Såningsmannen kapitel 12. 109.     Från sida 145 i den engelska utgåva.tillbaka

Att be för att ge

Gud säger inte att ni ska be en gång och så ska ni få, utan han vill att vi ska vara outtröttliga i bönen. Den som ber ihärdigt hamnar i en sådan sinnesstämning att hans längtan ökar efter det han ber om. Vid Lasaros grav sade Jesus till Marta: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" Joh 11:40.

Många har inte en levande tro och det är orsaken till att de inte får uppleva mer av Guds kraft. Deras svaghet beror på otro. De har en större tilltro till sin egen förmåga än till det Gud gör för dem. De vill sköta sig själva, de planerar och funderar men ber lite och har ingen större tro på Gud. De upplever att de har tro, men det är bara tillfälliga impulser. Eftersom de inte inser sitt eget behov eller hur villig Gud är att ge, fortsätter de inte att lägga fram sina böner för Herren.

Våra böner måste vara lika ärliga och ihärdiga som mannens som bad om bröd mitt i natten. Vår gemenskap med Kristus kommer att vara mer intim ju allvarligare och mer uthålliga våra böner är. Vartefter vår tro växer så ökar också måttet av välsignelser.

Vår uppgift är att be och tro. Vaka under bön, vaka och samarbeta med den Gud som hör våra böner. Vi ska komma ihåg att vi är "Guds medhjälpare". 1 Kor 3:9. Det du säger och gör ska vara i harmoni med dina böner. Det är en oändlig skillnad om dina prövningar visar att du har en äkta tro eller att den bara är en formsak.

När problem och svårigheter dyker upp ska du inte söka hjälp hos människor utan lita helt på Gud. Att berätta om våra problem för andra gör oss bara svaga och ger inte dem någon styrka. Våra andliga svagheter blir bara en extra börda för dem som de inte kan hantera. Vi söker styrka från felande och begränsade människor när vi kan få det från den felfrie och oändlige Guden.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.