Tilbage

Paulus lære

(2)  Til læseren
Næstefter de to hovedpersoner i det gamle og nye testamente, Moses og Jesus Kristus, er apostlen Paulus, som gav verden større indflydelse i sit arbejde og sine skrifter, end nogen anden person. Denne bemærkelsesværdige mand, og hans opgave at gå til hedningene, markerede en æra for evangeliets vekst. Læseren vil glæde sig over at læse disse efterfølgende tanker om dette emne, fra en som er godt udrustet til at skrive om det, som forfatteren af dette værk.
Udgiverne ret

(3)  

Ordination af Paulus og Barnabas

De apostle og disciple som forlod Jerusalem under den hårde forfølgelse som hærgede efter Stefanus’ martyrdom, forkyndte Kristus i alle byer rundt omkring, begrænsede deres arbejde til hebræiske og græske jøder. "Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til troen og vendte sig til Herren." Da de troende i Jerusalem hørte de gode nyheder glædede de sig; og Barnabas, "en god mand, og fyldt med Helligånden og tro," blev sendt til Antiokia, Syriens hovedstad, for at hjælpe menigheden der. Han arbejdede med stor succes. Idet værket skred fremad, anmodede han og fik hjælp fra Paulus, og de to disciple arbejdede sammen i den by i et år, underviste folk, og føjede flere til Kristi menighed. ret

(3)  Antiokia havde både en stor jødisk og hedensk befolkning; det var et stort tilholdssted for fornøjelses og bekvemmeligheds-elskere, på grund af dens sunde beliggenhed, dens skønne omgivelser, og den velstand, kultur og forædling der var samlet på det sted. Dens omfangsrige samfærdsel gjorde det til et meget betydningsfuldt sted, hvor folk fra alle nationer kunne findes. Det var derfor en by i vellevned og uvaner. Guds gengældelsesstraf kom til sidst over Antiokia, på grund af dens indbyggeres ondskab. ret

(4)  Det var der at disciplen blev kaldt for kristne for første gang. Dette navn fik de fordi Kristus var hovedtemaet i deres forkyndelse, lære og omvendelse. De fortalte altid om hændelserne i hans liv, i den tid hvor hans disciple blev velsignet med hans personlige selskab. De dvælede utrættelig over hans lære, hans mirakler med at helbrede syge, uddrive djævle, opvække døde til livet. Med skælvende læber og tårefyldte øjne talte de om hans pinsel i haven, hans forræderi, pinsler og henrettelse, den overbærenhed og ydmyghed som han udholdt forhånelse og tortur kom over ham af hans fjender, og den guddommelige medynk som han bad for dem der forfulgte ham. Hans opstandelse og himmelfart, og hans arbejde i himlen som mellemmand for faldne mennesker, var glædesfyldte emner for dem. Hedningene kunne godt kalde dem kristne, eftersom de forkyndte Kristus, og sendte deres bønner til Gud gennem ham. ret

(4)   I den populære by Antiokia, fandt Paulus en fremragende arbejdsmark, hvor hans store lærdom, visdom og iver blev kombineret, udøvede en kraftfuld indflydelse over denne kulturelle bys beboere og besøgende. ret

(4)  Imidlertid blev apostlenes arbejde centret omkring Jerusalem, hvor Jøderne af alle tungemål og lande kom for at tilbede i templet under de fastsatte fester. Disse gange forkyndte apostlene Kristus med uforfærdet mod, skønt de vidste at de derved bragte deres liv i fare. Der blev mange nyomvendte i troen, og disse spredte sig til deres hjem i forskellige dele af landet, spredte sandhedens frø udover alle nationer, og iblandt alle samfundsklasser. ret

(5)  Peter, Jakob og Johannes satte lid til at Gud havde udpeget dem til at forkynde Kristus iblandt deres egne landsmænd der hjemme. Men Paulus havde fået sin opgave fra Gud, medens han bad i templet, og hans brede missionsmark var derfor blevet præsenteret for ham med bemærkelsesværdig tydelighed. For at forberede ham til hans omfangsrige og betydningsfulde arbejde, havde Gud sat ham i tæt forbindelse med sig selv, og havde åbnet et glimt af himlens skønhed og herlighed i hans henrykkelse. ret

