Tilbage

Peters udfrielse

(67)  Efter bekendelse var Herodes en proselyt af den jødiske tro, og tilsyneladende meget nidkær for at bevare lovens ceremonier. Judas regering var i hans hænder, underlagt Claudius, den romerske kejser; han var også over Galilæa. Herodes var meget ivrig efter at få jødernes gunst, håber derved at sikre sig sit embede og ære. Han begav sig således til at gennemføre jødernes ønsker at forfølge Kristi kirke. Han begyndte sit værk med at ødelægge de troende huse og gods, han begyndte at sætte de ledende i fængsel. Han arresterede Jakob og satte ham i fængsel, og sendte der en bøddel for at dræbe ham med sværd, ligesom den anden Herodes havde fået halshugget profeten Johannes. Så blev han frækkere, og så at jøderne var godt tilfreds med hans handlinger, og satte Peter i fængsel. Disse grusomheder blev udført i påskens hellige stund. ret

(68)  Jakob var en af disse begunstigede disciple som var kommet i tæt kontakt med Kristus. Jakob, Johannes og Peter var de første vidner efter hans død. De så frelserens forklarelse, og beskuede ham i herlighed. De var i haven sammen med ham i løbet af hans pinsels nat. Jakob og Johannes var Zebedæus’ sønner, dem som Jesus havde spurgt: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I tømme den kalk, som jeg skal tømme? Og døbe med den dåb som jeg skal døbes med?« Da Jakob pludseligt blev kastet i fængsel, og blev stævnet uformelt til henrettelse, forstod han nu Herrens ord bedre end nogensinde før. ret

(68)  Der var stor sorg og bestyrtelse over Jakobs død. Da Peter også kom i fængsel, gik hele menigheden i gang med faste og bøn. Da jøderne fejrede mindedagen for deres udfrielse fra Ægypten, og foregav stor iver for loven, forfulgte de samtidig de troende i Kristus, og slog dem ihjel, og overtrådte ethvert princip i loven. Ved disse store religiøse samling opirrede de hinanden imod de kristne, indtil de var forenet i bitter had mod dem. ret

(68)  Folket bifaldt Herodes handling at slå Jakob ihjel, skønt nogle af dem beklagede sig over den skjulte måde det var sket på, fastholdt de at en offentlig henrettelse ville havde haft en virkning, der er mere skræmmende for alle troende og sympatisører. Herodes holdt således Peter under opsyn for at glæde jøderne med hans død i al offentlighed. Men det blev foreslået myndigheden at det ikke ville være sikkert at bringe den erfarne apostel frem til henrettelse for hele det folk, som var samlet i Jerusalem i påsken. Det frygtedes at hans ærværdige udseende måtte vække deres medynk og respekt; var de også bange for at han ikke skulle give nogen af de kraftfulde appeller som ofte havde folk til at undersøge Jesu Kristi liv og karakter, og som de, med al deres list, slet ikke kunne bestride. I en sådan situation, befattede jøderne at hans løsladelse ville afkræves ved kongens hænder. ret

(69)  Peters brændende iver for at forsvare sig selv, og forsvare Kristi sag, havde mistet mange af deres brødre til jøderne, og de var meget bange for at han fik anledning til at hæve sin stemme under alle folkeslagenes og folks tilstedeværelse, der var kommet til staden for at tilbede. Derfor blev apostlen sat under seksten soldaters varetægt, som supplerede hinanden med at passe på ham dag og nat. Men det var forgæves at menneskers svage arm blev løftet mod Herren. Da han lagde sin styrke i, var han ved at standse det dyrebare blod som jøderne havde mod på at udgyde, om den guddommelige kraft ikke havde lagt sig imellem. ret

(70)  Medens Peters henrettelse blev udskudt, efter forskellige forskrifter, indtil efter påsken, havde Kristi menighed tid til dyb hjerteransagelse, og alvorlig bøn. Stærke bønner, tårer og faste blev blandet sammen. De bad uden ophør for Peter; de følte at han ikke kunne spares fra det kristne arbejde; og de følte at de var kommet til et punkt, hvor Kristi menighed ville udslukkes, uden Guds særlige hjælp. ret

(70)  Imedens søgte tilbedere fra alle folkeslag det tempel som var blevet tilegnet til guds tjeneste, og som forblev, i alle dens afskygninger, det samme som da sekinia ærede det, med undtagelse af yderligere udsmykning. Men Gud var ikke længere i det elskelige palads, der glitrede af guld og dyrebare stene, og gav et storslået skue og skønhed for alle der så det. ret

