Återlösningens Historia kapitel 21. 166.     Från sida 166 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Mose tog till sig den ära, som tillhörde Gud, och gjorde det nödvändigt för Gud, att göra det som i denna situation skulle överbevisa det upproriska Israel om, att det inte var Mose, som förde dem ut ur Egypten, utan Gud Själv. Herren hade åt Mose överlämnat uppdraget, att leda Sitt folk, medan den mäktige Ängeln gick framför dem under alla deras färder, och styrde alla deras resor. Eftersom de så snabbt glömde, att Gud ledde dem genom Sin Ängel, och tillskrev människor det, som Guds kraft allena kan utföra, hade Han prövat dem och sökt att utröna, om de ville lyda Honom. De föll vid varje prövning. I stället för att tro på och erkänna Gud, som hade bestrött deras stig med bevis på Sin kraft, och tydliga tecken på Sin omsorg och kärlek, litade de inte på Honom, och beskyllde Mose för, att de hade måst lämna Egypten, och anklagade honom för, att ha orsakat alla deras olyckor. Mose hade uthärdat deras hårdhet med anmärkningsvärt tålamod. En gång hade de hotat med, att stena honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.