(5)  Gud samtalede med de religiøse profeter og lærer i menigheden i Antiokia. "Medens de nu holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: »Udtag mig Barnabas og Saulus til den gerning, jeg har kaldet dem til.« Disse apostle blev derfor betroet af Gud på den mest alvorlige måde ved faste og bøn og håndspålæggelse; og de blev sendt ud til deres arbejdsmark ibland hedningene. ret

(5)  Både Paulus og Barnabas havde arbejdet som Kristi tjenere, og Gud hade velsignet deres anstrengelser rigt; men ingen af dem var tidligere blevet formelt ordineret til evangeliets tjeneste ved bøn og håndspålæggelse. De blev nu bemyndiget af menigheden, ikke blot til at undervise i sandheden, men døbe, og organisere menigheder, iført fuld gejstlig autoritet. Dette var en betydningsfuld æra for menigheden. Skille murens nedbrydelse mellem jøder og hedninger ved Kristi død, gav hedningene evangeliets fulde privileger, var forhænget alligevel ikke revet bort fra mange af de troende jøders øjne, og de kunne ikke klart se helt ned til enden det som var ophævet af Guds Søn. Nu skulle arbejdet opfølges med livskraft iblandt hedningerne, og skulle resultere i at styrke menigheden med en stor indsamling af sjæle. ret

(6)   I dette særlige arbejde blev apostlene udsat for foragt, fordomme og jalousi. Som en naturlig konsekvens af at de forlader jødernes afvisende holdning, vil deres lære og synspunkter være genstand kætteri-anklager; og deres legitimation som evangelieforkyndere vil drages i tvivl af mange nidkære og troende jøder. Gud forudså alle disse vanskeligheder som hans tjenere vil undergå, og i hans kloge forsyn, lod han den blive omhyllet af ubestridelig myndighed fra Guds etablerede menighed, så deres arbejde ikke kunne betvivles. ret

(6)  Brødrene i Jerusalem og i Antiokia blev gjort grundigt bekendt med alle enkelthederne i denne guddommelige bestemmelse; og det særlige arbejde med at undervise de hedninge, som Herren havde givet til disse apostle. Deres ordination var en åben anerkendelse af deres guddommelige mission, som særlige udvalgte budbringere af Helligånden til et særligt arbejde. Paulus bevidner i sit brev til romerne, at han betragte denne hellige betroelse som en ny og betydningsfuld epoke i hans liv; han betegner sig som, "en Jesus Kristi tjener, kaldet til at være apostel, udskilt til Guds evangelium." ret

(6)  Forordningen med håndspålæggelser, blev på et senere tidspunkt meget misbrugt; denne handling blev tilskrevet en uberettiget betydning, som om en kraft kom over dem som fik denne ordination, som straks kvalificerede dem for noget eller alt pastoralt arbejde, som om dydens lå i håndspålæggelsens handling. I historien har vi blot en enkel optegnelse om håndspålæggelse af disse to apostle, og fremførelsen af deres arbejde. Både Paulus og Barnabas havde allerede fået hvervet af Guds selv, og ceremonien med håndspålæggelse gav ingen ny nåde eller virkelig kvalifikation. Det var blot at sætte menigheden segl på Guds værk – en formel anerkendelse at blive udpeget til et bestemt embede. ret

(7)  Denne form var betydningsfuld for jøderne. Når en jødisk far velsignede sine børn, lagde han ærbødigt sine hænder på deres hoveder. Når et dyr blev helliget til offer, blev hans hænder som undersøgte med præstelig myndighed lagt på offerets hænder. Derfor, lagde Antiokia-prædikanterne deres hænder på apostlene, og ved den handling, bad de Gud om at give dem sin velsignelse, og deres helligelse til det særlige arbejde, som Gud havde valgt dem til at gøre. ret

(7)  Apostlene startede deres mission op, og tog Markus med sig. De tog til Seleukia, og sejlede derfra til Kypern. I Salamis forkyndte de i jødernes synagoger. "De drog så gennem hele øen lige til Pafus; dér traf de en troldmand og falsk profet, en jøde ved navn Barjesus. Han opholdt sig hos statholderen Sergius der var en forstandig mand. Denne indbød Barnabas og Saulus og ønskede at høre Guds ord. Men Elimas, troldmanden (thi dette betyder hans navn), stod den imod og søgte at hindre statholderen i at komme til troen." ret

