Tilbage

Jehova er vor konge


Indledende bemærkning
“I er verdens lys!”
Jehova er vor konge
Mearbejdere i sagens tjeneste
»Jeg er kun et lille barn«
Til medarbejdere i det sydlige Californien
Til prædikanter, læger og lærere i Sydcalifornien
(kapitel 1)

“I er verdens lys!”

Jeg er blevet givet et budskab til vore folk i Sydcalifornien. Gud påbyder jer: "Stå op og lys op." Lad nu, netop nu, enhver troende sjæl søge at forstå Kristi ord: "I er verdens lys." Nu er der ingen tid til lade sig svække og miste modet. Det er på tide at hver enkelt sjæl ydmyger sit hjerte for Gud bekender fejltagelser og synder, og venter på Herren, at hans åndelige styrke måtte fornyes.

Guds trofaste lovlydige folk skal dag for dag blive bedre forberedte til at lade deres lys skinne ud midt i en verdens moralmørke, som hurtigt fylder sit frafaldsbæger, og det bliver som det var i Noas dage. I bevidstheden om de tider vi er i nu, skal vi igangsætte alle agenter som kan i missionsarbejdet for Kristus. Det store mål for dem, der bekender at tro den tredje engels budskab bør bruge alle deres kræfter til aktiv tjeneste for Guds sag.

Ikke alle kaldes til at indvolvere sig i det samme slags arbejde, men alle mænd og kvinder som går i Kristi tjeneste, får ansvar at bære, og en særlig gerning at udrette. Mine brødre og søstre: Kristus sender jer dette budskab: "I ransager skrifterne, fordi I mener i dem at have evigt liv; og det er dem, som vidner om mig." Ydmyg jeres hjerter for Gud, og søg råd af ham, som aldrig begår fejl. Under Hans vejledning vil I aldrig komme på vildspor. I behøver at søge en forståelse af Guds ord som I aldrig har søgt før. Bed for at Herren vil åbne jeres forståelse, og vende hele jeres hjerte til Ham som har købt jer for en uendelig pris. I er Kristi indkøbte ejendom. Bed til Ham at fortælle jer hvad Han ønsker I skal gøre.

Jeg har modtaget breve fra nær og fjern, spurgt efter klar besked om den enkeltes pligt. Disse mennesker der spørger, henviser jeg gladelig til de ord Kristus sagde lige før Sin himmelfart. "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Før Frelseren forlod dem, opridsede Han det arbejde for disciplene som de skulle involvere sig i. De fattede ikke den mission til fulde, som de som Kristi efterfølgere havde modtaget. "Da åbnede han deres sind, så de forstod skrifterne. Og han sagde til dem: »Således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslagene og begyndes fra Jerusalem. I skal være vidner om dette. Og se, jeg vil sende over jer, hvad min Fader har forjættet; men I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje."

Som Herrens missionærere, ligger et stort arbejde foran disciplene; men de skulle være vidner for Kristus, først i Jerusalem, hvor Hans fjender påtænkte at udslette den sandhedsberøring som var set oplyst. Med deres grusomme mord på Frelseren, og de falske rapporter der cirkulerede om Hans opstandelse, ville de fjerne alle vidner for sandheden. Men disse falsknerier blev imødegået med disciplenes udtrykkelige vidnesbyrd. De havde talt med Kristus efter hans opstandelse, de var øjenvidner til Hans himmelfart.

Kristi fjender formodede at disciplene ville lade sig skræmme af det som var sket, og ville opgive deres tro på Messias. De blev forbavsede da de så den frimodighed som disse ydmyge efterfølgere tog det arbejde op med, som Kristus havde pålagt dem. Skarere fra mange dele af verden var samlet i Jerusalem da Kristus blev korsfæstet, og der kunne høres falske efterretninger om Messias. Over for disse skarer frembar disciplene Kristi sanddruelige ord for dem med Helligåndens kraft hvilkende over dem. "Jeg er Opstandelsen og Livet." Evangeliets budskab kunne høres af disse repræsentanter fra andre nationer, og de tog det med hjem; korsfæstelsesscenariet af Kristus som de var vidne til og pinsedagen blev fortalt; og budskabet om anger og syndernes tilgivelse i Kristi navn, blev ført til mange steder.

Med Frelserens ord, "Gå derfor ud og lær alle folk," blev Kristi efterfølgere i enhver tidsalder skitseret. Det er et løfte til os med Hans forvisning. "Al magt er givet Mig i himlen og på jorden." Brødre, skal vi ikke tage vort arbejde op, og ikke søge at bære de byrder som Herren ikke har betroet os, men gøre det som vi er kaldet til, med en grundighed, med en alvor og villighed? Hvis vi gør vort arbejde trofast, vil Herren fuldende Sin del af kontrakten, opfylde løftet om Hans tilstedeværelse: "Se, jeg er med jer alle dage, helt til verdens ende." Vi må ikke lade vor tro vakle, men sætte vor lid til Gud, lad os undervise i alle ting, som Han har befalet. Vi behøver dag for dag at modtage guddommelig belæring. Jeg beder om at enhver medarbejder måtte bede, og tro, og modtage, løftet: "Se jeg er med jer."

Oh, hvor lidt udretter vi dog, som et folk som vi egentlig burde udrette. Endog de i ansvarsbetyngede stillinger indrømmer ikke deres privilegier og pligter. Og hvor svage synes ikke mine ord, hvor mangelfulde at fremlægge det for Guds folk som Han forlanger af dem. Jeg forpines når jeg ser hvordan arbejdet udvikler sig, og bemærker hvor vanskeligt det er at støtte de agenter der er udpeget til at sprede evangeliets lys. Herren kræver mere af Sit folk end det de udretter.

