Såningsmannen kapitel 12. 108.     Från sida 144 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Eftersom Gud är den som ger välsignelser gör han anspråk på en viss del av det vi äger. Det är hans arvode för att underhålla spridandet av evangeliet. Genom att ge tillbaka den här delen till Gud visar vi vår tacksamhet för de gåvor han ger oss. Hur kan vi förvänta oss någon välsignelse om vi undanhåller det som tillhör honom? Om vi är otrogna tjänare när det gäller jordiska ting, hur kan vi då förvänta oss att han ska anförtro oss något av de himmelska tingen? Det kanske är här som svaret på obesvarade böner finns.

Men i sin stora nåd är Gud beredd att förlåta och han säger: "För fullt tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hurdan jag sedan blir... förvisso skall jag då öppna himlens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Och jag skall tukta gräshopporna för er, så att de inte mer fördärvar er frukt på marken... Och alla folk skall prisa er lyckliga, ty ert land skall vara ljuvligt, säger Herren Sebaot." Mal 3:1-12.

Detta gäller också alla andra anspråk som Gud gör. Han har lovat oss alla sina gåvor förutsatt att vi lyder honom. Hela himlen är full av skatter som han ger till dem som samarbetar med honom. Var och en som lyder honom kan med förtröstan åberopa uppfyllandet av hans löften.

Vi måste ha en stadig och orubblig tillit till Gud. Det händer ofta att han inte ger ett omedelbart svar på våra böner för att pröva vår tro eller pröva hur äkta vår längtan egentligen är. När vi har bett enligt hans Ord ska vi tro på hans löfte och fortsätta be med samma beslutsamhet, och då blir inte bönen obesvarad.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.