ophørte deres modstand. ret

(9)  Vi har ikke kun fået dette vidnesbyrd om oprettelsen af den kristne kirke som en vigtig del af den hellig historie, men også som en lektie. Alle som bekender Kristi navn bør vente, våge og bede med ét hjerte. Alle forskelle bør lægges bort, og enhed og øm kærlighed for hinanden gennemtrænge helheden. Så kan vore bønner gå op sammen til vor Himmelske fader med stærk og alvorlig tro. Så kan vi vente med tålmodighed og håbe på løftets opfyldelse. ret

(9)  Svaret kan komme pludseligt og overvældende magt; ellers kan det tøve for nogle dage og uger, og vor tro få en prøvelse. Men Gud ved hvordan og hvornår vore bønner besvares. Det er i vort arbejde at sætte os i forbindelse med den guddommelige kanal. Gud er ansvarlig for i sin del af arbejdet. Han er trofast som har lovet. De store og vigtige ting for os er at være ét hjerte og sind, lægge al fjendskab og ondsindethed til side, og som ydmyge forbedre våge og vente. Jesus vor Repræsentant og Hoved, er parat til at gøre det for os, som han gjorde for de bedende og vågende på pinsefestens dag. ret

(10)  Jesus er villig til at indgyde mod og nåde i sine efterfølgere i dag, ligesom han var det for disciplene i den første menighed. Ingen bør overilet indbyde til ene at kæmpe med mørkets magter og myndigheder. Når Gud påbyder dem at involvere sig kampen, vil der være tid nok; vil han så give den svage og tøvende mere frimodighed end de havde håbet eller forventet. ret

(10)  Den samme hån og det samme had som blev udvist imod Kristus kan nu ses være imod dem som han udtrykkeligt har valgt som sine medarbejdere. Dem hvis ånd oprejser sig imod sandhedens lære, gør et hårdt arbejde for Kristi tjenere. Men Gud vil få deres vrede til at prise ham; de vil udrette hans fortsæt ved at oprøre menneskesind til at undersøge sandheden. Gud kan lade mennesker følge deres egne onde tilbøjeligheder for en tid, sætte sig imod ham; men når han ser det er til hans ære, og folkets gode, vil han fængsle dem der viser foragt, udstille deres formastelige handlemåde, og give hans sandhed sejr. ret

(10)  Apostlenes argumenter alene ville ikke, skønt de var klare overbevisende, kunne fjerne jødernes fordomme, som havde modsat sig så mange beviser. Men Helligånden afviste disse argumenter med guddommelig kraft til deres hjerter. De var lige så skarpe som den Almægtiges pile, der overbeviste dem om deres forfærdelige skyld, at forkaste og korsfæste herlighedens Herre. "Da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle: »Brødre! hvad skal vi gøre?« Peter sagde til dem: »Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave." ret

(11)  Kristi disciple og apostle havde en dyb fornemmelse om deres egen utilstrækkelighed, og i ydmyghed og bøn forenede de deres svaghed med hans styrke, deres uvidenhed med hans visdom, deres uværdighed med hans retfærdighed, deres armod med hans uudtrømmelige rigdom. Når de derved var styrket og udstyret tøvede de ikke i deres Mesters tjeneste. ret

(11)  Peter lagde det overbeviste folk på sinde at de havde forkastet Kristus fordi de var blevet bedraget af præsterne og rådsherrerne; og hvis de fortsatte med at se på dem efter råd, og vente på at de ledere skulle anerkende Kristus før de turde gøre dette, så ville de aldrig acceptere ham. Skønt de magtfulde mænd bekendte sig til hellige, var de ergærrige, og ivrige efter rigdomme og jordisk herlighed. De ville aldrig komme til Kristus for at modtage lys. Jesus havde forudsagt at en forfærdelig straf ville komme over det folk på grund af deres hårdnakkede vantro, uanset de mægtige beviser de havde fået at Jesus var Guds Søn. ret

(11)  “De, som nu tog imod hans ord, blev døbt; og på den dag blev der føjet omtrent tre tusinde sjæle til. Og de holdt fast ved apostlenes lære og ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og bønnerne. Og der kom frygt over enhver sjæl, og der skete mange undere og tegn ved apostlene." ret

(11)  Fra det tidspunkt var disciplens sprog rent, enkelt og akkurart i ord og tonefald, om de talte i deres eget sprog eller et fremmed sprog. Disse ydmyge mænd, som aldrig har lært i profetskolerne, frembragte sandhederne så ophøjede og rene at dem der hørte dem blev forbavsede. De kunne ikke personligt tage ud til jordens yderste stier; men der var mennesker til festen fra alle dele av verden, og de modtog sandheden og førte den til deres forskellige hjem, og offentliggjorde dem iblandt deres folk, og vandt sjæle til Kristus. ret

næste kapitel