I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 213.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Dessutom gifves det massor af barn, som äro fullständigt beröfvade föräldrars skydd och ett kristet hems förmildrande inflytande. Må de kristna öppna sina hjärtan och hem för dessa hjälplösa. Det arbete Herren anvisat dem såsom en personlig plikt borde icke öfverlämnas åt någon välgörenhetsinrättning eller åt världens tillfälliga barmhärtighet. Om barnen icke hafva några släktingar, som äro i stånd att sörja för dem, böra församlingsmedlemmarna förskaffa dem hem. Han, som skapat oss, har bestämt, att vi skola vara förenade i familjer, och barnets natur utvecklar sig bäst i det kristliga, kärleksfulla hemmet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.