Tillbaka

Jehova är vår Kung


Inledande anmärkning
”Ni är världens ljus!”
Jehova är vår Kung
Medarbetare i Guds verks tjänst
»Jag är bara en ung man«
Till dem som är verksamma i Södra Kalifornien
Till predikanter, läkare och lärare i Södra Kalifornien.
(kapitel 1)

”Ni är världens ljus!”

Jag har fått ett budskap för vårt folk i södra Kalifornien. Gud bjuder er, ”Stå upp och lys.” Nu bör varje troende själ studera för att förstå Kristi ord: ”Ni är världens ljus.” (Matt 5:14). Nu är det ingen tid för att försvagas och misströsta. Det är nu som varje själ skall ödmjuka sig inför Gud i bekännelse av misstag och synder och vänta på Herren för att bli andligt stärkt.

Dag efter dag skall Guds trogna folk som håller Guds bud bli bättre förberedda på att låta deras ljus lysa fram mitt i mörkret i en värld som snabbt håller på att fylla sitt avfalls bägare och bli som det var på Noas tid. Eftersom vi känner till den tid vi lever i skall vi aktivera varje redskap som kan användas för missionsarbete för Kristus. Det stora målet för dem som bekänner sig tro på den tredje ängelns budskap bör vara att använda all sin kraft i aktiv tjänst för Guds sak.

Alla har inte blivit kallade att ta sig an samma arbetsuppgifter, men varje man och kvinna som går in i Kristi tjänst får bära ett ansvar och får utföra ett speciellt arbete. Mina bröder och systrar, Kristus ger er detta budskap, ”Forska i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.” (Joh 5:39). Ödmjuka era hjärtan inför Gud och sök råd av Honom som aldrig gör fel. Under Hans ledning kommer ni aldrig att gå vilse. Ni behöver söka efter en förståelse av Guds ord som ni aldrig sökt tidigare. Be till Herren att han öppnar ert förstånd och leder hela ert hjärta till Honom som har köpt er med ett oändligt högt pris. Ni är Kristi köpta egendom. Be att Han skall tala om för er vad Han vill att ni skall göra.

Brev kommer in till mig från olika håll där man ber om bestämd upplysning när det gäller individuell plikt. Jag hänvisar med glädje dessa till Kristi ord som uttalades just innan Hans himmelsfärd, ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20).

Innan Kristus lämnade sina lärjungar beskrev han för dem det arbete som de skulle utföra. De hade ännu inte helt förstått det missionsarbete som de, som Kristi efterföljare, skulle utföra. ”Därefter öppnad Han deras sinnen, så att de kunde förstå Skrifterna. Och han sade till dem: ”Det står skrivet att Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om detta. Och se, jag skall sända ned över er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni blir beklädda med kraft från höjden.” (Luk 24:46-49).

Som Herrens missionärer förestod ett stort verk för lärjungarna; men de skulle först vittna för Kristus i Jerusalem där Hans fiender tänkte släcka den sanningens fackla som hade tänts. Genom sitt grymma mord på Frälsaren, och genom de falska rapporter som de hade spritt omkring sig när det gäller uppståndelsen, försökte de göra slut på alla vittnesbörd om sanningen. Men dessa lögner skulle motarbetas genom lärjungarnas bestämda vittnesbörd. De hade talat med Kristus efter Hans uppståndelse. De hade varit ögonvittnen till Hans himmelsfärd.

