I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 214.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Många, som icke hafva några egna barn, kunde utföra en god gärning, om de toge vård om andras. I stället för att s1ösa sin tillgifvenhet på stumma djur, böra de tänka på de små barnen, hvilkas karaktär de kunna dana efter den gudomliga förebilden. Låt de hemlösa medlemmarna inom den mänskliga familjen vara föremål för din kärlek. Se, huru många af dessa barn du kan uppfostra i Herrens tukt och förmaning. Många sknlle därunder blifva storligen välsignade.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.