Tilbage

Til lederne

(45)  Hvad vil fore til fremgang
Jeg er blevet instrueret af Herren om nogle ting i forbindelse med forlagskontoret i Oakland, Cal. Jeg så at pengeforlegenheden var årsag til manges fortvivlelse, og havde tendens gøre dem modløse som bærer tunge ansvar. Der blev sendt mange bønner om Gud vil arbejde på at gøre fremgang på kontoret. Jeg fik vist at herren vil arbejde når medarbejderne vil samarbejde med Ham. Når medarbejdernes sjæle er knyttet til Kristus, vil Guds kraft vise sig blandt dem. Der har været en afgjort mangel på tro. . . . ret

(45)  Verden er oversvømmet med bøger som det var bedre at de blev opbrændt end runddelt. Bøger om den indianske krig og lignende emner, publiceres som og spredes for at tjene penge, var det bedre at de unge aldrig læste dette. Der er en satanisk fascination i sådanne bøger. Forbrydelsers grusomme hjerte-kvalmende forhold har en forheksende magt over mange unge, der får dem til at se hvad de kan gøre opmærksom på sig selv, endog ved de ondeste handlinger. Endog afskygeligheder, grusomheder og ryggesløs optræden skildres præcise historiske skrifter, har gennemsyret mange menneskers tanker, ledt dem til at begå lignende handlinger. Bøger som skildre menneskers sataniske udøvelser hengiver offentligheden til onde gerninger. Disse onde og horrible detaljer skal ikke efterleves, og ingen der tror sandheden for denne tid, skal være med til at bevare erindringen om dem. . . . . ret

(46)  Der er en anden klasse af bøger – kærlighedshistorier og intetsigende eventyrer – som er en forbandelse for enhver der læser dem, og dette selvom forfatteren prøver at give en god moral. Religiøse læresætninger indvæves ofte over alt i disse bøger; men i det fleste tilfælde, er Satan iklædt en engels klæder for at bedrage og forlokke den uforsigtige. Sindet påvirkes i stor grad af hvad det får sin føde af. Ham der læser betydningsløse og opirrende eventyrer er uegnede for de pligter der ligger foran dem. De lever et uvirkeligt liv, og har intet ønske om at søge Skrifterne, og få føde af den himmelske manna. Det tankesind der behøver styrke svækkes i stedet for, og mister sin styrke til at tænke over store problemer, som har med Kristi mission og arbejde at gøre, frelsesplanen. Disse emner vil befæste sindet, vække (awaken) fantasien, og optænde det største ønske for at vinde sejr ligesom Kristus vandt sejr. ret

(46)  De unge må give sig i agt for hvad de læser, såvel som hvad de hører. Jeg er blevet vist at de udsættes den største fare, ved fordærv af upassende læsning. Kunne en stor del af de bøger der udgives blive brændt, ville en plage tilbageholdes, som gør et frygteligt arbejde på menneskers sind og fordærvende hjerter. Satan søger hele tiden at lede både unge og de mere modne til at beundre disse intetsigende historier. Ingen er så befæstet i de rigtige principper, så sikret fra fristelse, at de kan føle sig sikre, og tror at ingen behøver at være bekymret for dem. Læg denne unyttige læsning resolut fra dig, som ikke giver dig større åndelighed, men vil introducere dine tanker for følelser, som fanger fantasien, så at du tænker mindre om Jesus, og dvæler mindre ved Hans dyrebare lektier. . . . . ret

(47)  Kontoret bør betragtes som en skole der uddanner medarbejdere. Der er behov for personligt arbejde for at de kan opløfte alt der udgør en ædel karakter. Mange af de unges sind sår allerede ondskabens frø ud, som er ved at springe ud i liv og give en overmådelig høst. Bestræb jer for at indplante rene principper i sjælen. Opmuntre de unge til at læge den værdifulde kundskab på sinde. Lad det som er godt optage sjælen og kontrollere dens kræfter, giv ikke plads for lave og fornedrende udsvævelser. Lad fromhedens og helliggørelsens standard blive ophøjet. . . . . ret

(47)  Det trofaste eksempels magt
Dem som har ansvarsbetyngede stillinger kan ved et gudfrygtigt eksempel fastholde en ophøjet karakter på kontoret. Der pådrages skyld hvis dette ikke sker, og er upålidelige forvaltere, dadelværdig over for himmelske forstandsvæsener, som venter på at samarbejde med menneskeagenter for at frelse sjæle. Kristne skal skinne som lys midt i verdens moralmørke. De skal være Kristi repræsentanter, forbillede for alle som kommer inden for deres indflydelseskreds. De formanes til troskab, og til de højeste mål for fromhed. Guds ord er tydeligt på dette punkt: “Alt skal I gøre uden knurren og betænkeligheder, for at I må blive ulastelige og uden svig, Guds dadelfrie børn midt i en vanartet og forvildet slægt, hvor I skinner som himmellys i verden, medens I holder fast ved livets ord.” Vi skal med vore egne liv bringe verden en illustration på sandhedens hellige karakter som vi bekender at tro. Dette har ikke mange gjort som er knyttet til kontoret. En uvirksom mand der har en betroet stilling på vore institutioner vil gøre dårligt indtryk på sandheden. ”På deres frugter skal I kende dem.” Verdens lys skal skinne sådan at mennesker ledes til at forherlige vor Fader der er i himlen, når de ser deres gode gerninger. Hvor frygteligt er det for enhver der bærer Hans navn, at give verden, gennem en mangelfuld karakter, et fordrejet billede af Kristus! De er hele tiden anstødsstene. . . . ret