(70)  Til sidst blev dagen for Peters henrettelse fastsat; men de troendes bønner steg stadig op til himlen. Og medens alle deres kræfter og sympati blev kaldet ud i brændende appeller, passede Guds engle på den fængslede apostel. Menneskets yderste forlegenhed er Guds anledning. Peter var sat imellem to soldater, og var bundet på sine håndled med to lænker, hver lænke var fæstnet på hvert håndled til hver af hans vagtfolk. Han kunne derfor ikke bevæge sig uden at de vidste af det. Fængselsdørene var fæstnet sikkert, og en stærk vagt stod foran dem. Enhver chance for at blive befriet eller undslippe, ved menneskelige midler, var derved afskåret. ret

(70)  Apostlen var ikke skræmt af sin situation. Siden hans genindsættelse efter at have fornægtet Kristus, hade han uforfærdet trodset farer, og fastholdt et ædelt mod og frimodighed for at forkynde en korsfæstet, opstanden og himmelfaren Frelser. Han huskede nu de ord Jesus sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du række dine hænder ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil.« Han troede at tidspunktet var kommet hvor han fik opgivet sit liv for Kristi skyld. ret

(71)  Natten før tidspunktet for hans henrettelse, sov Peter som sædvanlig, bundet med kæder imellem de to soldater. Herodes huskede Peters og Johannes’ flugt fra fængslet, hvor de var bundet på grund af deres tro, tog han dobbelte forhåndsregler ved den anledning. For at sikre at de vagthavende soldaterne var opmærksomme, var de ansvarlige for fangens sikkerhed. Han blev bundet som foreskrevet i en celle af massive klipper, og dørene var boltret og stænget. Seksten mænd var beordret til at passe på denne celle, afløse hinanden ved regelmæssige mellemrum. Fire var på vagt på en gang. Men boltene og spærringerne, og den romerske vagt, som effektivt afskar fangen fra enhver mulighed for menneskelig hjælp, var blot resultatet at Guds sejr blev mere fuldkommen i Peters udfrielse fra fængslet. Herodes opløftede sin hånd imod den Almægtige, og han blev ydmyget fuldstændigt og overvundet i sit attentatforsøg på Guds tjeners liv. ret

(71)  Denne sidste nat før henrettelsen, kom en mægtig engel, hvervet fra Himlen, ned for at befri ham. De stærke porte, som lukkede Guds hellige inde, åbnes uden hjælp fra menneskelige hænder; den Allerhøjestes Engel kom ind, og de lukkede sig lydløst igen bag ham. Han gik ind i den celle der var hugget af den solide klippe, og der ligger Peter, sover en velsignet, fredfuld søvn i uskyldighed og fuldkommen tillid til Gud, medens han var lænket til en kraftfuld vagtmand på hver side af ham. Det lys som omhyllede englen oplyste fængslet, men svækkede ikke den sovende apostel. Han fik den sunde hvile der giver kraft og fornyer, og som kommer fra en god samvittighed. ret

(72)  Peter vågnede ikke op før han mærkede slaget fra englens hånd, og hørte hans røst sige: "Stå hurtig op." Han ser at hans celle, som aldrig har været velsigne af sollyset, oplyst med himlens lys, og en engel med stor herlighed stående foran sig. Han adlyder automatisk englens røst; og når han løfter sine hænder, finder han ud af at lænkerne er blevet brudt fra hans håndled. Englens røst kunne atter høres: »Bind op om dig og tag dine sandaler på!« ret

(72)  Peter adlyder igen automatisk, holder hans øjne stift rettet på hans himmelske gæst, og tror selv at det er en drøm, eller i et syn. De bevæbnede soldater er passive som majslet ud af marmor, idet englen atter byder: "Kast dit klæde om dig og følg mig." Derved bevæger det himmelske væsen sig hen mod døren, og den ellers så snaksaglige Peter følger efter, intetsigende af forbavselse. De går forbi den ubevægelige vagt, og når den tungt bolteret og tilstængte dør, som svinger sig op efter aftale med sig selv, og lukker straks igen; medens vagten inden for og uden før døren står ubevægelige på deres poster. ret

(73)  Nu kommer de frem til den anden port, som også er bevogtet inden for og uden for; den åbner sig ligesom den første gjorde, uden at knirke på hængslerne, eller skramle fra jernboltene; de går uden for, og den lukker igen ligeså lydløst. De går igennem den tredje port på samme måde, og til sidst er de ude på den åbne gade. Der siges ikke et ord, der er ingen lyd af fodtrin; englen bevæger sig glidende foran, omkranset af et lys i det fortumlede mørke, og Peter følger sin udfrier, forvirret og tror at han selv er i en drøm. Gade efter gade betrædes sådan, og englens mission er fuldført, og forsvinder pludseligt. ret

