Tilbage

Paulus og Silas’ fængsling

(35)   Efter en tid besøgte Paulus igen Lystra, hvor hedningene havde hilst ham som en gud; hvor modstræbende jøder havde fulgt efter ham, og ved falsknerier og forkerte fremstillinger havde vendt folkets ærbødighed til hån, foragt og besluttet sig for at dræbe ham. Alligevel finder vi ham atter på det sted han før var i fare, om hans arbejde havde båret frugt der. ret

(35)  Han fandt at de nyomvendte til Kristus ikke var blevet skræmt af den voldsomme forfølgelse af apostlene; men derimod befæstet i troen, troede at Kristi rige ville kunne nås ved trængsler og lidelser. ret

(36)  Paulus fandt at Timotius var tæt forbundet til ham med den kristne enigheds bånd. Dette menneske har været instrueret i de Hellige skrifter fra sin barndom, og opdraget til at strengt religiøst liv. Han var vidne til Paulus lidelser under hans tidligere besøg i Lystra, og båndene for den kristne forståelse havde knyttet hans hjerte fast til apostlens. Paulus mente der for at det var bedst at tage Timotius med sig, til at hjælpe sig i hans arbejde. ret

(36)  Paulus yderst stærke advarsel viste sig i denne handling. Han havde afvist Markus ledsagelse, fordi han ikke trude stole på ham i en nødsituation. Men hos Timotius så han én som påskønnede præstearbejdet til fulde, som respekterede hans stilling, og blev ikke forfærdet over udsigten til lidelse og forfølgelse. Dog turde han ikke antage Timotius, en uprøvet ung mand, uden at forhøre ham indgående om hans liv og karakter. Efter have forvisset sig helt om disse punkter, antog Paulus Timotius som sin medarbejder og søn i evangeliet. ret

(36)  Paulus fik, med sin usædvanlige gode dømmekraft, Timotius til at blive omskåret; ikke fordi at Gud forlagte det, men for at få det ud af jødernes hoveder, at Timotius tjeneste var en forhindring. Paulus skulle arbejde fra sted til sted i synagogerne, og forkynde Kristus der. Hvis hans ledsager skulle kendes som en uomskåret hedning, ville begges arbejde forhindres af folks fordomme og blinde tro. Over alt mødte apostlen en storm af forfølgelse. Han ønskede at bringe jøderne til kristendommen, og forsøgte, så vidt det var efter troen, at fjerne al påskud for modstand. Alligevel gav han efter for de jødiske fordomme, erklærede han i sin lære at omskærelse eller ikke omskærelse ikke gør noget, men Kristi evangelium var alt. ret

(37)   I Filippi, Tyatiras by, hørte Lydia apostlene, og hendes hjerte var åben for at modtage Sandheden. Hun og hendes hjem blev omvendt og døbt, og hun bad apostlene indtrængende om at gøre hendes hus til deres hjem. ret

(37)  Da de dag efter dag gik ud til deres andagter, fulgte en kvinde med en spådomsånd i sig med dem og råbte: "Disse mænd er den allerhøjeste Guds tjenere, som viser os frelsens vej." Denne kvinde var en særlig agent for Satan; og idet djælvelene blev trængt på grund af Kristi nærhed, blev den onde ånd som var i hende, vanskelig at behage i apostlenes nærvær. Satan vidste at hans rige var angrebet, og modsatte sig Guds tjeneres arbejde. Denne kvindes anbefaling var en skade for sagen, og forviklede folks tanker fra de sandheder der blev præsenteret for dem, og kastede dårligt ry over arbejdet, ved at få folk til at tro de mænd, der talte med Guds Ånd og kraft, var påvirket af den samme ånd som denne sataniske agent. ret

