Tilbage

Prædike iblandt hedningene

(15)  Apostlene besøgte derefter Ikonium. Dette sted var et stort tilholdssted for fornøjelsessøgere, og personer som ikke havde noget særligt livs formål. Befolkningen bestod af romere, grækere og jøder. Ligesom i Antiokia, begyndte apostlene her at arbejde i synagogerne, for deres egne folk, jøderne. De mødte en markant fremgang, mange bland både jøder og grækere accepterede Kristi evangelium. Men her begyndte de ikke-troende jøder, ligesom tidligere steder hvor apostlene havde arbejdet, en urimelig modstand mod dem der havde antaget den sande tro, og påvirkede hedningene imod dem, så vidt det stod i deres kraft. Imidlertid forlod apostlene ikke så nemt deres arbejde, for mange greb dagligt Kristi lære. De satte sig trofast op imod modstand, misundelse og fordomme. Disciplene udførte dagligt mirakler gennem Guds kraft, og alle som var åbne over for beviset blev påvirket af disse tings overbevisende kraft. ret

(16)  Den voksende popularitet for Kristi lære oprørte de ikke troende jøder til fornyet modstand. De blev fyldt med misundelse og had, og besluttede at stoppe apostlenes arbejde straks. De gik til myndighederne, og viste deres arbejde i det mest falske og overdrevne lys, fik embedsmændene til at tro at hele byen var i fare for at blive opægget til oprør. De sagde at store skarer knyttede sig selv til apostlene, og antydede at det var på grund af skjulte og farlige planer. ret

(16)  På grund af disse anklager, blev disciplene gentagende gange bragt frem for myndighederne; men hver gang var de så gode til at forsvare sig selv for folket, at de ikke turde dømme dem, selvom domstolene var blevet forud indtaget imod dem for de falske udtalelser de havde hørt. De kunne kun indrømme at apostlenes lære gjorde folk til dydige og lovlydige borgere. ret

(16)  På grund af disse forandringer, kom disciplene gentagende frem for myndighederne; men de kunne altid forsvare sig selv over for folk, at selvom embedsmændene havde fordomme imod dem, af de falske udtalelser de hørte, turde de ikke dømme dem. De kunne blot anerkende apostlenes lære var sådan at de var dydige og lovlydige borgere. ret

(16)  De fordomsfrie jøder og grækere tog standpunktet at byens moral og gode orden måtte udnyttes, hvis apostlene fik lov til at blive og arbejde der. Ved disse anledninger hvor apostlene kom frem for myndighederne, var deres forsvar så klar og tydeligt, at den udtalelse de gav for deres lære var så rolig og letfattelig, at en anseelig indflydelse blev hævet for deres bedste. Den lære som de forkyndte vandt den store offentlighed, og kom frem for mange flere fordomsfrie tilhørere, end nogen andre på dette sted. ret

(17)  Jøderne så at deres anstrengelser for at forpurre apostlenes arbejde var forgæves, og førte kun til at endnu flere blev føjet til den nye tro. På grund af dette var Jødernes raseri opirret til en højde, at de besluttede sig for at nå deres afslutning i til en vis måde. De oprørte en uvidende larmende menneskemængdes til de værste lidenskaber, skabte tumult som de tilskrev apostlenes anstrengelser. Så forberedte de sig på at føre falske anklager med virkende kraft, og få dommernes hjælp til at gennemføre deres hensigt. De besluttede sig for at apostlene ikke fik anledning til at forsvare sig selv; men at pøblens magt skulle gribe ind, og sætte en stopper for deres arbejde ved at stene dem til døde. ret

(17)  Selvom apostlenes venner var ikke-troende, blev de advaret mod de ondskabsfulde jøders planer, og opfordrede dem til at ikke udsætte sig unødigt for deres raseri, men flygte for deres liv. De forlod således Ikonium i det skjulte, og lod de trofaste og fjendtlige partier kampe for sig selv, stolede på at Gud ville give sejr for Kristi lære. Men ville på ingen måde forlade Ikonium for endeligt; de ville vende tilbage, efter at ophidselsen var aftaget, og fuldendte det arbejde de hade begyndt. ret

