In sharp contrast to the example of benevolence shown by the believers, was the conduct of Ananias and Sapphira, whose experience, traced by the pen of Inspiration, has left a dark stain upon the history of the early church. With others, these professed disciples had shared the privilege of hearing the gospel preached by the apostles. They had been present with other believers when, after the apostles had prayed, "the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost." Acts 4:31. Deep conviction had rested upon all present, and under the direct influence of the Spirit of God, 72 Ananias and Sapphira had made a pledge to give to the Lord the proceeds from the sale of certain property.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 42.     Fra side 72 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

I skarp modsætning til det gavmildhedens eksempel, som blev givet af de troende, står Ananias og Safiras opførsel, og denne begivenhed, som er berettet ved inspiration, har sat en mørk plet på den første menigheds historie. Sammen med andre havde disse erklærede disciple haft del i den forrettighed at høre evangeliet blive prædiket af apostlene. De havde sammen med andre troende været til stede, dengang apostlene havde bedt, og "stedet, hvor de var forsamlede, rystede, og de alle blev fyldt af Helligånden." Apg 4,31. Alle de tilstedeværende havde været grebet af dyb betagelse, og under Guds Ånds direkte påvirkning havde Ananias og Safira afgivet et løfte om at give Herren udbyttet ved salget af en bestemt ejendom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.