Tillbaka

Till predikanter, läkare och lärare i Södra Kalifornien.

De män som står som ledare i alla delar av det sista evangeliska budskapets högtidliga verk, måste vårda och värna om öppna synpunkter och idéer. Det är allas privilegium som bär ett ansvar i den evangeliska verksamheten, att vara duktiga elever i Kristi skola. Den som bekänner sig följa Kristus, får inte ledas av sin egen viljas diktat. Hans sinne måste uppfostras till att tänka Kristi tankar, och upplysas till att förstå Guds vilja och väg. En sådan troende kommer att följa Kristi arbetsmetoder.

Resurser till våra skolor
Våra bröder bör inte glömma att Guds visdom har banat en sådan väg för våra skolor att det kommer att vara till välsignelse för alla som deltar i denna verksamhet. Boken, "Kristi liknelser," gavs till utbildningsverksamheten, så att de studerande och andra vänner till skolorna skulle kunna använda dessa böcker, och skaffa de pengar som är nödvändiga genom att sälja dem, så att skolan blir skuldfri. Men denna plan har inte presenterats för våra skolor så som den skulle. Lärarna och de studerande har inte utbildats till att ta itu med denna bok och frimodigt gå ut och sälja den till förmån för utbildningsarbetet.

Lång tid tillbaka skulle lärare och studerande på våra skolor haft få möjligheter att skaffa resurser genom att sälja "Kristi liknelser". När dessa böcker säljs kommer de studerande att tjäna Guds verk, och då de gör detta, kommer de, genom spridningen av dyrbart ljus, att lära ut ovärderliga lektioner i den kristna erfarenheten. Alla våra skolor borde nu komma med på detta, och börja genomföra den plan vi fått presenterad för utbildning av medarbetare, för att hjälpa skolorna, och vinna själar för Kristi verk.

I städerna Riverside, Redlands, och San Bernardino öppnas det ett missionsfält för oss, som vi ännu endast har rört vid med fingerspetsarna. Det har utförts ett gott arbete där i den mån våra medarbetare har uppmuntrats till det; men det behövs resurser för att utföra arbetet framgångsrikt. Det var Guds avsikt att det med försäljningen av "I den store läkarens fotspår/Vägen till ett bättre liv" och "Kristi liknelser" skulle anskaffas mycket större resurser till våra sanatoriers och skolors arbete, och att vårt folk därigenom skulle lämnas fria till att ge av sina medel för att öppna nya missionsfält. Om vårt folk nu kommer i gång med att sälja dessa böcker, som de borde, får vi mycket större resurser till att föra uppdraget framåt på det sätt som Herren vill.

Oavsett om försäljning av “Kristi liknelser" har utförts seriöst eller inte, har boken åstadkommit något gott. Och den undervisning som har tagits emot av dem som utfört denna uppgift, har fått lön för sin möda. Och nu skall hela vårt folk uppmuntras till att ta del i detta särskilda missionsuppdrag. Jag har fått ljus över att vårt folk bör undervisas på alla möjliga sätt, för att kunna presentera böckerna för folk på bästa sätt.

Jag har instruerats om att medarbetare bör vara närvarande vid våra stora samlingar, och undervisa vårt folk om att kunna så sanningens frö. Detta betyder mycket mer än instruktioner i att sälja Tidernas tecken och andra tidskrifter. Det omfattar en grundlig undervisning i hur man skall presentera böcker som "Kristi liknelser" och "I den store läkarens fotspår/Vägen till ett bättre liv". Dessa böcker innehåller dyrbara sanningar, från vilka läsaren kan hämta undervisning av största värde.

Varför var det inte ett sådant möte vid ert lägermöte [år 1907] när denna arbetsgren presenterades för vårt folk? När ni försummar detta, förlorar ni ett dyrbart tillfälle att ge folk stora välsignelser, och ni förlorar också möjligheten att skaffa resurser till att hjälpa våra institutioner. Mina bröder, låt oss uppmuntra vårt folk till att ta itu med detta arbete utan ytterligare tvekan.

Det finns somliga som fått erfarenhet av att sälja hälsokost, som nu borde intressera sig för att sälja våra dyrbara böcker, ty i dem finns föda till evigt liv. Jag har blivit visad Los Angeles som ett fruktbärande fält för försäljning av "Kristi liknelser" och "I den store läkarens fotspår/Vägen till ett bättre liv". Tusentals tillfälliga invånare och gäster skulle få hjälp av de lektioner som dessa böcker innehåller, och de som har ansvar på våra sanatorier bör handla klokt i den här saken, uppmuntra alla, sjuksköterskor, sjukvårdare och studerande, till att samla in de nödvändiga pengarna på detta sätt för att täcka de olika institutionernas utgifter.

Vi har behov av medarbetare i Södra Kalifornien som har en klar andlig skarpsinnighet, människor som kommer att överväga saker och ting på ett förståndigt sätt, och som kommer att se vad det finns behov av för både när och fjärran. Om våra medarbetare var helt helgade för Guds verk, kommer ett mer effektivt arbete att utföras.