Kristi fiender hade trott att lärjungarna skulle ha skrämts av de händelser som hade inträffat och gett upp sin tro på Messias. De blev förvånade när de såg det mod med vilket dessa ödmjuka efterföljare fortsatte det arbete som Kristus hade avslutat vid sin död. Ett stort antal människor från många platser på jorden var samlade i Jerusalem vid tiden för Kristi korsfästelse, och dessa hade hört de falska rapporterna beträffande Messias. Med den helige Andes kraft vilande över sig vittnade lärjungarna om sanningen i Kristi ord, ”Jag är uppståndelsen och livet” (Joh 11:25). Det evangeliets budskap som dessa representanter från andra länder hörde förde dessa människor med sig till sina hem. Det som hände i samband med Kristi korsfästelse och på pingstdagen, som de hade varit vittnen till, berättade de om. Och budskapet om omvändelse och syndernas förlåtelse i Kristi namn spreds till många platser. (SpTB10 7:2). I Kristi ord ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” (Matt 28:19) beskrevs Kristi efterföljares arbete under alla generationer. Det finns ett löfte till oss i Hans försäkran. ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18). Trossyskon, låt oss ta oss an vårt arbete, inte söka bära bördor som Herren inte har lagt på oss, utan uträtta det som vi har kallats till, med en anda av grundlighet, allvar och villighet? Om vi troget utför vårt arbete skall Herren fullborda sin del av kontraktet och uppfylla löftet om sin närvaro, ”Se, jag är alltid med eder, ända till tidens slut.” (Matt 28:20). Låt oss inte tillåta vår tro att svikta, utan i stället vara beroende av Gud. Låt oss undervisa om allt det som Han har befallt oss. Vi behöver ta emot instruktioner från Gud dag efter dag. Jag ber om att varje arbetare skall be om, tro på och ta emot löftet, ”Se, jag är alltid med eder.”

I Kristi ord ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” (Matt 28:19) beskrevs Kristi efterföljares arbete under alla generationer. Det finns ett löfte till oss i Hans försäkran. ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18). Trossyskon, låt oss ta oss an vårt arbete, inte söka bära bördor som Herren inte har lagt på oss, utan uträtta det som vi har kallats till, med en anda av grundlighet, allvar och villighet? Om vi troget utför vårt arbete skall Herren fullborda sin del av kontraktet och uppfylla löftet om sin närvaro, ”Se, jag är alltid med eder, ända till tidens slut.” (Matt 28:20). Låt oss inte tillåta vår tro att svikta, utan i stället vara beroende av Gud. Låt oss undervisa om allt det som Han har befallt oss. Vi behöver ta emot instruktioner från Gud dag efter dag. Jag ber om att varje arbetare skall be om, tro på och ta emot löftet, ”Se, jag är alltid med eder.”

Hur mycket mindre gör vi inte som ett folk än vi skulle göra! Till och med de som har ansvarsfulla positioner inser inte sina privilegier och plikter. Mina ord verkar så kraftlösa och de verkar så otillräckliga för att upplysa Guds folk om vad Han fordrar av dem. Det vållar mig smärta att se hur verket utvecklar sig och att se hur svårt det är att stödja de redskap som utvalts för spridningen av evangeliets ljus. Herren begär mer av sitt folk än vad de uträttar.

Inbjudan har getts till alla, ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag har ett milt och ödmjukt hjärta. Då skall ni finna ro för er själ. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. ” (Matt 11:28-30).

De som har en del i Guds verk bör vara försiktiga så att de inte skapar oenighet. Det finns några som har arbetat i Southern California Conference som behöver ta av sig vapenrustningen ett tag innan de lärt sig Kristi sätt att arbeta. De behöver omvändas på nytt, eftersom de ger andra det intrycket att de ser på alla andra arbetare som om dessa vägrar samarbeta med dem. På detta sätt sås oenighet och strid. När dessa arbetare tar på sig Kristi ok, och lär sig av Honom som är mild och ödmjuk i hjärtat, kommer de att återvända till Gud och på ett acceptabelt sätt använda de gåvor Han har lånat ut till dem. När det gör detta skall de finna ro i sina själar. De skall hungra och törsta efter rättfärdighet, och deras önskan skall tillfredsställas genom en ny och levande erfarenhet. De kommer att studera Guds Ord varje dag, och ledda av ljuset som skiner från Guds Ord skall de gå framåt och lära känna Herren, vars uppgång är som morgonen.

