Evangeliets tjänare kapitel 99. 344.     Från sida 464 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Kristi församling organiserades för missionsändamål. Kristen mission ger församlingen en säker grundval, en grund som har detta mål: ”Herren känner de sina.” (2 Tim. 2:19) Genom den inspireras dess medlemmar till iver att förneka sig själva och att göra uppoffrande ansträngningar för att sända sanningen till länder långt borta. Den har ett nyttigt inflytande på de icke-troende, ty när arbetarna verkar under gudomlig uppsikt, leds världsliga människor till att se storheten i de hjälpmedel, som Gud har försett dem med som tjänar Honom. Genom en mycket helig förpliktelse har vi ålagts att genom kristen mission lämna ett lysande exempel på Guds rikes principer. Som en organiserad kropp skall församlingen arbeta aktivt för att sprida inflytandet av Kristi kors vida omkring.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.