I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 214.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

De åldriga.
Äfven de åldriga behöfva hjä1psamt bistånd. Bäst kunna de få förlusten af sina egna hem ersatta i sina kristna bröders och systrars. Om de uppmuntras att taga del i familjens intressen och sysselsättningar, skola de därigenom lära förstå, att de ännu kunna vara nyttiga. Låt dem förstå, att man värdera! deras hjälp, att de ännu kunna göra någonting för att tjäna andra, ty det skall glädja deras hjärtan och gifva intresse åt deras lif.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.