(37)  Apostlene holdt denne modstand ud i flere dage; så befalede Paulus under Guds Ånds inspiration den onde ånd at forlade kvinden. Således blev Satan imødekommet og irettesat. Kvindens umiddelbare og vedvarende tavshed bevidnede at apostlene var Guds tjenere, og at dæmonen havde anerkendt dem til at være sådan, og hade adlydt deres bud. Da kvinden fik fordrevet djævelens ånd, og blev sig selv igen, blev hendes herrer foruroliget over deres kraft. De så at alt håb om at få penge af hendes spådomme og sandsigere var til slut, og indså at, hvis apostlene fik lov til at fortsætte deres arbejde, ville deres egen indkomstkilde snart blive afskåret. ret

(38)  Et mægtigt skrig rejste sig imod Guds tjenere, for mange var interesseret i at få penge fra sataniske bedrag. De bragte apostlene frem for byfogederne med anklagen at »Disse mænd volder uro i vor by; de er jøder og forkynder skikke, som det ikke er tilladt os at antage eller følge, eftersom vi er romere.« ret

(38)  Satan oprørte et raseri iblandt folk. Bandeånden var fremherskende, og blev anerkendt af myndighederne, som med deres officielle hænder, rev klæderne af apostlene, og befalede dem at blive pisket. "Efter at de havde tildelt dem en mængde slag, kastede de dem i fængsel og bød fangevogteren at holde dem sikkert bevogtede. Da han havde fået denne befaling, kastede han dem i det inderste fangerum og spændte deres fødder fast i blokken." ret

(38)  Apostlene blev efterladt i en meget pinefuld tilstand. Deres sønderrevne og blødende rygge var i kontakt med det rå stengulv, medens deres fødder blev hævet og bundet fast i stokkene. I denne unaturlige position led de enorme pinsler; alligevel knurrede og beklagede de sig ikke, men samtalede med hinanden og priste Gud med taknemmelige hjerter at de var fundet værdige til at lide skam for hans dyrebare navn. Paulus blev mindet om den forfølgelse han havde været middel til, i sin indsamling af Kristi disciple, og han var inderlig taknemmelig over at hans øjne var blevet åbnet til at se, og hans hjerte til at mærke sandhederne i Guds Søns evangelium, og at han havde fået lov til at forkynde den lære som han tidligere havde foragtet. ret

(39)  I det bælgravende mørke og fangehullets isolation, bad Paulus og Silas, og sang prisende sange til Gud. Med forbavselse hørte de andre fanger bønnens og prisens røst komme fra det indre fængsel. De havde vænnet sig til at høre skrig og klage, forbandelse og sværgelse bryde fængslets tavshed om natten; men de havde aldrig før hørt bønnen og prisens ord stige ud fra den mørke celle. Vagterne og fangerne forundredes over hvem disse mænd var, som kolde, sultne og toturerede, stadig kunne glæde sig, og samtale muntert med hinanden. ret

(39)  I mellemtiden var byfogederne vendt tilbage til deres hjem og lykønskede sig selv over at have slået et oprør ned, med deres hurtige og beslutsomme metoder. Men på deres vej hjem hørte de mere fyldestgørende om karakteren af de menneskers arbejde, som de havde dømt til pisk og fængsel. De så også den kvinde som var blevet befriet fra satanisk indflydelse, og som var blevet et meget vanskeligt problem for dem. De var tydeligvis blevet slået af forandringen i hendes fatning og adfærd. Hun var blevet stille, fredfuld og havde sit rette sindelag. De blev selv opbragte da de opdagede at de sandsynligvis havde straffet to uskyldige mænd med hårde straffe med romersk lov, imod de mest kriminelle. De besluttede at de om morgnen ville beordre dem løsladt i hemmelighed, og føres sikkert fra byen, uden at folkemængden var voldelig. ret

