Tilbage

Nu tages der afgjorte skridt

(36)  St. Helena, Cal.,
oktober, 1903.
Gud har ladet fremstillingen af det gode og det ondes kombination i "Living Temple" afsløre de farer der truer os. Han har ladet dette arbejde fremføre så sindrigt for at der skal kunne udvikles noget, og at det kan ses i hvad mennesker kan gøre med menneskesind, når han har opnået deres betroelse som læge. Gud har ladet den nuværende krise være øjenåbner for dem, der ønsker at kende sandheden. Han vil have at Hans folk forstår hvilke lægter fjendens sofisteri og påfund fører til. ret

(36)  Mennesker har givet vore ledende læger en tillid som tilkommer Gud alene, og han har fået lov at vise hvad selvophøjelse vil lede mennesker til at gøre. Videnskabelige, og spiritualistiske indstillinger, viser Skaberen som essentiel der gennemtrænger hele naturen, og er blevet givet til vort folk, og er blevet modtaget nogle, som har haft lang erfaring med at undervise i Guds ord. Følgerne af dette lumske påfund vil bryde ud igen og igen. Der er mange som der er gjort meget for, og udfrier dem fra dette besnærende bedrageri. ret

(36)  Jeg er nu bemyndiget til at sige at tidspunktet er kommet til at handle beslutsomt. Den udvikling der ses i Guds sag ligner udviklingen hvor Balak fik Israel til at synde lige før de indtog det forjættede land. Hvor farligt er det at ophøje mennesker sådan at han bliver forvirret, og forvirrer andre om de sandheder som Herren har givet sit folk de sidste halvtreds år. ret

(37)  Få kan se betydningen af det nuværende frafald. Men Herren har løftet sløret og har vist mig dens betydning, og resultatet at det om det for lov at fortsætte. Nu må vi opløfte vore stemmer i advarsel. Ville vort folk anerkende Gud som en yderliggående hersker, ellers vil de vælge vildledende argumenter og synspunkter, som udvikles til fulde, så gøres Han da til intet, for dem som accepterer dette? ret

(37)  Disse ord blev talt til i nattestunden. Holdningen i "Living Tempel" om Guds personlighed har mange mennesker taget imod, som har en lang erfaring i sandheden. Når disse mennesker indvilger i at spise af frugten fra kundskabens træ mellem godt og ondt, skal vi ikke længere betragte emnet som en noget der skal behandles med største finhed. Om dem som vi mener har en sund tro ikke har kunne se den besnærende og dødelige indflydelse i denne onde videnskab, burde forurolige os som intet andet har foruroliget os. ret

(37)  Det er noget som kan behandles som en lille sag at mennesker som har fået så meget lys, og så klare beviser, for den sandheds ægthed som vi fremholder, burde ikke kunne rokkes, og lede til at antage sprititualistiske teorier om Guds personlighed. Disse læresætninger følges i deres logiske konklusion, bortfejer hele den kristne husholdning. De vurderer det lys at Kristus kom fra himlen for at give Johannes, at give til Sit folk som ingen ting. De lærer at scenerierne lige foran os ikke er vigtige nok til særlig opmærksomhed. De sætter den himmelske oprindelige sandhed ud af virkning, og berøver Guds folk deres tidligere erfaring, og giver dem i stedet for en falsk videnskab. ret

(38)  I den sidste nat, har jeg fået vist mere tydeligt end nogensinde, før at disse holdninger blev betragtet af nogen som store sandheder, der skal indføres og gøre fremtrædende for nutiden. Jeg fik vist en platform, støttet af solidt tømmer, Guds ords sandheder. Nogen med højt ansvar for sundhedsarbejdet ledte dette menneske og dette menneske til at løsne tømmeret der holdt denne platform. Så hørte jeg en røst sige? Hvordan kan de være tavse? Dette fundament blev bygget af Mesterabejderen, og vil stå storm og fristelser. Vil de lade dette menneske bringe læresætninger som fornægter Guds folks tidligere erfaring? Tiden er kommet til at handle beslutsomt" ret