(8)  Statholderen var en velanset og indflydelsesrig mand, troldmanden Elimas, som var under Satans kontrol, forsøgte med falske efterretninger, og forskellige besnærende bedrag, at vende ham imod apostlene og ødelægge deres indflydelse over ham. Da troldmændene i Faraos hof modsatte sig Moses og Aron, på samme måde modsatte denne troldmand sig apostlene. Da statholderen sendte bud efter apostlene, for at han måtte blive introduceret i sandhed, var Satan ved sin tjeners hånd, og prøvede at forpurre Guds hensigter, og forhindre dette indflydelsesrige menneske fra at gribe Kristi tro. Denne Satans agent forhindrede apostlenes arbejde meget. Den faldne fjende arbejdet altid på en særlig måde for at forhindre indflydelsesrige personer, som kunne være til stor tjeneste for sagen, fra at gribe Guds sandhed. ret

(8)  Men Paulus, irettesatte den onde bedrager i Ånden og Helligåndens kraft. Han "sagde: »Oh, du Djævelens barn, fuld af alskens svig og underfundighed, du fjende af alt, hvad der er ret! vil du da ikke holde op med at gøre Herrens lige veje krogede? Se, nu kommer Herrens hånd over dig, og du skal blive blind og til en tid ikke se solen.« I samme nu faldt der mulm og mørke over ham, og han gik omkring og søgte efter nogen, som kunne lede ham ved hånden. Da statholderen så det, som var sket, kom han til tro, slået af forundring over Herrens lære." ret

(8)  Troldmanden hade lukket sine øje for sandhedens beviser, og evangeliets lys, derfor lod Herren, i sin retfærdige vrede, hans naturlige øje være lukke, og lukkede ham ude af dagens lys. Denne blindhed var ikke permanent, men kun en stund til at advare ham til anger, og søge Guds tilgivelse, som han havde krænket. Den forvirring denne mand kom med, med al hans pralende kraft, gør at alle hans kunstgreb imod Kristi lære ikke har nogen virkning. At han var nød til at famle sig frem i blindhed, overbeviste tilskuerne om at de mirakler som apostlene havde udført, og som Elimas havde erklæret for at være kunstgreb, i virkeligheden var blevet udført af Guds kraft. Statholderen blev overbevist om den sandhed apostlene lærte, og greb Kristi evangelium. ret

(9)  Elimas var ikke et uddannet menneske, alligevel var han særlig egnet til at gøre Satans arbejde. Dem der forkyndte Guds sandhed, var nød til at møde den listige fjende i mange forskellige former. Nogle gange var det i lærte personer, og ofte i uvidne personer, mennesker som satan havde uddannet til at være indflydelsesrige redskaber til at bedrage sjæle, og virkende i synd. Det er Kristi tjeneres pligt at stå trofast på sin post, i Guds frygt, og i hans styrkes kraft. Derved forvirrer han Satans hære, og sejrer i Herrens navn. ret

(9)  Paulus og hans selskab fortsatte nu deres rejse, og tog til Perge i Pamfylien. Deres vej var slidsom, de traf på vanskeligheder og afsagn, og blev udsat for farer fra alle sider, som skræmte Markus, som ikke var vandt til vanskeligheder. Idet der kom endnu større vanskeligheder, blev han mismodig, og nægtede at gå videre, netop på det tidspunkt hvor der var mest brug for hans tjeneste. Han vendte derfor tilbage til Jerusalem, og til hans hjems fred og trøst. ret

(10)   Markus faldt ikke bort fra kristendommens tro; men ligesom mange andre unge prædikanter, gøs han over vanskeligheder, og foretrak trøst og sikkerhed hjemme fra missionsmarkens rejser, arbejde og farer. Dette frafald fik Paulus til at dømme ham hårdt og uegnet i en lang tid. Han stolede ikke på hans karakterfasthed, og hans helligelse til Kristi sag. Markus’ moder var omvendt til den kristne religion; og hendes hjem gav husly for disciplene. Der var de altid sikker på at være velkommen, og få en hvilestund, hvor de kunne komme til kræfter efter de hårde forfølgelser som de altid kom ud for i deres arbejde. ret

