Såningsmannen kapitel 12. 107.     Från sida 143 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Många kommer till korta när det gäller uppfyllandet av kraven för att bli godtagen av Fadern. Vi måste göra en noggrann undersökning av de trosgärningar som för oss närmare Gud. Trots att vi är olydiga kräver vi att Gud ska betala ut ersättning fast vi ännu inte har uppfyllt kraven för att få ut den. Vi åberopar Guds löften och ber honom om att uppfylla dem, men om han gjorde det skulle han vanära sitt eget namn.

Löftet är: "Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det." Joh 15:7. Johannes säger också: "Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: 'Jag känner honom' men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek nått sin fullhet." 1 Joh 2:3-5.

En av Kristi sista befallningar till sina lärjungar var att de skulle älska varandra så som han hade älskat dem. Joh 13:34. Lyder vi detta bud, eller ger vi efter för skarpa karaktärsdrag som inte är Kristuslika? Om vi har skadat eller gjort någon ledsen, är det vår plikt att bekänna att vi har handlat fel och söka försoning. Detta är en nödvändig förberedelse för att vi ska kunna komma inför Gud i tro och be om hans välsignelse.

Det finns en annan sak som de som söker Gud i bön inte bryr sig om. Har du varit ärlig mot Gud? Genom profeten Malaki säger Gud: "Allt ifrån era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig, så vill jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men nu frågar ni: 'På vad sätt skall vi vända om?' Menar ni då att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: 'På vad sätt har vi rövat från dig?' Jo, i fråga om tionden och offergåvan." Mal 3:7, 8.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.