(38)  Jeg blev instrueret til at kalde vore læger og prædikanter til et fast ståsted for sandheden. Vi lader ikke ateistiske, spiritualistiske læresætninger komme frem for vore unge. Gud har ledt os i fortiden, giver os sandhed, evig sandhed. Ved denne sandhed skal vi stå. Nogle af lederne i lægemisisonsarbejdet er blevet bedraget, og hvis de fortsætter med at fremholde fanatiske spiritistiske idéer, vil de få mange til at tro at den platform vi står på de sidste halvtreds år er blevet revet ned. Nu behøver disse mænd at se med slavede øjne, med klar åndelig syn, uagtet hvad andre kan, at "Guds fundament står sikkert," og "Herren kender dem som Sine." ret

(38)  Laodikæamenighedens budskab kommer til os på dette tidspunkt med en særlig betydning. Læs det, og bed Gud om at vise jer dens betydning. Tak Gud for at Han stadig sender os nådesbudskaber. Dem som accepterer teorier om Gud, at Gud har indført i "Levende Tempel" er i fare for at til sidst ledes til at se hele bibelen som en fiktion; for disse teorier sætter Guds tydelige ord ud af kraft. ret

(39)  Fristeren arbejder på at samle så store skare som muligt i Battle Creek, håber på at de vil tage imod fra Gud og hans Værk, og derved har det indtryk som Gud vil have at deres sind skal have, dem som involverer sig i lægemissionsarbejde i evangelietjenesten, at dette indtryk ikke får virkning. Gud afskyr at forfængelige ord bliver fordøjet, som de siger som er knyttet til sanatoriet. Guds domme har hjemsøgt Battle Creek, og disse domme kalder mere på ydmyghed end det stolte pral og selvophøjelse. ret

(39)  Den himmelske budbringer vendte sig til dem der bekendte at være sundhedsmissionærere, og sagde: "Hvordan kan I lade jer selv lede blindt? Hvordan kan i fremstille jeres navn så forkert som I gør? I har jeres bibler. Hvorfor har I ikke ræsoneret fra årsag til virkning? I har accepteret teorier som har ledt jer bort fra de sandheder som skal give syvendedags adventisterne deres karakterpræg. Jeres leder har flyttet tømmerets fundament, et for et, og hans ræssonering vil hurtig efterlade os uden et sikkert fundament for vor tro. Han har ikke givet agt på de vidnesbyrd som Gud gennem Sin Ånd har givet. Bibelens bøger med den vigtigste belæring, ignoreres fordi de siger så meget om en personlig Gud. Han har ikke vidst om has fødder leder hen. Men med hans nye skrifter, er hans tendenser mod panteisme blevet åbenbar." ret

(39)  Sjælenfjenden har søgt at indføre formodningen at en stor reformation vil finde sted blandt syvendedags adventister og at denne reformation vil være at opgive de læresætninger som står som vor tros piller, og indvolverer sig i en reorganiseringsproces. Hvor skal denne reformation finde sted, hvad vil resultatet være? – De sandhedsprincipper som Gud i Sin visdom har givet restmenigheden, vil blive lagt bort. Vor religion vil ændres. De fundamentale principper som har støttet arbejdet de sidste halvtreds år vil regnes som en fejltagelse. En ny organisering etableres. Bøger af ny orden vil blive skrevet. Et system af forstandsmæssig filosofi vil indføres. Grundlæggerne til dette system vil gå ind i byerne og gøre et forunderligt arbejde. Sabbaten vil der naturligvis tages let på, ligesom den Gud der har skabt den. Intet vil få lov at stå i vejen for denne nye bevægelse. Lederne vil lære at dydighed er bedre end uvane, men Gud fjernes, de vil gøre sig afhængige af menneskelig styrke, som uden Gud, er værdiløs. Deres fundament vil være at bygge på sand, og storm og fristelser vil feje strukturen bort. ret

