Såningsmannen kapitel 22. 220.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

I sonen som svarade: "Jag skall gå herre," uppenbarades fariséernas karaktär. Precis som den här sonen var de dåtida ledarna oförbätterliga och självtillräckliga. När Guds röst tillkännagav lagen vid Sinai berg förband sig folket att lyda. De sade: "Jag skall gå herre," men gjorde det inte. När sedan Jesus kom personligen för att visa lagens principer för dem, avvisade de honom. Kristus hade gett mängder av bevis på sin auktoritet och gudomlighet till den tidens ledare, men trots att de var övertygade ville de inte acceptera bevisen. Kristus hade visat dem att de inte hade den ande som leder till lydnad, och därför skulle deras misstro fortsätta. Han hade förklarat för dem: "Så sätter ni Guds Ord ur kraft för era reglers skull... Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud." Matt 15:6, 9.

Bland dem som befann sig omkring Jesus fanns fariséer, präster och ledare, och efter att han berättat liknelsen om de två sönerna ställde Kristus följande fråga till sina åhörare: "Vilken av de båda gjorde som fadern ville?" Fariséerna tänkte inte på sig själva och svarade: "Den förste." Detta sade de utan att ha en tanke på att de dömde sig själva. Men Kristus uttalade fördömelsen över dem: "Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom." Matt 21 :31, 32.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.