Såningsmannen kapitel 22. 226.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Att säga och göra

Om du trofast förädlar din själs vingård kommer Gud att göra dig till sin medarbetare. I och med det kommer du att ha en uppgift att utföra, inte bara för dig själv utan också för andra. Kristus framställer församlingen som sin vingård. Men han lär inte att vi ska begränsa våra sympatier och ansträngningar för våra egna. Herrens vingård måste växa. Han vill att den ska omfatta hela världen. När vi får instruktioner och nåd från Gud ska vi dela med oss av kunskapen till andra om hur man sköter de värdefulla plantorna. På det sättet medverkar vi alltså till att utvidga Herrens vingård. Gud ser ivrigt efter bevis på vår tro, vår kärlek och vårt tålamod. Han ser efter om vi använder alla andliga fördelar för att bli skickliga arbetare i hans vingård på jorden, så att vi kan komma in i Guds paradis, det Edenhem från vilket Adam och Eva blev utestängda från på grund av överträdelsen.

Gud står i samma förhållande till sitt folk som en far till sina barn. I och med det ställer han också samma krav på att vi är lydiga och trofasta tjänare. Se bara på Kristi liv. När han för människan tjänar sin Fader, är han ett exempel på hurdan varje son bör och kan vara. Gud kräver samma lydnad av dagens människor som den Kristus visade. Han tjänade sin Fader i kärlek av ett fritt och villigt hjärta. "Att göra din vilja, min Gud, är min lust," sade han, "och din lag är i mitt hjärta." Ps 40:8. Kristus ansåg inte något offer vara för stort, någon uppgift för svår att fullfölja, i det verk han kom för att utföra. När han var tolv år gammal, sade han: "Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader?" Luk 2:49. Han hade hört kallelsen och tagit upp arbetet. "Min mat," sade han, "är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." Joh 4:34. Det är alltså så vi ska tjäna Gud. Det är bara den som utövar det högsta måttet av lydnad som är tjänare. Alla som vill vara Guds söner och döttrar måste visa att de samarbetar med Gud, Kristus och himlens änglar. Det är så varje själ prövas. Herren säger om dem som tjänar honom trofast: "Och dessa, säger Herren Sebaot, skall jag ha som min egendom på den dag då jag utför mitt verk, och jag skall skona dem, som en fader skonar sin son som tjänar honom." Mal 3:17.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.