Hängiven Herren kapitel 10. 81.     Från sida 81 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes Karaktär

Gud och Människan
De, som verkligen älskar Gud, kommer att visa en uppriktig önskan om, att veta Hans vilja och göra den. Så här säger aposteln Johannes, vars epistlar så ingående behandlar ämnet kärlek: "Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud" (Första Johannesbrevet 5:3). Ett barn, som älskar sina föräldrar, visar sin kärlek genom villig lydnad; men ett själviskt, otacksamt barn uträttar minsta möjliga för sina föräldrar, samtidigt som barnet vill dra nytta av alla förmåner, som tilldelas de lydiga och trofasta. Samma skillnad märks ibland dem, som bekänner sig till att vara Guds barn. Många, som vet om att de är mottagarna av Hans kärlek och omsorg, och som önskar att få Hans välsignelse, ogillar att göra Hans vilja. De betraktar Guds krav på dem som en obehaglig ofrihet, Hans bud som ett tungt ok. Men den, som verkligen eftersträvar hjärtats och livets renhet, finner att Guds lag är en glädje, och sörjer enbart över att han eller hon är så dålig på att motsvara dess krav.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.