(48)  Der er dem som går ind i embedsarbejdet som ikke har en levende forbindelse med Kristus. Argumenter, formaninger, irettesættelser og rettelser i retfærdighed, enhver betragtning tilskynder dem til at nå en højere standard, behandles med kold ligegyldighed eller med tavs foragt og vedholdende modstand. De kender ikke noget til hjertets helligelse. De er helliggjort; deres tankegang er blevet så fornedret af deres egen handlemåde at de ikke kan forandre sig. De ha ringen kærlighed for andre end dem selv. Skal denne tilstand fortsætte? . . . . ret

(49)  Sparsommelighed og have gæld
Det er rigtigt at forlagshuset har fået midler til at støtte værkets grene på fjerntliggende marker, og har hjulpet til at fore andre virksomheder. Dette er godt. Der er ikke blevet gjort for meget. Herren ser det hele. Men ud fra det lys Han har givet mig, bør der gores alt for at være fri for gæld. Denne tunge gældsbyrde fortærer forlagshusets liv. ret

(49)  Resultatet af uselviskhed og opofrelse
Hvis alle vil gå uselvisk til arbejdet, med øjnene kun rettet på Guds ære, ydmyge deres hjerter og angre deres synder, vil Gud arbejde for deres skyld. Sjæle vil blive omvendte, og medarbejdernes fromhed og helligelse vil de ikke-troende kunne mærke. Den eneste sikkerhed mod fiasko er i den fuldstændige overgivelse til Gud, daglig søge Hans råd i alle ting, holde lyset brændende, og daglig genspejle dens klare stråler til andre. ret

(49)  Lad en dyb og gennemgribende reform finde sted på kontoret. Lad der kunne ses en selvopofrelse. Bruge jeres midler med omhu. Opelske sparsommelighed. Handle ikke mod Kristus so mom I troede den upålidelige tjeners onde anklager: ”Jeg havde lært dig at kende som en hård mand, der høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte.” Idet I ser på Golgats kors, så spørg: ”Hvordan kan jeg arbejde for Mesteren?” Regn ikke på hvor lidt du kan gøre for at nå den allerlaveste standard, men stå op og gribe den fylde der er i Kristus, så I kan gøre meget for Ham. ret

(50)  Medarbejdere som ikke er flittige og trofaste gør uberegnelig skade; de sætter et eksempel for andre. Der er dem på kontoret som giver helhjertet og glædelig tjeneste; men vil syren ikke påvirke dem? Skal Kontoret efterlades uden et oprigtigt eksempel på kristen troskab? Når mennesker der påberåber at være Kristi repræsentanter, åbenbarer at de er uomvendte, de har fornedrede, grove, selviske og urene karaktertræk, bør de skilles bort fra kontoret, for deres moralske kræfter er så forvanskede og svækkede at de ikke er til at stole på. Jeg ved ikke hvad jeg kan sige for at vække dem op. Vil disse skildvagter der sover på deres post vågne op af deres åndelige slummer, og komme under Guds Ånds livgivende indflydelse? Vil de fortsætte med at forråde den betroede tillid, eller vil de blive missionærer for Mesteren? ret

(50)  Ord til de trofaste
Der er dem som er knyttet til kontoret hvis hjerter er bundet til arbejde. De ser mange ting som ikke er som de burde være, men ved ikke hvordan de skal gøre for at rette op på disse onder. De smertes over at se mange, der bekender sandheden og går på vildspor. Alle disse sender Herren irettesættelser og advarsler til; den trange og smalle vej der fører til livet, og den herlige løn, udpeges, og den kristne karakters perfekte standard fremholdes for dem. Selvom nogle er så fremmedgjorte over for Gud at de ikke genkender Hans røst. Gennem en fremmed forelskede fører dem ud på deres hjertehårdhed til at kæmpe imod Guds Ånds manifestationer, så lad ikke dem som kæmper alvorligt for at gøre Guds arbejde og vilje blive modløse. Lad enhver arbejde alvorligt, bønneligt og fremholde sin fakkel i sine hænder, sprede lys på villige og uvillige øjne. Når de får deres ordre fra himlen er de sande og trofaste, repræsenterer Kristi medlidenhed i alle ting. ret

(51)  Det pålidelige religiøse liv, den hellige omvendelse, den usvigelige renhed i alle forretninger, den aktive og næstekærlige ånd, det guddommelige eksempel, er det medium som lyset overføres til verden på, og ikke-troendes hjerter og samvittighed overbevises. Herren vil arbejde genne Sine menneskeagenter hvis de vil samarbejde med Ham. . . ret

(51)  Måtte Herren velsigne jer alle med visdom og nåde og Hans fred, er min bøn.
North Fitzroy, Victoria, december, 1891. ret

næste kapitel