(40)  Men så længe mennesker var grusomme og hævngerrige, eller forbryderisk forsømmer de alvorlige ansvar der ligger på dem, havde Gud ikke glemt at være sine lidende tjenere nådige. En engel blev sendt fra Himlen for at løslade apostlene. Da han nærmede sig det romerske fængsel skælvede jorden under hans fødder, hele byen blev rystet ved jordskælvet, og fængselsmurerne vaklede som siv i vinden. De tungt boltrede døre fløj op, og kæder og lænker faldt fra enhver fanges hænder og fødder. ret

(40)  Med forbavselse havde fangevogteren hørt de fængslede apostles sang. og bønner. Da de blev ført ind, havde han set deres opsvulmede og blødende sår, og han havde selv ladet deres fødder spænde fast i torturinstrumentet. Han havde forventet at høre bitter gråd, klage og forbandelse, men se! hans ører blev hilst med glad lovprisning. Han faldt i søvn med disse toner i sine ører; men blev vækket af jordskælvet, og de vaklende fængselsmure. ret

(40)  Da han vågnede så han alle fængselsdøre åbne, og hans første tanke var at fangerne var flygtet. Han huskede tydelig den instruktion at fangerne natten før var blevet betroet i hans varetægt med, og han mærkede tydeligt at døden ville være straffen for hans tydelige upålidelighed. Han råbte i sin ånds bitterhed at det var bedre for ham at dø, ved sin egen hånd, end at underlægges en ubehagelig henrettelse. Han var ved at dræbe sig selv, da Paulus råbte med høj røst: "Gør ikke dig selv noget, vi er her alle." ret

(41)  Den hårdhed som fangevogteren havde behandlet apostlene på, havde ikke vækket deres bitterhed, ellers havde de givet ham lov til at begå selvmord. Men deres hjerter var fyldt med Kristi kærlighed, og de havde ikke onde tanker mod deres forfølgere. Fangevogteren lagde sin sværd fra sig, og kaldte efter noget lys. Han skyndte sig til den indre fangecelle, og faldt ned foran Paulus og Silas, og bad om deres tilgivelse. Så bragte han dem frem til den åbne gård, og spurgte dem: "Herrer, hvad skal jeg gøre for at blive frelst?" ret

(41)   Han havde skælvet fordi Guds vrede var blevet udtrykt i jordskælvet; han var parat til at dø ved sin egen hånd, af frygt for straf efter romersk lov, da han troede at fangerne var flygtet; men var alle disse ting af mindre betydning for ham, i sammenligning med den nye og fremmede æresfrygt som foruroligede ham, og hans ønske om at besidde den ro og venlighed apostlene viste under deres ekstreme lidelse og mishandling. Han så himlens lys genspejlet i deres ansigter; han vidste at Gud havde lagt sig imellem på en mirakuløs måde for at redde deres liv; og kvinden med spådomskraft kom med en særlig kraft ind i hans sind: "Disse mænd er den allerhøjeste Guds tjenere, som viser os frelsens vej." ret

(41)  Han så sin egen elendige tilstand i modsætning til disciplenes tilstand, og spurgte med dyb ydmyghed og ærbødighed dem om at vise ham livets vej. »Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus.« Og de talte Herrens ord til ham samt til alle dem, som var i hans hus." Fangevogteren vaskede da apostlenes sår, og plejede dem; og blev døbt af dem. En helliggørende indflydelse spredtes iblandt fængslets indsatte, og alles hjerter blev åbnet til at modtage de sandheder apostlene gav udtryk for. De blev også overbevist om at den levende Gud, som disse mænd tjeneste, havde løsladt dem mirakuløst fra deres trældom. ret

(42)  Indbyggerne var blevet meget forfærdede af jordskælvet. Da embedsmændene informerede byfogederne om morgnen hvad der var sket i fængslet, blev de foruroliget, og sendte betjente til at befri apostlene fra fængslet. "Men Paulus sagde til dem: »De har ladet os piske offentligt uden dom, skønt vi er romerske borgere, og kastet os i fængsel, og nu vil de jage os hemmeligt bort! Nej, lad dem selv komme og føre os ud!« ret

