Kolportør Evangelisten kapitel 3. 20.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

Anledning til tjeneste
Alle som ønsker en anledning til sann tjeneste, og som uten forbehold vil overgi seg til Gud, vil i kolportasjegjerningen finne anledninger til å tale som mange ting vedrørende det tilkommende, udødelige liv. Den erfaring de således vinner, vil ha den største verdi for slike som bereder seg til forkynnergjerningen. Det er Guds Hellige Ånds ledsagelse som bereder arbeidere, både menn og kvinner, til å bli hyrder for Guds hjord. Når de nærer den tanke at Kristus er deres ledsager, vil de føle en hellig ærefrykt, en salig glede midt under sine tunge erfaringer og prøver. Mens de arbeider, vil de lære å be. De vil opplæres til tålmodighet, godhet, kjærlighet og hjelpsomhet. De vil vise sann kristelig høflighet og komme i hu at Kristus, deres ledsager, ikke kan bifalle harde, uvennlige ord og følelser. Deres ord vil bli rene. Talens gave vil bli betraktet som et dyrebart talent, som de har fått til låns for å kunne utføre en høy og hellig gjerning. Den menneskelige arbeideren vil lære hvordan han skal være en fremstilling av den guddommelige Ledsager som han er sammen med. For dette usynlige hellige Vesen vil han vise aktelse og ærbødighet fordi han bærer hans åk og undervises om hans hellige, rene veier. De som har tro til denne guddommelige Ledsageren, vil utvikles. De vil bli utrustet med kraft til å kle sannhetens budskap med en hellig skjønnhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.