I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 214.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Närvaron af en af dessa hjälplösa i våra hem gifver oss dyrbara tillfällen att samverka med Kristus och att utveckla karaktärsdrag, som äro lika hans. Det ligger en välsigne1se i umgänget mellan unga och gamla. De unga kunna bringa solsken i de åldrigas hjärtan och till. De, som närma sig lifvets afton, behöfva komma i beröring med ungdomens hoppfullhet och spänstighet. De unga återigen kunna draga fördel af de gamlas visdom och erfarenhet. Framför allt behöfver ungdomen lära sig osjälfvisk uppoffring. Närvaron af en människa, som behöfver de1tagande, öfverseende och själfuppoffrande kärlek, skulle för månget hem vara en ovärderlig vä1signelse. Det skulle förljufva och föräd1a hemlifvet och hos ung och gammal fram" kalla de kristliga dygder, som skulle pryda dem med en gudom1ig skönhet och göra dem rika på himmelens oförgängliga skatter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.