Adventbudskapet kapitel 14. 28.     Från sida 57 i den engelska utgåva.tillbaka

Plikter inför nödens tid

Jag såg att budskapet: ”Sälj vad ni äger och ge gåvor” (Luk. 12:33), inte har blivit presenterat i sitt rätta ljus av några. Avsikten med Frälsarens ord har inte förklarats rätt. Syftet med att sälja sina ägodelar är att medlen från försäljningen skall användas till att sprida sanningen. De skall inte ges bort till dem som kan arbeta och försörja sig själva. Det är en synd att försörja folk som kan arbeta och på så sätt tillfredsställa dem i deras lättja. Några har varit flitiga att besöka våra möten, men detta har de inte gjort för att förhärliga Gud, utan för ”brödets och fiskarnas skull”. Sådana borde hellre ha stannat hemma och ”gjort nytta” genom att arbeta med sina händer, försörjt sina familjer, och förtjänat något att ge till underhållet av sanningens dyrbara verk. Tiden är inne att samla skatter i himlen och rena våra hjärtan för att bereda oss inför nödens tid. Bara de som har rena händer och rena hjärtan kommer att kunna bestå i denna svåra tid. Nu är tiden inne då Guds lag bör vara skriven i vårt sinne, på våra pannor och i våra hjärtan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.