Tilbage

Særlige vidnesbyrd om kolportage af bogen “Kristi lignelser”

(1)  I det guddommelige forsyn, er der særlige perioder hvor vi må rejse os op for at besvare Guds kald og gøre brug af vore midler, vor tid, vor forstand, hele vort liv, legeme, sjæl og ånd, for at opfylde hans krav med alle vore evner. Sådan er det lige nu. Guds sag står på spil. Hans institutioner er i fare, og på grund af den frygtelige gældsbyrde som de kæmper med, forhindres arbejdet på alle sider. Lige nu, i vor stor nød, har Gud bane vej gennem vanskelighederne, og indbyder os til at samarbejde med ham, for at udføre dette formål. Det er hans plan at bogen ”Kristi lignelser,” skal gives til at hjælpe vore skoler, og han kalder os alle, som elsker sandheden, at gøre deres del og lægge denne bog frem for verden. Heri prøver han sit folk og sine institutioner, for at se om de vil arbejde sammen og være af samme sind i selvfornægtelse og selvopofrelse. ret

(1)  Vi må blive mænd og kvinder til Guds rigtige øjeblik, for der er store ansvar og muligheder inden for alles rækkevidde som står indskrevet under Kristi banner til livets tjeneste. Det er Guds plan at vi skal forherlige ham ved at bruge alle evnerne som er hans. Her gælder det hans tjeneste som det første i vor tilværelse. Han ønsker at vi skal arbejde med alle vore kundskaber og kræfter for at gennemføre det mål som han har givet os livet til. Lige nu må der gøres et afgjort arbejde for at udrette Guds plan. Lige nu må ethvert økseslag tælle for Mesteren, når vi sælger bogen “Kristi lignelser.” Gud ønsker at hans folk skal få en livskraft til at arbejde som aldrig før både for deres eget bedste og for opbyggelsen af hans sag. Det arbejde som han kalder dem til at gøre vil blive til velsignelse for dem. Deres hjerter vil blive mildere, deres tanker mere åndelige, deres tjeneste mere Kristus lig; for tjenende engle vil være omkring dem. Dem som ikke mærker det nødvendige i at gøre det arbejde ordentligt, og alvorligt, men som giver udtryk for vantro og kritiserer, vil miste den fred og glæde der kommer af at gennemføre Guds hensigter. ret

(2)  Lad alle være besindige; for det er en alvorlig og højtidelig ting at leve. Vore liv tilhører ikke os selv; vi holdes oppe ved Guds kraft, og Jesus ønsker at leve sit liv i os, udvikle vor karakter. Nu er der en anledning som Guds folk ikke kan tillade sig at miste. Gud kalder os til handling, så vore uddannelsesinstitutioner kan blive fri for gæld. Lad Guds plan udvirkes efter hans egen orden. Det meste af dette må gøres til Herrens mulighed. Prædikanterne i vore menigheder, konferensformænd må vågne op. Enhver menighed må stå op og gøre alt hvad de har kræfter til. Enhver familie og enkeltperson må hellige sig selv til Gud, og tage ondskabens surdej ud af deres hjerter, ud af deres hjem, og ud af deres menighed. Lad børn gøre en del. Alle må arbejde sammen; ingen anledninger må gå til spilde. Vi må gøre vort bedste i denne tid for at kunne give Gud vort offer, og gennemføre hans specifikke vilje, og derved få anledning til at være vidne for ham og hans sandhed, i en mørk verden. Alle må gøre det muligt for sig, at sætte sig selv der hvor de visselig vil få svar på deres bønner; for Kristus siger: ”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, skal I kunne bede om hvad I vil, og I skal få det.” ret

(3)  Der er brug for smerteudholdende møje fra dem som har byrde for dette arbejde; der må undervises, så medarbejderne kan mærke værkets vigtighed, og så alle må værne om en selvfornægtende og selvopofrende ånd for hvert skridt, ofre som ingen af Kristi efterfølgere kan gøre, fordi de aldrig har haft den position som han har haft. Han var den mest ophøjede i de himmelske sale; men han lagde al sin herlighed til side, og kom til denne jord for at lide for syndere. ret

