But in the midst of prosperity lurked danger. The sin of David's later years, though sincerely repented of and 49 sorely punished, emboldened the people in transgression of God's commandments. And Solomon's life, after a morning of so great promise, was darkened with apostasy. Desire for political power and self-aggrandizement led to alliance with heathen nations. The silver of Tarshish and the gold of Ophir were procured by the sacrifice of integrity, the betrayal of sacred trusts. Association with idolaters, marriage with heathen wives, corrupted his faith. The barriers that God had erected for the safety of His people were thus broken down, and Solomon gave himself up to the worship of false gods. On the summit of the Mount of Olives, confronting the temple of Jehovah, were erected gigantic images and altars for the service of heathen deities. As he cast off his allegiance to God, Solomon lost the mastery of himself. His fine sensibilities became blunted. The conscientious, considerate spirit of his early reign was changed. Pride, ambition, prodigality, and indulgence bore fruit in cruelty and exaction. He who had been a just, compassionate, and God-fearing ruler, became tyrannical and oppressive. He who at the dedication of the temple had prayed for his people that their hearts might be undividedly given to the Lord, became their seducer. Solomon dishonored himself, dishonored Israel, and dishonored God.


Uddannelse kapitel 6. 48.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

Men midt i velstanden lurede faren. Den synd, som David begik, da han blev ældre, gjorde folket dristigere til at overtræde Guds befalinger, skønt den var blevet oprigtigt angret og hårdt straffet. Og Salomos liv var efter en så lovende begyndelse blevet formørket af frafald. Ønsket om politisk magt og selvforherligelse førte til sammenslutning med hedenske folkeslag. Sølvet fra Tarsis og guldet fra Ofir blev fremskaffet på bekostning af retskaffenheden, ved at forråde de hellige tillidshverv. Forbindelse med afgudsdyrkere og giftermål med hedenske hustruer ødelagde hans tro. De skranker, som Gud havde sat for sit folks sikkerhed, blev på denne måde nedbrudt, og Salomo gav sig til at dyrke falske guder. På toppen af Oliebjerget, lige over for Jehovas tempel, blev der rejst kæmpestore billedstøtter og altre til dyrkelse af hedenske guddomme. Da Salomo gav slip på sin lydighed mod Gud, mistede han herredømmet over sig selv. Hans fine følsomhed blev afstumpet. Den samvittighedsfulde, besindige ånd fra hans første regeringstid forandrede sig. Hovmod, ærgerrighed, ødselhed og vellyst bar sin frugt i grusomhed og urimelige krav. Han, som havde været en retfærdig, medlidende og gudfrygtig hersker, blev tyrannisk og hård. Han, som ved indvielsen af templet havde bedt for sit folk om, at deres hjerter helt måtte overgive sig til Herren, blev selv deres forfører. Salomo vanærede sig selv, vanærede Israel og vanærede Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.