(18)  Dem som overholder og lærer de bindende krav i Guds lov, får i en grad ofte en lignende behandling, som apostlene fik i Ikonium. De mødte ofte en bitter modstand fra prædikanter og folk som vedholdende nægtede Guds lys, og ved urigtig fremstilling og falskneri, lukker enhver dør, hvorved sandhedens budbringer kan få adgang til folk. ret

(18)  Apostlene tog derefter til Lystra og Derbe, Lykaoniens byer. Disse var befolket af et hedensk og overtroisk folk; men ibland dem var der sjæle som ville høre og antage Kristi lære. Apostlene valgte at arbejde i de byer, fordi de ikke ville møde jødernes fordomme og forfølgelse. De kom nu i kontakt med et helt nyt element, - hedensk overtro og afgudsdyrkelse. ret

(18)  I deres arbejde mødte apostlene alle grader af folk, og alle slags tro og religioner. De kom i modstand mod jødisk blind tro og intolerance, trolddom, bespottelse, uretfærdige by dommere som elskede at udøve deres egen kraft, falske hyrder, overtro og afgudsdyrkelse. Selvom de mødte forfølgelse og modstand fra enhver side, blev deres anstrengelser stadig kronet, og nyomvendte blev dagligt føjet til troen. ret

(18)   I Lystra var der ingen jødisk synagoge, skønt der var nogle få jøder på det sted. Jupiters tempel havde en fremtrædende rolle der. Paulus og Barnabas viste sig sammen i byen, lærte Kristi lære med stor magt og veltalenhed. De lettroende folk, troede at de var guder kommet ned fra himlen. Da apostlene samlet folk omkring sig, og forklarede deres fremmede tro, søgte jupiter-tilbederne at forene disse læresætninger, så vidt de havde mulighed for det, med deres egen overtroiske tro. ret

(19)   Paulus talte til dem på det græske sprog, frembragte emner for dem de kunne tænke over, og lede dem til en korrekt kendskab til ham, som ville være genstand for deres beundring. Han rette deres opmærksomhed til himlenes hvælving – solen, månen og stjernerne – årstidernes smukke orden, de mægtige bjerge hvis tinder var iklædt af sne, knejsende træer, og forskellige naturundere, som viste en dygtighed og præcision udover begrænset fatteevne. Gennem disse synlige værker fra den almægtige, ledte apostlene hedningenes til at tænke over universets store Sindelag. ret

(19)  Så fortalte han dem om Guds Søn, som kom fra vor verdens Himmel fordi han elskede menneskenes børn. Hans liv og tjeneste blev præsenteret for dem; han blev forkastet af dem han kom for at frelse; hans trængsel og korsfæstelse af onde mennesker; hans opstandelse fra de døde som afsluttede hans arbejde på jorden; og hans himmelfart til at være menneskenes Forsvarer i verdens Skabers nærvær. Med Guds Ånd og kraft, erklærede Paulus og Barnabas Kristi evangelium. ret

(19)  Da Paulus genfortalte Kristi gerninger at helbrede forpinte, så en krøbling ham, hvis øjne var fæstnet på ham, og som tog imod og troede hans ord. Paulus’ hjerte blev vendt i forståelse for den forpinte mand, hvis tro han kunne se; og han greb ivrigt håbet om at han kunne blive helbredt af den Frelser, som stadig var menneskets Ven og Læge, skønt han var steget op til himlen, og som har endog mere magt end da han var på Jorden. ret

(20)  Over for den afgudsdyrkende forsamling, befalede Paulus krøblingen at rejse sig op på sine fødder. Hidindtil kunne han kun være i en siddende stilling; men nu greb han Paulus’ ord i tro, og adlød straks hans befaling, og rejste sig op på hans fødder for første gang i sit liv. Der kom styrke ud af denne troens anstrengelse; og han som har været en krøbling gik og sprang rundt som om han aldrig havde haft en skrøbelighed. ret

