Adventbudskapet, 1922 utg. kapitel 54. 289.     Från sida 231 i den engelska utgåva.tillbaka

William Miller.

Guds änglar ledsagade William Miller på hans mission. Han var bestämd och oförskräckt och förkunnade utan fruktan det budskap, som var honom anförtrott. En ogudaktig värld tillika med en kall, världslig kyrka var nog att sätta alla hans krafter i verksamhet och kom honom att villigt uthärda möda, försakelse och lidande. Oaktat han motarbetades både av kristendomsbekännare och av världen och ansattes av satan och hans änglar, upphörde han dock ej med att förkunna det eviga evangeliet för massorna, varhelst han fick inbjudning därtill, och när och fjärran lät han ropet ljuda: "Frukten Gud och given honom ära, ty stunden för hans dom har kommit."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.