Ingen arbetare skall se det som sin plikt att tillrättavisa, påpeka existerande ondska och stanna där. Sådant verk åstadkommer inte något gott, utan gör bara människor modfällda och nedslagna. Uppriktiga, förståndiga och intelligenta föredrag bör predikas för församlingarna, som visar behovet av att söka Herren i bön och öppna hjärtat för livets ljus och som leder församlingsmedlemmar till att engagera sig i ödmjukt arbete för Gud. Gud har ett arbete för varje människa. För varje arbetare som deltar i tjänst för Honom ger Han en del i att meddela ljus och sanning.

De utvalda ledarna i våra församlingar behöver själva söka Herren med ödmjuka, förkrossade hjärtan. Då kommer de att förstå sina egna karaktärsbrister. De behöver framställa sin sak för Herren och fråga, Vad skall jag göra för att förstå min egen plikt? Vad skall jag göra för att utföra Guds vilja? Och när ni har frågat detta, trossyskon, håll då ut ända tills ni överlåtit ande, kropp och själ till Gud. Då kan Gud prägla sin avbild i din karaktär.

Gud placerade sin församling här på jorden för att den skulle bli världens ljus. Men eftergivenheten hos många församlingsmedlemmar, och själviskheten som vill styra, har medfört att mörker spritt sig snarare än ljus. Guds bekännande folk behöver söka Honom med ett förkrossat hjärta, eftersom det finns så lite liv i församlingarna, så få ansträngningar att låta ljuset lysa genom goda gärningar. ”Vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad” (1 Kor 3:9), säger aposteln Paulus. Det är Guds avsikt att livgivande ljusstrålar skall lysa upp världen genom församlingarnas enskilda medlemmar. Sedan de tagit emot ljuset från ljusets källa skall de återspegla ljuset till andra. Men detta kan bara ske om församlingarna kommer nära Gud och lever i nära förening med Honom som ger liv och ljus. Kristi renhet och enkelhet som uppenbaras i Hans ödmjuka efterföljares liv kommer att vittna om äkta gudsfruktan. Den troende människa som genomsyras av en sann missionärsanda kommer att bli ett levande brev, känt och läst av alla människor. Han har tagit del av gudomlig natur, och har därför kommit bort från det fördärv som finns i världen genom begär.

Arbetsfältet är världen. Kristus förklarar, ”Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen.” Mina trossyskon, er glädje i Herren skulle öka om ni praktiserade självförnekelse. Om ni verkligen älskade Gud och höll Hans bud skulle ni förstå de plikter som ni bör uppfylla som medarbetare till Gud. Ni skulle då villigt ge Honom era offergåvor. Ni skulle troget och med glädje ge Honom ert tionde så att Hans verk kan gå framåt både hemma och i främmande länder. Sanningen skulle gå ut från era läppar oförfalskat. Er nit och gudsfruktan skulle öka mycket, och den otroende världen skulle se att ni har gemenskap med Gud, och har lärt av Honom.

När detta blir er erfarenhet kommer ingen klander eller kritik från era läppar mot era medarbetare, eftersom ni undervisas av Gud och lär er att tala Kristi ord. Era allvarliga böner om förlåtelse för era fel, och era böner om Guds välsignelse över era ansträngningar, kommer att visa att era läppar är omvända. Detta kommer att beröra de otroendes kalla hjärtan. De kommer att skilja på mänskligt och gudomligt.

När Kristi nåd kommer till uttryck i ord och gärningar hos de troende skall ljus skina fram för dem som befinner sig i mörker. Medan läpparna prisar Gud kommer handen att sträckas ut i goda gärningar för att hjälpa dem som håller på att gå under.

Vi läste att när den helige Ande utgjöts över lärjungarna på pingstdagen sade ingen av dem att något av det han ägde tillhörde dem. Allt de ägde skulle användas för att den underbara reformationen skulle gå framåt. Tusentals blev omvända på en dag. När samma anda präglar troende i dag, och de ger tillbaka till Gud det som tillhör Honom med samma frikostighet, kommer ett stort och långtgående arbete att utföras.

Herrens Ande har arbetat med Hans folk och många har gett frikostigt för att bygga upp Guds rike på jorden. Trossyskon, låt oss vara beredda att låta oss själva och allt det vi har svara mot det som Guds sak kräver av oss.