(20)  Dette værk der blev udført på krøblingen var et vidunder for alle der så det. Temaet var så velkendt, og helbredelsen så fuldstændig, at der ikke var plads til skepsis fra deres side. Alle lyakonitterne blev overbevist om at en overnaturlig kraft fulgte med apostlenes arbejde, og råbte med stor iver at guderne var kommet ned til dem fra himlen i menneskers lighed. Denne tro var i overensstemmelse med deres traditioner, at guderne besøgte jorden. De var overbevist om at de store hedenske guder, Jupiter og Merkur, var i deres midte i Paulus’ og Barnabas’ personer. Den førstnævnte troede var Merkur; for Paulus var aktiv, alvorlig, hurtig og veltalende i sine advarende og formanende ord. Barnabas troede de var Jupiter, gudernes fader, på grund af hans ærværdige udseende, hans ophøjede optræden, og den mildhed og godgørenhed som kunne ses i hans ansigtsudtryk. ret

(20)  Nyhederne om krøblingens mirakuløse helbredelse kunne hurtigt høres ud over hele det område, indtil det vækkede en spænding i almindelighed, og præsterne fra gudernes tempel forberedte sig på at give apostlene ære, som besøgende fra himlens sale, til at ofre dyr til dem, og bringe offerkranse og dyrebare ting. Apostlene hade søgt tilflugt og hvile i en privat bolig, da de blev opmærksom på lyden af musik, og begejstrede råb i den overmådelige forsamling, som var kommet til husets dør, hvor de var i. ret

(21)  Når disse Guds tjenere forvissede sig om årsagen til dette besøg og den medfølgende spænding, blev de fyldt med harme og gru. De rev deres klæder i stykker, og skyndte sig ud i folkeskaren for at forhindre flere ting. Paulus talte med en højt hævet stemme, der overgik hele forsamlingens larm, og krævede deres opmærksomhed; og idet tumulten pludseligt dæmpede sig, spurgte han: — ret

(21)  »Mænd, hvad er det dog, I gør? Vi er også mennesker under samme kår som I, og vi forkynder evangeliet om, at I skal vende jer fra disse tomme afguder til den levende Gud, som har skabt himmelen og jorden og havet og alt, hvad deri er. Han har i de forbigangne tider ladet alle hedningerne vandre deres egne veje. Dog lod ham sig ikke uden vidnesbyrd, idet han viste jer velgerninger, gav jer regn og frugtbare tider fra himmelen og mættede jer med føde og fyldte jeres hjerter med glæde.« ret

(21)  Folk lyttede til Paulus ord i tydelig irritation. Deres overtro og iver havde været så stor for apostlene at de ikke ville indrømme deres vildfarelse, og ikke få indfriet deres forventninger og fortsæt. På trods af apostlenes tydelig afvisning at guddommelighed blev tilskrevet dem af hedningene, og Paulus gjorde mesterlige anstrengelser for at lede deres tanker til den sande Gud, som eneste der var tilbedelse værdigt, var det stadig vanskeligt at vende dem bort fra deres fortsæt. ret

(22)  De mente at de havde set den mirakuløse kraft udført af apostlene, med deres egne øjne; at de havde set en krøbling, som aldrig før havde brugt sine ben, sprang rundt og glædede sig fuldkommen rask og med kræfter, ved de forunderlige kræfter disse fremmede besad. Men efter megen overtalelse fra Paulus’ side, og forklaring om apostlenes sande mission, blev folk modvilligt ført til at opgive deres hensigt. De var alligevel ikke tilfredse, og førte offerdyrerne bort i stor skuffelse, da deres traditioner hvor guddommelige væsener besøger jorden, ikke kunne bestyrkes, ved dette eksempel på deres glæde, ved at give dem særlige gaver, som ville ophøje dem og deres religion efter verdens agtelse. ret

(22)  Og nu kom en besynderlig forandring over det vægelsindede og oprørte folk, fordi deres tro ikke blev forankret på den sande Gud. Antiokias modstræbende jøder, som havde drevet apostlene fra den kyst egn, gik sammen med visse jøder i Ikonium, og efterfulgte apostlenes spor. Dette mirakel der blev udført på krøblingen, og dets virkning på dem, der var vidne til det, oprørte deres skinsyge, førte dem frem til apostlenes arbejdsfelt, og tillagde værket deres falske udlægning. De fornægtede at Gud havde del i det, og hævdede at det blev udført gennem dæmoner som disse mennesker tjente. ret