(42)  For at fastholde værdigheden i Kristi menighed følte Paulus og Silas at de ikke skulle underlægge sig en ulovlig optræden over for de romerske byfogeder. Apostlene var romerske borgere, og det var ulovligt at piske en romer, blot for en skamløs forbrydelse, eller berøve ham hans frihed uden en retmæssig dom. De var offentligt kastet i fængsel, og nu nægtede de at blive løsladt i hemmelighed, uden en ordentlig anerkendelse fra byfogedernes side. ret

(42)  Da dette kom frem for myndighederne, blev de foruroliget over at apostlene ville klage over deres ulovlige behandling til kejseren, og få byfogederne afsat af deres stillinger. De besøgte derfor fængslet, undskyldte apostlene for deres uretfærdige handling og grusomhed, og førte dem selv ud af fængslet, og bed dem indstændigt om at forlade byen. Således havde Herren arbejdet for sine tjenere i yderste grad. ret

(43)  Byfogederne bad dem indstændigt om at rejse, fordi de var bange for at deres indflydelse over folk, og Himlens kraft som havde lagt sig imellem for de uskyldige mænds skyld, som ulovligt var blevet pisket og fængslet. Efter de principper som Kristus havde givet, ville apostlene ikke gøre deres tilstedeværelse gældende når det ikke var ønsket. De efterkom byfogedernes anmodning, men forhastede ikke med at gå overilet. De gik glade fra fængslet til Lydias hus, hvor de mødte nyomvendte i Kristi tro, og fortalte om hele den forunderlige måde Gud havde behandlet dem på. De fortalte om deres oplevelse om natten, og samtalen med fangevogterne, og med fangerne. ret

(43)  Apostlene så at deres arbejde i Filippi ikke var forgæves. De mødte megen modstand og forfølgelse, men Forsynets indgriben var for deres skyld, og samtalen med fangevogteren og hele hans hus, udjævnede den vanrykt og lidelse som de havde lidt. I disciplenes optræden og sindstilstedeværelse så filipperne Jesu Kristi ånd og religion. Apostlene kunne have flygtet da jordskælvet åbnede deres fængselsdøre, og løsnede deres lænker; men det ville have været en anerkendelse af at de var kriminelle, som ville være en vanære for Kristi evangelium; fangevogteren ville have udsat sig selv for dødsstraf, og indflydelsen i almindelighed ville have været dårlig. Sådan som det var, kontrollerede Paulus de befriede fanger så perfekt, at ingen prøvede at flygte. ret

(44)  Filipperne kunne kun anerkende apostlenes ædelmodighed og storhed i deres optræden, især med at ikke appellere til en højere magt mod de byfogeder som havde forfulgt dem. Nyhederne om deres uretmæssige fængsling, og mirakuløse udfrielse, genlød ud over den region, og gjorde mange mennesker opmærksom på apostlene og deres tjeneste, som ellers ikke ville være nået. Kristendommen blev sat på et højere plan, og de nyomvendte i troen blev styrket meget. ret

(44)  Sådan har vi oprettelsen af Filippermenigheden under særlige omstændigheder, og dets antal vokser støt. Iblandt dem var der velhavende og indflydelsesrige mænd, hvis ædelsind og hurtige forståelse altid var på den rigtige side. De kom ofte for at hjælpe apostlene i deres pinsler og pengemæssige fornødenheder. Paulus sagde til disse brødre: " I ved det også selv, filippere! at i evangeliets første tider, da jeg var rejst fra Makedonien var I den eneste menighed, der havde regnskab med mig over »givet og modtaget«. Thi endog medens jeg var i Tessalonika, sendte I mig både én og to gange, hvad jeg trængte til." ret

(44)  Han sender også hilsener fra brødrene til kejserens hus; til embedsmændene i rigets arbejderstab som er blevet omvendte under apostlenes arbejde, og under Guds forunderlige manifestation da de blev udfriet fra fængslet. ret

næste kapitel