(73)  Idet det himmelske lys svinder bort, føler Peter at han selv er i dybt mørke; men mørket lader gradvist til at ophøre, idet han tilpasser sig det, og han finder at han selv er alene i en tavs gade, sammen med den kolde natteluft på sin pande. Han ser nu at det ikke var en drøm eller et syn som har hjemsøgt ham. Han er blevet befriet, til en kendt del af byen, han genkender stedet som det han ofte, og har forventet, at gå igennem i morgen for sidste gang, på vej til sceneriet for hans forudsagte død. Han prøvede at genkalde begivenhederne for de sidste få måneder. Han huskede at han faldt i søvn bundet mellem to soldater, med sine sandaler og overtøj borte. Han undersøgte sin person, og fandt at han var selv fuldt påklædt og bundet op om. ret

(73)  Hans håndled, som var opsvulmet af at bære de grusomme jern, var nu fri af håndjernene, og han indrømmede at hans frihed ikke var et bedrag, men en velsignet virkelighed. Om morgnen skulle han blive ført hen for at dø, men se, en engel havde udfriet ham fra fængslet og fra døden. "Da Peter så kom til sig selv igen, sagde han: »Nu forstår jeg virkelig, at Herren har sendt sin engel og udfriet mig af Herodes' hånd og fra alt det, jødefolket havde ventet.« ret

(74)  Apostlen banede sig vej direkte til det hus hvor hans brødre var samlet i bøn, for han fandt dem i gang med alvorlig bøn for ham på det øjeblik. "Da han nu bankede på døren til portrummet, kom der en pige ved navn Rode for at lukke op. Og da hun kendte Peters røst, blev hun så glad, at hun ikke åbnede porten, men løb ind og fortalte, at Peter stod uden for porten. Men de sagde til hende: »Du er jo fra forstanden!« Hun forsikrede imidlertid, at det var, som hun havde sagt. Så sagde de: »Det er hans engel«. Imens blev Peter ved at banke på, og da de lukkede op, så de, at det var ham, og de blev ude af sig selv af forbavselse. Men han gjorde tegn til dem med hånden, at de skulle tie, og han fortalte dem, hvordan Herren havde ført ham ud af fængselet, og sagde: »Fortæl dette til Jakob og brødrene!« Så gik han ud og drog til et andet sted." ret

(74)  Glæde og pris fyldte de fastende og bedende troende, over at Gud havde hørt og besvaret deres bønner, og udfriet Peter fra Herodes hånd. Om morgnen forsamlede folk sig for at være vidne til apostlens henrettelse. Herodes sendte officerer for at bringe Peter fra fængslet med omvisning af hære og vogter, for at sikre sig imod hans fulgt, for at skræmme alle sympatisører, og for at vise sin egen magt. ret

(75)   Imidlertid havde rædsel og skuffelse grebet de romerske vagtfolk i fængslet, da de fandt at fangen var borte. Det var udtrykkeligt fortalt dem at de stod til ansvar med deres liv for det liv de havde i varetægt, og af den grund ville være særlige opmærksomme. Men himlens Gud havde forpurret den onde Herodes hensigt. Der var vagt ved fængslets dør, bolde og slåer ved døren var stadig faste og stærke, vogteren inden for, kæderne der var fastgjort til de to soldaters håndled; men fangen var gået. ret

(75)  Da efterretninger om disse ting kom frem for Herodes, blev han rasende, og anklagede fangevogterne for upålidelighed. De blev således dræbt for påstået at have sovet på deres post. Samtidig vidste Herodes at ingen menneskelig kraft havde reddet Peter. Men han havde sat sig for at ikke indrømme at en guddommelig kraft havde forpurret hans usle planer. Han ville ikke ydmyge sig selv så meget, men sætte sig selv frækt op imod Gud. ret

(75)  Ikke så lang tid efter Peters udfrielse af fængslet, tog Herodes ned fra Judæa til Kæsarea, og blev der. Der lavede han en stor fest ,der skulle oprøre folkets beundring og bifald. Fornøjelses-elskere fra alle kvartere var samlet, og der var megen fest og vindrikkeri. Herodes gav den mest storslået opvisning for folket. Han var klædt en kappe, der funklede af sølv og guld, der opfanget solens stråler i sine glitrende folder, og forblændede beskuerens øjne. Med stor pomp og ceremoni stod han foran skaren, og holdt en udtryksfuld tale. ret

