Tillbaka

Särskilda Vittnesbörd om Kolportage av Boken ”Såningsmannen”

Tack vare Guds försyn förekommer det särskilda tillfällen, när vi måste resa oss upp, för att besvara Guds kall och göra bruk av våra medel, vår tid, vårt förstånd, hela vårt liv, kropp, själ och ande, för att uppfylla Hans krav med alla våra förmågor. Så är det just nu. Guds sak står på spel. Hans institutioner är i fara, och på grund av den fruktansvärda skuldbörda, som de kämpar med, förhindras arbetet på alla fronter. Just nu, i vår stora nöd, har Gud banat väg genom svårigheterna, och inbjuder oss till, att samarbeta med Honom, för att förverkliga detta syfte. Det är Hans plan, att boken ”Såningsmannen” skall spridas, för att hjälpa våra skolor, och Han kallar oss alla, som älskar sanningen, att göra vår del och föra ut denna bok i världen. Härigenom prövar Han Sitt folk och Sina institutioner, för att se, om de vill samarbeta och hysa samma inställning till självförnekelse och självuppoffring.

Vi måste bli män och kvinnor för Guds stora tillfälle, ty det föreligger ett stort ansvar och finns omfattande möjligheter inom räckhåll för alla, som står inskrivna under Kristi banér, för att utföra livets tjänst. Det är Guds plan, att vi skall förhärliga Honom, genom att använda alla förmågor såsom Hans. Här gäller det Hans tjänst som det viktigaste i tillvaron. Han önskar, att vi skall arbeta med alla våra kunskaper och krafter, för att genomföra det mål, som Han har för våra liv. Just nu måste det utföras ett avgjort arbete, för att förverkliga Guds plan. Just nu måste varje insats gå att räkna för Mästaren, när vi säljer boken ”Såningsmannen”. Gud önskar, att Hans folk skall få livskraft till, att arbeta som aldrig förr - både för deras eget bästa och för uppbyggandet av Hans sak. Det arbete, som Han kallar dem till att göra, kommer att bli till välsignelse för dem. Deras hjärtan kommer att bli mjukare, deras tankar mera andliga, deras tjänst mera Kristuslik; för tjänande änglar kommer att vara omkring dem. De, som inte blir varse det nödvändiga i, att utföra arbetet ordentligt, och allvarligt, utan som ger uttryck för vantro och klander, kommer att mista den frid och glädje, som kommer sig av, att genomföra Guds syften.

Låt alla besinna sig; ty det är en allvarlig och högtidlig sak att leva. Våra liv tillhör inte oss själva; vi hålls uppe genom Guds kraft, och Jesus önskar, att leva Sitt liv i oss, utvecklande våra karaktärer. Nu föreligger det ett tillfälle, som Guds folk inte har råd att mista! Gud kallar oss till handling, så att våra utbildningsinrättningar befrias från sina skulder. Låt Guds plan förverkligas enligt Hans egen ordning. Det mesta av detta måste göras - det är ju en Herrens möjlighet! Predikanterna i våra församlingar, konferensernas ordförande måste vakna upp. Varje församling måste stå upp och göra allt i sin kraft. Varje familj och enskild måste helga sig själv till Gud, och avlägsna ondskans surdeg ur hjärtat, ur hemmet och ur församlingen. Låt barnen göra en del. Alla måste arbeta tillsammans; inga tillfällen får gå till spillo. Vi måste göra vårt bästa i denna tid, för att kunna ge Gud våra offer, och genomföra Hans bestämda vilja, och därvid få möjlighet till, att vara vittnen för Honom och Hans sanning i en mörk värld. Alla måste göra det möjligt för sig, att försätta sig själva dit, där de säkert kommer att få sina böner besvarade; ty Kristus säger: ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.” {Johannesevangeliet 15:7.}

Det behövs helgjutna insatser från dem, som känner en börda för detta arbete; det måste undervisas, så att medarbetarna blir medvetna om verkets viktighet, och för att alla skall uppamma en självförnekande och självuppoffrande anda under varje steg framåt, offer, som ingen av Kristi efterföljare kan göra, eftersom de aldrig har haft den position, som Han hade. Han var den mest upphöjde i de himmelska salarna; men Han lade ifrån Sig Sin härlighet, och kom till denna jord, för att lida för syndare.