(10)  Det var under et af disse besøg hos apostlenes moder at Markus lovede Paulus og Barnabas at han kunne følge dem på deres missions tur. Han hade været vidne til den forunderlige kraft der fulgte med i deres tjeneste; han havde mærket Guds anerkendelse i sit eget hjerte; han havde set sin moders tro blive forsøgt og prøvet uden vaklen; han havde været vidne til de mirakler som apostlene udførte, og som satte Guds segl på deres arbejde; han havde selv forkyndt den kristne tro, og havde længtes meget efter at gå ind i arbejde, og helt hellige sig selv til det. Ligesom hans apostel ledsagere hade han glædet sig i fremgangen i deres mission; men frygt og modløshed overvældede ham når han stod over for af sagn, forfølgelse og fare; og han søgte hjemmets tiltrækkende egenskaber på et tidspunkt hvor der var mest brug for hans tjeneste for apostlene. ret

(11)  En stund længere fremme var der en skarp strid mellem Paulus og Barnabas om Markus, som stadig var ivrig efter at hellige sig selv til forkyndergerningen. På det tidspunkt kunne Paulus ikke undskylde Markus svaghed på noget tidspunkt for at svigte dem, og det arbejde som de var gået ind i, for et nemt og stille hjem; og han bad instændigt om at en med så lidt modstandskraft ikke egnede sig til evangeliearbejdet, som krævede tålmodighed, selvfornægtelse, tapperhed og tro med villighed til at endog ofre livet. ret

(11)  På den anden siden var Barnabas tilbøjelig til at undskylde Markus, som var hans nevø, på grund af hans manglende erfaring. Han var ivrig efter at han ikke skulle opgive forkyndergerning, for hans kvalifikationer i ham, som en nyttig medarbejder i Kristi mark. Denne stridighed fik Paulus og Barnabas til at dele sig, den sidstnævnte fulde op om hans overbevisning, og tog Mark med sig i hans arbejde. ret

(11)  Derfor ledsagede Markus Barnabas til Cypern, og hjalp ham der. Paulus blev derefter forligt med Markus, og tog imod ham som en kollegial medarbejder. Han anbefalede ham også at over for kolossenserne som en der var "de eneste medarbejdere for Guds rige", og en personlig trøst for ham, Paulus. Atter ikke så langt før hans død, talte han om ham som gavnlig for ham i forkynderarbejdet. ret

(11)  Paulus og Barnabas besøgte derefter Antiokia i Pisidien, og om sabbaten tog de i synagogen, og satte sig ned; "Efter at loven og profeterne var oplæst, sendte synagogeforstanderne bud til dem og lod sige: »Brødre! har I et formanings ord til folket, så sig frem!« Efter at blive indbudt til at sige noget, "Da stod Paulus op og slog til lyd ned hånden og sagde: »Israelitiske mænd og I andre, som frygter Gud, hør på mig!" Så gav han sig til at berette om den måde Herren havde behandlet jøderne på, fra deres udfrielse fra Ægyptens trældom, og hvordan en frelser var blevet forjættet af Davids sæd. Så forkyndte han Jesus som menneskenes Frelser, profetiens Messias. ret

(12)  Da han var færdig, og jøderne havde forladt synagogen, var hedningene stadig tilbage, og bad indtrængende om at de samme ord måtte blive sagt til dem den næste sabbatsdag. Apostlene skabte en stor interesse på stedet, iblandt både jøder og hedninger. De opmuntrede de troende og nyomvendte til at stå fast i deres tro, og fortsætte i Guds nåde. Interessen for at høre apostlenes ord var så stor at hele byen samles den næste sabbatsdag. Men nu, ligesom i Kristi dage, da jødiske præster og øverster så skarerne havde samlet sig for at høre den nye lære, blev de oprørt af misundelse og jalousi, og modsagde apostlenes ord med blasfemi. Deres gamle blinde tro og fordomme blev også vækket, og når de så hvor mange hedningene der var blandet med jøder i forsamlingen. De kunne ikke klare at hedningene nød de samme religiøse privilegier som dem selv, men holdt hårdnakket på at Guds velsignelse var udelukkende forbeholdt for dem. Dette har altid været jødernes store synd, som Kristus ved flere anledninger irettesatte. ret

