Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 75.     Från sida 75 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Många damer, vilka räknas som välutbildade och som har tagit examen med fina betyg från allehanda läroverk, är skamligt ovetande om livets praktiska plikter. De är utblottade på de egenskaper, som är nödvändiga, för att hålla ordentlig reda i en familj, och härigenom ett måste för deras lycka. De må tala om kvinnans upphöjda ställning och hennes rättigheter, likväl håller de själva till på en nivå långt under kvinnans sanna sfär. Det är varje Evas dotters rättighet, att bli riktigt utbildad om hemmets plikter, att bli skolad i alla delar av hemmets arbete. Varje ung kvinna bör utbildas så, att om hon kallas, att fylla en hustrus och mors ställning, kan hon inta platsen som drottning i sitt eget hem. Hon bör vara fullt kompetent till, att vägleda och undervisa sina barn och tjänare, eller att, vid behov, avhjälpa hushållets behov. Det är hennes förmån, att förstå människokroppens mekanism och renlighetens grundsatser, frågan om kosthåll och klädsel, arbete och vederkvickelse, och otaliga andra ting, som omedelbart angår det egna hushållet. Det är hennes förmån, att känna till de bästa sätten, att behandla sjukdom på, så att hon kan visa sina barn omsorg vid ohälsa, i stället för att överlämna sina dyrbara rikedomar i händerna på främmande sjuksköterskor och läkare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.