Indbydelsen gives til alle: "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let."

Dem som får del i Guds arbejde og sag bør være forsigtige med at de ikke slår uharmoniske toner. Der er nogle som har arbejdet i den Sydcaliforniske konferense som behøver at tage den rustning af for en stund, indtil de lærer Kristi arbejdsmetode. De behøver en genomvendelse, for de giver andre det indtryk at alle andre medarbejdere er ikke i harmoni med dem. Derved sås uenighedens og splidens frø. Når disse medarbejdere påtager sig Kristi åg, og lærer af Ham, som er sagtmodig og ydmyg i hjertet, vil de give Gud den gode anvendelse af deres talenter tilbage, som Gud har lånt dem, og derved vil de finde hvile i deres sjæle. De vil hungre og tørste efter retfærdighed, og deres ønske vil stilnes med en ny og levende erfaring. De vil dagligt studere Guds ord, og vejledes af det lys der skinner fra ordet, så de vil følge og kende Herren, hvis banebryder beredes som morgnen.

Ingen medarbejder må anse det for at være hans pligt at udpege de eksisterende onder, og så standse her. Et sådant arbejde udretter ikke noget godt, men fører kun til modløshed. Enkle, fornuftige og forstandige prædikener bør forkyndes i menighederne, som viser behov for at søge Herren i bøn, og åbne hjertet for livets lys, og det vil lede menighedsmedlemmerne til at arbejde for Gud. Gud har givet ethvert menneske et arbejde; enhver medarbejder som går ind i tjeneste for Ham. Han giver en andel med at bibringe lys og sandhed.

De udpegede ledere i vore menigheder behøver selv at søge Herren med ydmyge og søndrebrudte hjerter; så vil de kunne se deres egne karaktermangler. De behøver at bringe deres sager frem for Herren, bede: Hvad skal jeg gøre så jeg kan forstå min personlige pligt? Hvad skal jeg gøre så jeg kan imødekomme Guds sind og vilje? Og når I stiller dette spørgsmål, mine brødre, så giv ikke op før I har overgivet sjæl, krop og ånd til Gud. Så kan Gud sætte Sit billede på jeres sjæle.

Gud har sat sin menighed på jorden så den kan være lys for verden. Men mange menighedsmedlemmers egenrådige handlemåde, og hæve selvet til kontrollens linjer, har ført til mere udbredelse af mørke end lys. Guds bekendende folk behøver at søge Ham i oprigtig hjertesorg, fordi der er så lidt liv i menigheden, der gøres så lidt for at lyset skinner i gode gerninger. "Guds medarbejdere er vi," siger Paulus; "Guds ager, Guds bygning er I" Gud ønsker at livsgivende stråler skal skinne gennem de enkelte menighedsmedlemmer, og skinner ud til verden. Tag imod det lys fra al lyses kilde, de skal reflektere lyset til andre. Men dette kan kun ske når menigheden drager nær til Gud, og lever i tæt forbindelse med livets og lysets Giver. Kristi renhed og enkelthed, åbenbaret i Hans ydmyge efterfølgeres liv, vil vidne om den ægte renhed haves. Den troende som er gennemsyret af en sand missionsånd, vil være et levende brev, kendt og læst af alle mennesker. Han har del i den guddommelige natur, og undgår derfor det fordærv som er i verdens lyster.

Marken er verden. Kristus erklærer: "Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for al skabningen." Mine brødre, I vil få større glæde i Herren hvis I praktiserer selvfornægtelse. Hvis I vil beslutte jer til at elske Gud oprigtigt og holde Hans bud, vil I kunne se de pligter der påhviler jer som medarbejdere sammen med Gud. I vil villigt bringe jeres ofre til Ham. I vil trofast og med glæde betale tiende af jeres indtægt, således at Hans arbejde i hjemmet og på fremmede marker må fremmes. Sandheden vil udgå fra jeres læber, ikke med forfalskede ord. Jeres iver og fromhed vil vokse meget, og den ikke-troende verden vil se at I har været i samfund med Gud, og har lært af Ham.

Når dette er jeres erfaring, vil ingen kritiske eller bebrejdende ord falde fra jeres læber til jeres medarbejdere, fordi I er blevet undervist af Gud, og lærer at tale Kristi ord. Jeres alvorlige bønner efter tilgivelse af jeres mangler, og efter Guds velsignelser af jeres møje, vil vise at jeres læber er blevet omvendte. Og dette vil røre ved ikke-troendes kolde hjerter. De vil skelne mellem det menneskelige og guddommelige.

Når Kristi nåde udtrykkes i den troendes ord og gerninger, vil lys skinne fra dem som er i mørke, for når læber taler Guds pris, vil hånden rækkes ud til næstekærlig hjælp til den fortabte.

Vi læser at på pinsefestens dag, da Helligånden steg ned over disciplene, blev det sagt at intet af det et menneske besad var hans eget. Alt hvad de ejede gik til at fremme en forunderlig reformation. Og tusindvis blev omvendt på en dag. Når den samme ånd påvirker troende i dag, og de giver det tilbage til Gud, som Han selv har, med samme gavmildhed, vil der kunne udrettes et stort og vidtrækkende arbejde.

Herrens ånd arbejder med Sit folk, og mange har givet frit til at opbygge Guds rige på jorden. Brødre, lad os gribe fat på ny, fremholde os selv og alt hvad vi har beredvilligt, for at imødekomme Guds sags krav til os.
Sanatoriet, Cal.,
29. august, 1907.