Hälsa för Hela Människan kapitel 39. 407.     Från sida 463 i den engelska utgåva.tillbaka

Kunskapen man får genom Guds ord

"Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vand-
rar efter Herrens lag. Saliga är de som tar hans vitt-
nesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom."
Ps 119:1, 2 (GT-81).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.