Med all den självförnekelse och självuppoffring, som fordras av oss i detta arbete, mitt uppe i alla de obehagliga ting vi kommer att råka ut för, skall vi alltid betänka, att vi bär oket tillsammans med Kristus, delar Hans vänliga överseende, självförnekande och självuppoffrande anda. Denna anda kommer att öppna vägen för oss, och skänka oss framgång i arbetet, därför att Kristus är vårt rekommendationsbrev till folk. I fall vi möter vanskligheter i vårt arbete, måste vi se på Honom, som är vår tros Upphovsman och Fulländare. Då skall vi varken misslyckas eller tappa modet; vi skall klara av svårigheterna som goda soldater åt Jesus Kristus.

När vi hela tiden litar på Gud, och utövar självförnekelse, kommer medarbetarna inte att så enkelt hållas tillbaka; för de kommer att erinra sig, att det överallt finns själar, som Herren har bruk för, och som Djävulen söker efter, för att binda dem i syndens slaveri, för att bringa Guds lag i vanrykte. Herren Jesus, som gör kolportörerna sällskap, är Mästerarbetaren; den Helige Ande verkar genom dem, och ger exakt de intryck, som behövs.

I Bibeln läser vi: ”Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.” {Romarbrevet 12:11.} Alla grenar i Guds verk förtjänar flitigt arbete, men inget förtjänar mera flit, än kolportaget i denna tid. Ingen arbetar med förväntan om lön i detta liv, utan med blicken fästad på priset, sedan mållinjen har passerats. Nu behövs det män och kvinnor, som är lika pliktuppfyllande, som kompassnålen är säkert vänd mot norr - män och kvinnor, som vill arbeta, utan att deras väg är asfalterad, och alla hinder avlägsnade. Om vi söker Herren och blir omvända; om vi efter eget val blir fria och glada i Gud; om vi reagerar på Hans nådiga kall med hjärtats glada iver, bär Kristi ok, det vill säga lyder och tjänar, kommer våra vanskligheter att röjas undan, och vårt knorrande upphöra, och många av de frågor, som må ställas, kommer att gå att besvara.

Jag är väldigt glad för, att det visas mycken harmoni i arbetet, för att genomföra detta Guds mål, och få ut det mesta av Hans försyn. Men låt ingen tröttna på, att göra gott, för i sinom tid skall vi ta glädjesprång, om vi inte ger upp halvvägs till målet. Mina bröder, låt oss hysa tro på Gud, och sedan vi, genom helgad kraft och mycken bön, har gjort vårt yttersta i arbetet för våra skolor, skall vi se Guds härlighet. När trångmålet är över, kommer utfallet att vara desto trevligare.

När vi utför detta verk, kommer det att ses som en fyrfaldig välsignelse - en välsignelse för våra skolor, för världen, för kyrkan och för oss själva. När det samlas medel till hjälp åt skolorna, skall vi så sanningens frön i många själar, som vill motta dem, och som helgas därigenom. Om våra församlingars medlemmar anstränger sig självuppoffrande, kommer de härigenom att förenas, så att de blir helgade till kropp, själ och ande, likt ärans kärl, beredda att ta emot den Helige Ande, som Gud kommer att utdela. De, som försöker, att göra Guds vilja, och därvid använder alla sina förmågor på bästa sätt, kommer att bli kloka arbetare för Guds rike. De kommer att lära sig läxor av största betydelse för dem, och de kommer att känna den största lycka, som ett förnuftigt väsen kan märka av. Dem kommer att skänkas förståndets frid, nåd och kraft.

Dessa är frukterna, som förvisso skall skördas, om vi förverkligar Guds avsikt. Låt oss alla då vara trofasta i detta arbete. Låt oss göra vårt bästa, för att lägga fram denna bok för folk. Låt oss genomföra detta arbete, utan att vika tillbaka, i Herrens namn. Hans plan måste försvaras, och när detta är fullbordat, kommer Gud att visa oss, vad vi skall göra härnäst.
Fru E. G. White.