I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 213.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Mången änka med faderlösa barn kämpar tappert att bära sin dubbla börda och arbetar ofta vida öfver sina krafter för att kunna behålla sina små och tillgodose deras behof. Föga tid blir henne öfrig för deras upfostran och undervisning, och föga tillfälle har hon att omgifva dem med de ting, som skulle förljufva deras lif. Hon behöfver uppmuntran, deltagande och materiellt bistånd.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.