Såningsmannen kapitel 22. 222.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Den son som i liknelse sade: "Jag skall gå, herre," föreföll trogen och lydig, men med tiden visade det sig att hans yttre inte var hans rätta jag. Han älskade inte sin far. På samma sätt var fariséerna stolta över sin helighet. Men när det blev dags för test vägde de för lätt. När det låg i deras intresse var de mycket noga med att uppfylla lagens krav, men när det krävdes lydnad av dem själva använde de sofistikerade resonemang till att bortförklara själva kärnan i Guds föreskrifter. Om dem sade Kristus: "Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat." Matt 23:3. De älskade varken Gud eller människor. Gud kallade dem till att samarbeta med honom för att välsigna världen. Till det yttre tog de emot kallelsen, men i själva verket vägrade de att följa den. De litade på sig själva och var stolta över sin godhet, men de trotsade Guds bud. De vägrade att utföra det arbete Gud kallat dem till, och på grund av deras överträdelser var Gud beredd att ta avstånd från denna olydiga nation.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.