(40)  Hvem har myndighed til at starte en sådan bevægelse? Vi har vore bibler. Vi har vor erfaring, bevidnet af Helligåndens mirakuløse arbejde. Vi har en sandhed som ikke går på kompromis. Skal vi ikke nægte alt som ikke er i harmoni med denne sandhed? ret

(40)  Et meneskesind der kun oplæres til verdslig videnskab kan ikke se Guds dybe ting, men er det samme sindelag omvendt og helliget, vil det kunne se den guddommelige kraft i ordet. Kun det sindelag som er renset af Åndens helligelse kan se himmelske ting. ret

(40)  Bibelens skrifter som er givet ved Guds inspiration, "er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds?mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning." Lad os gå til Guds ord efter vejledning. Lad os søge efter et "Så siger Herren." Vi har haft nok af menneskelige metoder. Brødre, vågn op til jeres gudsgivne ansvar. Jeres dømmekraft vil, medmindre de er forvansket af lange tiders falske principper, kunne se Guds dybe ting, givet af Helligånden, og jeres hjerter vil blive modtagelige over for ordets lære. ret

(41)  Måtte Gud bringe Sit fok under Sin Ånds dybe bevægelser. Ånden sætter ordinære nådemidler i kraft. Gud lærer at Hans rige skal oprettes på jorden, "Ikke ved kraft, ikke ved styrke," men ved Hans Ånd. Ånden er Hans folks virkekraft. ret

(41)  Jeg er instrueret til at sige til dem som vil rive det fundament ned Gud har lagt, ikke skal antages som Hans folks lærere og ledere. Vi skal fastholde vor første tillid helt til enden. Kraftfulde ord er blevet sendt af Gud og af Kristus til dette folk, bringer dem ud af verden, punkt for punkt, til den nærværende sandheds klare lys. Med læberne berørt af hellig ild, har Guds tjenere proklameret budskabet. Det guddommelige udtryk har sat sit segl for sandhedsforkyndelsens ægthed. Herren kalder på en fornyelse af det klare vidnesbyrd, der er frembåret de sidste år. Han kalder på en vækkelse til åndeligt liv. Hans folks åndelige kræfter har ligget i dvale længe, men der kommer en opstandelse fra den tilsyneladende død. ret

(41)  For fremtiden, vil Gud ikke på menneskers gaver og talenter som ikke aktive i Hans tjeneste lige nu. Lad disse reagere på Hans kald, og sætte deres tillid til den store sundhedsmission. Den kræft som er sjælens liv kan ikke ses som den burde. Den er blevet udjævnet af manglende åndelig udluftning – menneskers bestræbelser blandet med guddommelig nåde. ret

(41)  Gud kalder på Sit folk til arbejdet. Han kommer til dem idet de fordriver de dyrebare og gyldne øjeblikke, og siger: "Gå ud og arbejd i dag i min vingård." ret

(41)  Ved bøn og syndsbekendelse må vi rydde Kongens hovedvej. Når vi gør dette, vil Åndens kraft komme til os. Vi behøver Pinsefestens kraft. Dette vil komme; for Herren har lovet at sende Sin Ånd til den alt-sejrende kraft. ret

(42)  Mennesker kan stadig lære de ting, som giver dem fred. Barmhjertighedens røst kan stadig høres, og kalder: "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.« Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let." Det er kun når der gives åndeligt liv at der kommer hvile, og varige goder sikres. Vi må kunne sige i storm og fristelse: "Mit anker holder." Han som bygger på anden grund end den som er blevet lagt, bygger på løs sand. Gud spørger efter reformation. Men han som forsøgter at omgå en reformation, uden hjælp fra Helligåndens livgivende kraft, vil selv drive rundt. Dem som vender sig fra menneskers tåbeligheder og skrøbeligheder, fra menneskers forlokkende kunst, fra Satans planer, til Kristus vor sjæles hyrde og biskop, vil stå sikkert på den evige sandheds platform. ret

næste kapitel