(22)  Den samme klasse havde tidligere anklaget Frelseren for at uddrive djævle ved magten fra djævlenes fyrste; de hade erklæret ham for en bedrager; og nu hjemsøgte de hans apostle med den samme afsindige forbitrelse. Ved hjælp af falsknerier indgød de den samme bitterhedsånd i Lystras folk som de selv var påvirket af. De hævdede at kende godt til Paulus’ og Barnabas’ historie, og således fremstille deres karakter og arbejde forkert så de hedenske afgudsdyrkere, som var ved at tilbede apostlene som guddommelige væsener, nu betragtede dem som værre end mordere, og hvem som helt ville skaffe dem af vejen af verden, ville gøre Gud og menneskene en god tjeneste. ret

(23)  Dem som troede og lærte sandhederne i Guds ord i disse dage vil møde lignende modstand fra samvittighedsløse personer, som ikke vil acceptere sandheden, og som ikke tøver med at komme med udflugter, og endog udsprede de mest blændende falsknerier for at ødelægge indflydelsen og hegne op om deres vej som Gud har udsendt med et advarselsbudskab til verden. Medens en klasse laver falsknerierne og omdeler dem, er en anden klasse så forblændet af Satans bedrag, at de modtager dem som sandhedens ord. De er i ærkefjendens snare, medens de bilder sig selv ind at de er Guds børn. "Derfor sender Gud over dem en vildførende magt så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden." ret

(23)  Den skuffelse som afgudsdyrkerne fik ved at ikke få lov til at ofre til apostlene, fik dem til at vende sig imod disse Guds tjenere, med en iver som var næsten lige så stor som den entusiasme de hyldede dem som guder med. De skinsyge jøder tøvede ikke med at udnytte dette hedenske folks overtro og naivitet til at gennemføre deres grusomme planer. De ansporede dem til at angribe apostlene med magt; og de pålagde dem at Paulus ikke fik anledning til at tale, og hvis han fik lov til det ville han fortrylle folk. ret

(24)  Lystras folk fór på apostlene med stor hæftighed og raseri. De slyngede voldsomt med stene; og Paulus følte forslået mishandlet og forsulten at enden var kommet. Stefanus martyrium kom livagtigt frem for ham, og den grusomme del han gjorde ved den anledning. Han faldt tilsyneladende død til jorden, og den rasende hob slæbte hans ufølsomme krop igennem byens gader, og kastede den under murerne. Apostlene nævner denne begivenhed i en opremsning af hans lidelser for sandhedens skyld: "Tre gange er jeg blevet pisket, én gang stenet, tre gange har jeg lidt skibbrud, et døgn har jeg tilbragt på dybet; ofte på rejser, i farer på floder, i farer blandt røvere, i farer fra landsmænd, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på havet, i farer blandt falske brødre." ret

(24)  Disciplene stod omkring Paulus’ legeme, og begræd ham, da de troede at han var død, skønt han pludselig løftede sit hoved, og rejste sig op på hans fødder med Guds pris på hans læber. For disciplene virkede dette som en genopstandelse fra den døde, et Guds mirakel for at bevare hans trofaste tjeners liv. De jublede med uudsigelig glæde over hans genopstandelse, og priste Gud med fornyet tro på den lære apostlene forkyndte. ret

(25)  Disse disciple var nylig blevet omvendt til troen gennem Paulus lære, og han stod fast, uanset jødernes forkerte fremstillinger og ondsindede forfølgelse. I virkeligheden havde disse onde menneskers afsindige modstand blot befæstet disse helligede brødres tro på Kristus; og Paulus genopstandelse til livet, virket som Guds segl på deres tro. ret

(25)  Timotius var blevet omvendt gennem Paulus’ forkyndertjeneste, og var øjenvidne til apostlens lidelser ved den anledning. Han stod ved hans tilsyneladende døde legeme, og så ham rejse sig op, forslået og dækket af blod, uden at klage eller jammer over sine læber, men i pris til Jesus Kristus, at han fik lov til at lide for hans navn. I et af Paulus breve til Timotius, henviser han til sin personlige kendskab til denne begivenhed. Timotius blev den mest betydningsfulde hjælp for Paulus og menigheden. Han var apostlens trofaste ledsager i hans trængsler og hans glæder. Timotius far var græker, men hans moder var jøde, og han var blevet grundigt undervist i den jødiske religion. ret

næste kapitel