Såningsmannen kapitel 21. 212.     Från sida 260 i den engelska utgåva.tillbaka

En stor klyfta faställd

När Kristus berättade den här liknelsen om den rike mannen och Lasaros, fanns det många bland hans samtida som befann sig i samma ömkliga tillstånd som den rike mannen genom att de använde Guds goda till självförhärligande. De förberedde sig själva för följande ord: "Du är vägd på en våg och befunnen för lätt." Dan 5:27. Den rike mannen hade det materiellt och andligt välsignat, men vägrade att samarbeta med Gud då det gällde användandet av välsignelserna. Likadant var det med hans samtida. Herren hade satt dem till förvaltare av heliga sanningar. Han hade utnämnt dem till att förvalta hans nåd. Han hade gett dem alla andliga och materiella fördelar, och han kallade dem till att föra välsignelserna vidare. Han hade givit dem särskilda instruktioner om hur de skulle behandla sina bröder som avfallit, främlingen inom deras portar och de fattiga bland dem. Det var inte meningen att de skulle dra fördel av det som de fått för egen vinning utan komma ihåg de behövande och dela med sig till dem. Och Gud lovade att välsigna dem i överensstämmelse med deras kärleksgärningar och hur mycket nåd de visade. Men liksom den rike mannen sträckte de inte ut någon hjälpande hand för att lätta på det materiella och andliga behovet hos den lidande mänskligheten. De var fyllda av stolthet och ansåg sig vara Guds utvalda folk. Ändå tjänade och dyrkade de inte Gud. De förtröstade sig på det faktum att de var Abrahams barn. "Vi härstammar från Abraham," sade de stolt. Joh 8:33. Men när problemen dök upp visade det sig att de hade skilt sig från Gud och satt sin tillit till Abraham som om denne var Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.