Återlösningens Historia kapitel 14. 102.     Från sida 102 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Hur hårt var inte detta angrepp på Josefs moral! Detta kom från en med inflytande, som var skicklig i förförelsekonsten. Men han stod emot ögonblickligen och med uthållighet. Han fick lida för sin dygd och uppriktighet; ty den, som ville förföra honom, hämnades på den dygd, som hon inte förmådde att omstörta, och genom hennes inflytande blev han kastad i fängelse och beskylld för ett nesligt eller vanärande brott. Sålunda måste Josef lida, för att han inte ville avvika från rättfärdighetens väg. Han hade lämnat sin ära och sitt intresse i Guds hand, och även om Han tillät honom att lida en tid, för att bereda honom att bekläda en viktig post, bevarade Han dock den ära, som svärtats av en ondskefull anklagerska, och lät den därefter skina desto klarare, då den rätta tiden var inne. Gud gjorde rent av fängelset till ett medel för hans upphöjelse. Dygden för nämligen med tiden med sig sin egen belöning. Den sköld, som täckte Josefs hjärta, var gudsfruktan. Den ledde honom till, att visa trohet och uppriktighet mot sin herre, och trofasthet mot Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.