(3)  Med al den selvornægtelse og selvopofrelse der forlanges af os i dette arbejde, midt i alle de ubehagelige ting vi kommer ud for, skal vi altid tænke over at vi bærer åg sammen med Kristus, har del med ham i hans venlige overbærende, selvfornægtende og selvopofrende ånd. Denne ånd vil åbne vejen for os, og give os succes i arbejdet, fordi Kristus er vor anbefaling til folk. Hvis vi møder vanskeligheder i vort arbejde, så må vi se på ham som er vor tros Ophavsmand og Fuldender. Så vil det ikke mislykkes eller vi mister modet; vi skal klare vanskelighederne som gode soldater af Jesus Kristus. ret

(3)  Når der hele tiden soles på Gud, selvfornægtelsen praktiseres hele tiden, så vil medarbejderne ikke kunne holdes så nemt tilbage; for de vil huske at der er sjæle alle steder, som Herren har brug for, og som djævelen søger efter, så han kan binde dem til sit syndens slaveri, til at vanrøgte Guds lov. Herren Jesus der står ved siden af kolportørerne er mesterarbejderen; Helligånden arbejder med dem, og giver netop de aftryk som de behøver. ret

(4)  I bibelen læser vi: “Vær ikke lunkne i jeres iver; vær brændende i ånden; tjen Herren.” Alle grene i Guds værk er det flittige arbejde værdigt, men intet fortjener mere end arbejdet i denne tid. Ingen arbejder med forventning om løn i dette liv, men med sine øjne fæstnet på prisen for enden af væddeløbet. Nu er der brug for mænd og kvinder som er ligeså pligtopfyldende som kompasnålen er, - mænd og kvinder som vil arbejde uden at deres vej er glattet ud, og alle forhindringer er fjernet. Hvis vi søger Herren og bliver omvendte; hvis vi efter eget valg bliver frie og glade i Gud; hvis vi reagerer på hans nådige kald med glad hjerteiver, bærer Kristi åg, som er i lydighed og tjeneste, så vil vore vanskeligheder fjernes, og vor knurren forties, og mange af de spørgsmål der stilles vil besvares. ret

(4)  Jeg er meget glad for at der udvises meget harmonisk arbejde for at gennemføre dette mål af Gud, og få det meste ud af hans forsyn. Men lad ingen blive trætte af at gøre godt, for vi skal springe over i rette tid for at ikke afmægtige. Mine brødre, lad os have tro på Gud, og efter at vi, ved helliggjort kraft og megen bøn, har gjort alt hvad vi kan i dette arbejde for vore skoler, skal vi se Guds herlighed. Når trængslen er sket fyldest, vil der komme et velsignet resultat. ret

(4)  Når vi udfører dette arbejde, vil der erkendes en firefoldig velsignelse, - en velsignelse til vore skoler, til verden, til kirken og til os selv. Når der samles midler til at hjælpe skolerne, skal vi så sandhedens frø i mange sjæle som vi modtage det, og vil helliggøres ved det. Ligger vore menigheders medlemmer selvopofrende anstrengelser i det, vil det forene dem, så de kan helliggøres ved legeme, sjæl og ånd, som kar til ære, forberedt til at modtage den Helligånd som Gud vil tildele. Dem som vil søge at gøre Guds vilje, ligger alle talenter ud til bedst fordel, vil blive kloge på at arbejde for Guds rige. De vil lære lektier af største betydning for dem, og de vil mørke den højeste lykke til det rationelle tankesind. Forstandens fred, nåde og kraft vil blive givet dem. ret

(5)  Dette er resultaterne som visselig vil komme hvis vi opfylder Guds hensigt. Lad os alle da være trofaste i dette arbejde. Lad os gøre vort bedste for at lægge denne bog frem for folk. Lad os gennemføre dette arbejde uden at vige tilbage, i Herrens navn. Hans plan må forsvares, og når dette er fuldført, vil Gud vise hvad der er det næste.
Mrs. E. G. White ret