(76)  Majestæten i hans udseende, og kraften i hans velvalgte sprogbrug, herskede over forsamlingen med en mægtig indflydelse. Deres sanser var allerede forvansket af fest og vin; de blev forblandet af hans glitrende dekorationer, og fortryllet af hans store optræden og veltalende ord; og i vild henrykkelse, viste de ham smiger, proklamerede ham for en Gud, erklærede at dødelige mennesker ikke kunne få et sådant udseende, eller beherske et så velformuleret sprog. De erklærede yderligere at de altid havde respekteret ham som en hersker, men fra nu af skulle de tilbede ham som en gud. ret

(76)  Disse folk havde afvist at anerkende Kristus, hvis grove og ofte til støvede klæder blev båret omkring et hjerte af guddommelig kærlighed, rig med indre besmykkelse, en sagtmodig og mild ånd. Deres øjne var forblændet af synd, nægtede at se, under det ydmyge ydre, livets og herlighedens herre, ved sin barmhjertighed og guddommelige kraft har åbenbaret for dem i gerninger, som intet menneske kan gøre. Men de var parat til at bøje sig og tilbede den hovne konge som en gud, hvis prægtige klæder af sølv og guld blev båret af et fordærvet og grusomt hjerte. De prøvede ikke at trænge ind bag hans forfængelige opvisning, og læse hans karakters fordærvelse og svig, og hans daglige livs ondskab. ret

(76)  Herodes vidste at han ikke gjorde sig fortjent til denne pris og hyldest; alligevel irettesatte han ikke folket for afgudsdyrkelse, men accepterede den som passende. Gløden af stolt selvtilfredsstillelse var på hans samvittighed, da han hørte råbene stige op: Det er Guds røst, ikke menneskets! De samme stemmer som nu forherliger en nedrig synder, havde kun for nogle få år siden, hævet det vanvittige råb: Bort med Jesus! Korsfæst ham, korsfæst ham! Herodes modtog denne smiger og hyldest med stor fornøjelse, og hans hjerte var forbundet med sejr; men pludseligt kom en hurtig og forfærdelig dom over ham. Hans ansigt blev bleg som døden, og forvanskes med smertes; store sveddråber kom fra hans porer. Han stod et øjeblik som om han var lamslået af smerte og rædsel, så skiftes hans velafbalancerede og livlige ansigt over for sine rædsel slåede venner, råbte han med en hul og fortvivlet stemme: Han som du har ophøjet som gud er slået til døde! ret

(77)  Han blev båret i de mest pinefulde kvaler fra det ugudelige gilde, latter og pomp, frem til det som nu væmmes ved i sin sjæl. For et øjeblik siden, tog han stolt imod den umådelige skares ros og tilbedelse – følte han nu at han selv var i en mægtigere Herskers hænder end ham selv. Samvittighedsnag fangede ham, han huskede sin grusomme befaling at ihjelslå den uskyldige Jakob; han huskede sin ubarmhjertige forfølge af Kristi efterfølgere, og hans plan med at lægge apostlen Peter i døden, som Gud hade udfriet af hans hånd; i sin ydmygelse og skuffede raseri huskede han nu at han havde udøst sin afsindige hævngerrighed over fange vogterne, og eksekveret dem uden nåde. Han følte at Gud, som havde reddet apostlen fra døden, nu behandlede ham som en nådesløs forfølger. Han fandt ingen lindring fra kropslidelse, eller sindspine, og han forventede intet. Herodes kendte Guds lov som siger: "Du skal ikke have andre guder end mig," og han vidste at når han accepterede folkets tilbedelse, havde han fyldt sin synds mål, og havde pådraget sig Guds retfærdige vrede. ret

(78)  Den samme engel som havde forladt Himlens kongelige sale for at befri Peter fra hans forfølgers magt, havde været vredens og dommens budbringer til Herodes. Engelen som slog Peter for at vække ham af hans slummer; men det var med et anderledes slag at han slog den onde konge, pådrog ham dødelig sygdom. Gud udøste sin foragt på Herodes stolthed, og hans person, som han havde vist i strålende klæder for folks beundrende øjne, blev ædt op af orme, og gik i forrådnelse medens han stadig levede. Herodes døde under stor sinds- og kropspinsler, under Guds gengældelses dom. ret

(78)  Denne tilkendegivelse af guddommelig dømmekraft havde en mægtig indflydelse på folket. Medens Kristi apostlen var blevet udfriet mirakuløst fra fængsel og død, var hans forfølger blevet slået ned af Guds forbandelse. Nyhederne kom ud til alle lande, og var middel til at bringe mange til tro på Kristus. ret