I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 213.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Gud uppmanar oss att så mycket vi kunna fylla dessa barns behof af en faders vård. I stället för att hålla oss på afstånd och klaga öfver deras fel och de bekymmer de kunna förorsaka, böra vi hjälpa dem på alla möjliga sätt. Vi böra understödja den trötta modern och lätta hennes bördor.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.