Varför är vårt folk så trögt till att förstå vad Herren vill att de skall göra? Våra ledande medarbetare borde förbereda sig i förväg så att de utnyttjar tillfället vid våra stora och små samlingar till att förmedla dessa böcker till vårt folk, och fråga efter frivilliga, som vill börja sälja. När man på allvar börjar med denna uppgift, vilket vår tid kräver, kommer den skuldbörda som nu vilar på våra skolor att starkt minska. Och så kommer folk som nu kallas till att ge mycket av sina medel att kunna stödja dessa institutioner, att vara fria till att lägga en större del av sina gåvor till missionsarbetet på andra behövande platser, där det ännu inte har gjorts något särskilt.

Det kommer att leda till mycket gott att rikta ledarnas uppmärksamhet i Kvinnors Kristna Avhållsamhetsunion till dessa böcker. Vi bör inbjuda dessa medarbetare till våra möten, och ge dem möjlighet att lära känna vårt folk. Lägg dessa dyrbara böcker i deras händer, och tala om för dem vad deras gåva kommer att göra för nytta och ge som resultat. Förklara hur patienter, som annars aldrig skulle kunna få någon hjälp, genom försäljning av "I den store läkarens fotspår/Vägen till ett bättre liv" kan komma till sanatoriet och bli botade, och hur detta medel kommer att kunna leda till att sanatorier upprättas på platser där det finns mycket användning för dem. Om våra sanatorier drivs på ett förståndigt sätt av män och kvinnor som fruktar Gud, kommer de att vara ett medel för oss att arbeta tillsammans med medarbetare i Kvinnors Kristna Avhållsamhetsunion, och dessa medarbetare kommer inte att vara sena att se möjligheten i denna hälsogren av vår verksamhet. Som resultat av deras kontakt med vårt läger-arbete, kommer somliga av dem att lära känna sanningar, som de behöver känna till för att göra den kristna karaktären fullkomlig.

En punkt som våra medarbetare aldrig bör glömma, är att Herren Jesus Kristus är vår högste chef. Han har gjort upp en plan för hur skolor skall kunna komma ut från sin skuldfälla och Han vill inte försvara deras kurs som lägger denna plan åt sidan, därför att de inte litar på den. När Hans folk enigt samlas för att hjälpa till att utföra Hans verk på jorden, kommer ingenting av det goda som Gud har lovat dem att hållas tillbaka från dem.

På platser som Los Angeles, där befolkningen hela tiden förändras, finns det häpnadsväckande möjligheter att sälja våra böcker. En stor förlust har gjorts, därför att vårt folk inte har tagit vara på detta tillfälle bättre. Varför skall lärare och studerande från San Fernando skolan göra Los Angeles till en särskild plats för försäljning av “Kristi liknelser"? Om de på allvar och i tro vill utföra den plan vi har fått, när det gäller att använda denna bok, kommer Guds änglar att följa deras steg, och himlens välsignelse kommer att ge dem lön för deras möda.

Det hade varit utmärkt om lärarna San Fernando skolan, under ferierna, hade använt detta tillfälle till att stödja arbetet med "Kristi liknelser". De hade blivit välsignade genom att ge sig ut tillsammans med studerande och lära dem hur de skall bemöta människor, och hur boken bör introduceras. Berättelsen om denna bokgåva och dess syfte skulle leda somliga till att få ett särskilt intresse för boken, och den skola som den säljs för. Varför har lärarna på våra skolor inte gjort mer av detta? Om vårt folk bara ville inse detta, så finns det inte något mer acceptabelt uppdrag som kan utföras på hemmafältet, än att engagera sig i försäljningen av "Kristi liknelser", ty när de därigenom hjälper till i Herrens plan med att hjälpa våra skolor, gör de också människor uppmärksamma på de dyrbara sanningarna från Guds ord.

Den likgiltighet som en del visar mot denna verksamhet, behagar inte Gud. Han vill att hela vårt folk skall inse att detta är Hans metod för att befria våra skolor från skulder. Det är på grund av att denna plan har försummats, som vi nu så starkt upplever att vi saknar resurser till att föra Guds verk framåt. Om skolorna hade utnyttjat det sätt till inkomst som ställts till deras förfogande, skulle det finnas mer pengar i skolans kassa, och mer pengar i Hans folks händer, till att hjälpa andra behövande avdelningar av Guds verk med, och bäst av allt, skulle lärare och studerande ha fått just den undervisning som de behövde lära sig i Mästarens tjänst.

Jag sänder dessa rader därför att jag ser att det finns ett behov av en djupare förståelse, en mer omfattande insikt, från våra hälso- och utbildnings-medarbetares sida, om de skall kunna få all den hjälp som Gud har avsett skall komma dem till del, med hjälp av "Kristi liknelser" och "I den store läkarens fotspår/Vägen till ett bättre liv". Jag ber er, mina bröder, att läsa dessa ord för vårt folk, så att de måtte lära sig att visa visdomens ande och kraft, och ett friskt sinnelag.
Sanatoriet,
Kal.
12 september, 1907.