Såningsmannen kapitel 21. 210.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

Samtalet mellan Abraham och den före detta rike mannen är bildligt. Lärdomen i det är att alla har fått tillräckligt med ljus för att kunna fullgöra de plikter som krävs av dem. Människans ansvar står i proportion till hennes möjligheter och fördelar. För att var och en ska kunna utföra det som de blivit ombedda att göra, har Gud gett dem tillräckligt med ljus och nåd. Om någon misslyckas med att utföra den uppgift som ett litet ljus har visat är hans ansvar, kommer det större ljuset bara att peka på hans otrohet och nonchalans mot de välsignelser han fått. "Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort." Luk 16:10. Om de som vägrar att ta emot ljus från Mose och profeterna ber om några underbara underverk, kommer de Inte att bli övertygade om de blir bönhörda.

Liknelsen om den rike mannen och Lasaros representerar två klasser av människor och hur de bedöms i den osynliga världen. Det är ingen synd att vara rik, bara rikedomen inte förvärvats på ett ohederligt sätt. Den rike är inte fördömd för att han är rik, men fördömelsen drabbar honom om de medel som anförtrotts honom enbart används för själviska ändamål. Det är mycket bättre att han lägger sina pengar vid Guds tron genom att använda dem till att göra gott. Döden kan inte göra någon fattig som helgat sig till att söka eviga rikedomar. Men den som samlar på hög för egen skull, får inte med sig någonting av det till himlen. Han har visat sig vara en opålitlig tjänare. Under sin livstid levde han gott, men han glömde sin plikt mot Gud. Han misslyckades med att trygga den himmelska skatten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.