Vägen till Kristus kapitel 2. 16.     Från sida 18 i den engelska utgåva.tillbaka

Vårt behov av Kristus

Vi kan inte frälsa oss själva från det förfall, i vilket vi har kommit. Våra hjärtan är onda, och vi kan inte förändra dem. "Som om en ren skulle kunna framgå av en oren?" Job 14:4. "Köttets sinne är fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det." Rom. 8:7. Bildning, kultur, viljekraft och mänskliga bemödanden har sitt berättigande, men här kan de ingenting uträtta. De kan kanske åstadkomma en yttre fullkomlighet, men de kan inte förändra sinnelaget, de kan inte rena livets källsprång. Det måste till en inte kraft, ett nytt liv ovanifrån, för att människan skall kunna förändras från att leva ett syndigt liv till att leva ett heligt. Denna kraft är Kristus. Hans nåd är det enda som kan ge människan nytt liv och dra henne till Gud, till helighet. Frälsaren sade: "Om en människa icke bliver född på nytt", dvs. om hon inte får ett nytt hjärta, nya önskningar, nya avsikter, nya bevekelsegrunder, som utvecklar sig i ett nytt liv, så kan hon inte "få se Guds rike". Joh. 3:3. Föreställningen att människan bara behöver utveckla det goda som hon äger av naturen, är en farlig villfarelse. "Men en ’själisk’ människa tager icke emot, vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.