(12)  På en sabbatsdag lyttede de med stor interesse til Paulus’ og Barnabas’ lære, som forkyndte Jesus som den lovede Messias; og den næste sabbatsdag, blev de oprørte til afsindig vrede, på grund af den store hedningeskare, da apostlenes ord var en vanære for deres tanker, og de kunne ikke veje de beviser der blev præsenteret for dem. Da de erfarede at den Messias apostlene forkyndte skulle være lys for hedningene, så vel som herligheden fra hans folk Israel, blev de ude af sig selv af raseri, og brugte det mest forhånende sprog mod apostlene. ret

(13)  På den anden side glædede hedningene sig meget over at Kristus anerkendte dem som Guds børn, og lyttede med taknemmelige hjerter til det forkyndte ord. Apostlene så nu klart deres opgave, og det arbejde som Gud ville have dem til at gøre. De vendte sig uden tøven til hedningene, og forkyndte Kristus for dem, og efterlod jøderne i deres blinde tro, blinde tanker og hjertehårdhed. Paulus var godt forberedt på denne beslutning, ved de omstændigheder der var under hans omvendelse, hans syn i templet i Jerusalem, hans Guds bestemmelse til at forkynde for hedningene, og den succes som allerede havde kronet hans bestræbelser hos dem. ret

(13)  Da Paulus og Barnabas vendte sig fra Jøderne som hånede dem, talte de i frimodighed til dem, og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds ord først skulle tales til jer, men siden I forkaster det og ikke agter jer selv værdige til det evige liv, se, så vender vi os nu til hedningerne. Thi således har Herren befalet os: »Jeg har sat dig til hedningers lys, at du skal blive til frelse indtil jordens ende.« ret

(14)  Denne indsamling af hedninge til Guds menighed er blevet nedskrevet af den inspirerede pen, men kun forstået ganske svagt. Hoseas har sagt: "Men israelitternes tal skal blive som sandet ved havet, der ikke kan måles eller tælles. Og i stedet for »i er ikke mit folk« skal de kaldes »den levende Guds børn«. Og endvidere: “Jeg sår hende ud i landet, mod nådeløs er jeg nådig og siger til ikke-mit-folk: »mit Folk er du!« Og han skal sige: »min Gud!« ret

(14)  Da Kristus levede på jorden havde han forsøgt at føre jøderne ud af deres afvisende holdning. Høvedsmandens omvendelse, og syrisk-føniske kvinde, var eksempler på hans arbejde direkte uden for det anerkende israelitiske folk. Tidspunktet var nu kommet for et aktivt og vedvarende arbejde iblandt hedningene, hvor hele samfund tog gladelig imod evangeliet, og ære Gud for lyset fra en forstandsmæssig tro. Jødernes vantro og ondsindethed, påvirkede ikke Guds hensigter; for et nyt Israel blev indpodet i det gamle oliventræ. Synagogerne blev lukket for apostlene; men private huse blev åbnet vidt op til deres rådighed, og offentlige bygninger for hedningene blev også brugt til at forkynde Guds ord i. ret

(14)  Ikke desto mindre var det nok for jøderne at lukke deres synagoger for apostlene, men de ønskede at forvise dem fra deres område. For at dette skulle have virkning, forsøgte de at skabe fordomme hos visse fromme og ærværdige kvinder, som havde stor indflydelse på styringen, og også på indflydelsesrige mænd. Dette gjorde de med spidsfindige kunster, og falske efterretninger. Disse personer med god anseelse beklagede sig til myndighederne mod apostlene, og de blev således udstødt fra disse kystområder. ret

(15)   I denne forbindelse fulgte apostlene Kristi belæring: "Hvis man ikke tager imod jer og ikke hører jeres ord, så gå ud af det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Sandelig siger jeg eder: det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end denne by." Apostlene mistede ikke mødet med denne udstødelse; de huskede på deres Mesters ord: "Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer alt ondt på for min skyld. Glæd jer og fryd jer: Jeres løn skal være stor i Himlene«; thi således har man forfulgt profeterne, som var før jer." ret

næste kapitel