Såningsmannen kapitel 21. 207.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

Så kom tidpunkten då förhållandena för de två männen förändrades. Den fattige hade fått lida dag efter dag men hade tålmodigt och stilla stått ut med det. Så småningom dog han och blev begravd. Ingen sörjde honom, men genom sitt tåliga lidande hade han vittnat för Kristus. Han hade klarat provet, och vid hans död framställs det som om änglar bär honom till Abrahams sköte.

Lasaros representerar de fattiga som tror på Kristus. När basunen hörs och alla som är i gravarna hör Kristi röst och står upp får de sin belöning, eftersom deras tro på Gud inte bara var en teori, utan en verklighet.

"Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna'." Luk 16:22-24.

I den här liknelsen mötte Kristus folket på deras egen mark. Många av dem som lyssnade på Kristi ord hade uppfattningen att det fanns ett medvetet tillstånd mellan döden och uppståndelsen. Den här uppfattningen kände Frälsaren till och han framställde sin liknelse på ett sådant sätt att viktiga sanningar inpräntades genom dessa förutfattade meningar. Han framställde en spegel för sina åhörare, där de kunde se hurdan deras relation med Gud verkligen var. Han använde sig av den allmänna uppfattning för att förmedla det han ville att alla skulle lägga märke till - att ingen värderas efter ägodelar, eftersom alla ägodelar är ett lån från Gud. Genom att missbruka dessa gåvor placeras man lägre än de fattigaste och mest plågade, vilka älskar och litar på Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.